Hírek Vélemények/Publicisztikák Tri­a­non 102!

Tri­a­non 102!

Az idén egy­be­esik a csík­som­lyói pün­kös­di búcsú és a Tri­a­non 102. évfor­du­ló­ja. A mai napon való­szí­nű, akik a tavaly­előt­ti elma­radt búcsú és a tava­lyi kor­lá­to­zá­sok miatt távol­ma­rad­ni kény­sze­rül­tek, egy olyan fel­eme­lő, katar­ti­kus élmény­ben lesz részük, amely­re az egész éle­tük­ben emlé­kez­ni fognak. 

Ne feled­jük SOHA nem­ze­tünk leg­na­gyobb és leg­fá­jóbb tra­gé­di­á­ját, tanít­suk meg gyer­me­ke­ink­nek, uno­ká­ink­nak e nap jelentőségét.

„Nagy­apám, aki még a béke embe­re volt, így indí­tott el egy pün­kös­di napon, eredj s keresd meg az igaz utat a világ­ban s az embe­rek között….

– S útra­va­ló­ul mit vigyek?

Nagy­apám rám nézett, gon­dol­ko­zott egy kicsit, aztán annyit mon­dott mindössze:

– Jóin­du­la­tot az embe­rek iránt s meg­ér­tést a világ dol­ga­i­val szemben.”

Wass Albert

Mond­juk együtt és hangosan:

Nem, Nem Soha!!