Hírek Sport hirek Tri­a­non Mara­ton 2023

Tri­a­non Mara­ton 2023

Juhos Gábor ismét futó­ci­pőt raga­dott a Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás nap­ján, hogy sze­rény mód­ján össze­varr­ja a tri­a­no­ni sebeket

Három évvel ezelőtt, 2020 júni­us 4.-én a Tri­a­no­ni Béke­dik­tá­tum 100. évfor­du­ló­ján a magyar­ság „futó pró­fé­tá­já­nak” neve­zett Juhos Gábor nem kisebb vál­lal­ko­zás­ba kez­dett, mint hogy kör­be­sza­lad­ja az ország tri­a­no­ni hatá­ra­it, és kör­be­vi­gye Magyar­or­szá­gon azt a lel­ki érte­lem­ben vett olim­pi­ai lán­got, mely azt hiva­tott jelez­ni, hogy 100 esz­ten­dő után is él még a múlt, él még a szí­vek­ben a magyar­ság ama láng­ja, mely képes begyó­gyí­ta­ni eme ször­nyű dátum okoz­ta sebe­ket.

Juhos Gábor nemes vál­lal­ko­zá­sa azóta sem ért véget, három éve min­den júni­us 4.-én neki­in­dul, hogy Kár­pát-meden­ce min­den szeg­le­tét rend­re besza­lad­va elvi­gye magá­val azo­kat az érté­ke­ket és üze­ne­te­ket melyek­ben hisz és fon­tos­nak tart. Így tör­tént ez az idei Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás nap­ján is, ami­ko­ris azért indult útnak, hogy bezár­ja a tri­a­no­ni futá­sa­i­nak körét.


“2020-ban azért indul­tam útnak, mert Tri­a­non 100. évfor­du­ló­ja volt, és a magam sze­rény mód­ján meg akar­tam emlé­kez­ni erről a szo­mo­rú dátum­ról.

2021-ben az 1921-es sop­ro­ni név­sza­va­zás 100. évfor­du­ló­já­ról emlé­kez­tem meg, mellyel a “hűség váro­sa” hazán­kat válasz­tot­ta.

2022-ben a „leg­bát­rabb falu”, Ker­ca­szo­mor vissza­té­ré­sé­ről emlé­kez­tem meg, tud­ni­il­lik  1920. augusz­tus 1‑jén az őrsé­gi Ker­ca határ­őrei a két falu fel­kelt népé­vel össze­fog­va kiűz­ték a szom­szé­dos Szo­mo­róc köz­sé­get meg­szál­ló szerb – hor­vát – szlo­vén csa­pa­to­kat. A fegy­ver­rel kinyil­vá­ní­tott aka­rat ered­mé­nye­ként – hosszas tár­gya­lás után – 1922 feb­ru­ár 9‑én Szo­mo­róc vissza­tér­he­tett Magyar­or­szág­hoz.  (A két falu 1943-ban Ker­ca­szo­mor néven egye­sült.)

Idén, 2023-ban úgy dön­töt­tem, hogy bár eddig sike­rült a tri­a­no­ni Magyar­or­szág hatá­ra­it kör­be­sza­lad­va “kör­be­szeg­ni” ezút­tal meg­pró­bá­lom „össze­varr­ni” azt, ami Isten kegyel­mé­ből meg­ma­radt. Min­den darab­nak, mi össze­tar­to­zik, lélek­ben össze­cso­mó­zom határait! ”

Gábor ezt a jel­ké­pes cse­le­ke­de­tet futó­ci­pő­ben fog­ja meg­ten­ni, úgy, hogy min­den elsza­kadt terü­let­re a magyar­or­szá­gi oldal­ról két­szer (lehe­tő­leg a két határ­pon­ton, a kez­de­tén és a végén) átsza­lad és vissza­sza­lad, lel­ki cso­mót köt­ve egy magyar­or­szá­gi tele­pü­lés temp­lom­tor­nya és a leg­kö­ze­leb­bi egy­ko­ri magyar tele­pü­lés temp­lom­tor­nya közt.

Gábor Sop­ron­ból indult neki az Örvi­dék­nek és vissza, és a követ­ke­ző két hét­ben mind a hét elsza­kí­tott ország­rész­re át fog sza­lad­ni, majd a magyar-szlo­vák-oszt­rák hár­mas­ha­tár­nál feje­zi be küldetését.

“Min­den határ­te­le­pü­lés egy öltés­nek szá­mít a futá­som során. Tudom jól, hogy ettől a határ­vo­na­lak még nem fog­nak meg­vál­toz­ni, de szá­mom­ra min­den sza­la­dás egy­ben egy imát is jelent a Jóis­ten felé, és bízom ben­ne, hogy egy­szer ezek az imák meg­hall­ga­tás­ra fog­nak lelni”.

Bal­czó And­rás olim­pi­ai baj­no­kunk sza­va­it idéz­ve: „A futás a test imá­ja”, Juhos Gábor pedig ismét futó­ci­pő­ben imád­ko­zik a magyar­sá­gért.

Borí­tó­kép: Sza­lai Atti­la vaj­da­sá­gi kari­ka­tu­ris­ta raj­za
Fény­ké­pek: Juhos Gábor / facebook

For­rás: sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu