Hírek Magyarországi hírek Tri­a­non: Fogadj a szí­ved­be egy elcsa­tolt települést!

Tri­a­non: Fogadj a szí­ved­be egy elcsa­tolt települést!

Fogadj a szí­ved­be egy Kár­pát-meden­cei tele­pü­lést! cím­mel indí­tott kez­de­mé­nye­zést a Tri­a­non­ban elcsa­tolt magyar terü­le­tek meg­is­me­ré­sé­re Sur­ján Lász­ló. A Char­ta XXI meg­bé­ké­lé­si moz­ga­lom ala­pí­tó­ja sze­rint a kor­mány­za­ti mun­ka szem­pont­já­ból örven­de­tes fej­le­mény, hogy Magyar­or­szág elszi­ge­telt­sé­ge véget ért, de a pol­gá­rok szint­jén saj­nos ez még nem érző­dik, akik ráadá­sul a sok évti­ze­des elzárt­ság és hiá­nyos köz­ok­ta­tás miatt nagyon keve­set tud­nak egy­más­ról. Pedig az isme­ret a sze­re­tet alap­ja – hang­sú­lyoz­za a rend­ha­gyó akció kez­de­mé­nye­ző­je, aki arra buz­dít, hogy

fel kell szá­mol­ni a hatá­ro­kon kívül­re került magya­rok magá­ra mara­dott­sá­gát, és élő­vé kell ten­ni a magyar – magyar kapcsolatokat.

El kell hárí­ta­ni a tri­a­no­ni átkot! Fotó: MTI/Mohai Balázs

A Fogadj a szí­ved­be egy Kár­pát-meden­cei tele­pü­lést! akció cél­ja továb­bá, hogy a magya­rok meg­is­mer­jék a Kár­pát-meden­ce gaz­dag­sá­gát: fel­tár­va tájai szép­sé­gét, meg­lát­va épí­tett örök­sé­ge nagy­sze­rű­sé­gét, művé­sze­ti kin­cse­it és nem utol­só­sor­ban meg­sze­ret­ve a ben­ne lévő embereket.

Bár a jelent­ke­zők szá­má­ra nincs sem­mi­lyen komo­lyabb meg­kö­tés, Sur­ján Lász­ló még­is azt java­sol­ja, hogy

az anya­or­szá­gi­ak az elsza­kadt terü­le­tek­ről válassza­nak, a hatá­ron kívül élők pedig az anya­or­szág felé forduljanak.

Az olda­lon olvas­ha­tó leírás alap­ján fon­tos, hogy egy tele­pü­lést csak egy sze­mély választ­hat ki, aki­nek viszont több kap­cso­la­ta van, az több tele­pü­lés­re is beje­lent­kez­het. A Kár­pát-meden­ce tele­pü­lé­se­i­nek nevei a Fogadjszívedbe.chartaxxi.eu hon­la­pon orszá­gon­ként, s azon belül köz­igaz­ga­tá­si egy­sé­gen­ként érhe­tő­ek el.

A kez­de­mé­nye­zés­sel kap­cso­la­tos tovább rész­le­tek IDE kat­tint­va érhe­tő­ek el.

For­rás: Magyar Nemzet