Hírek Clevelandi hirek Magyarországi hírek Tri­a­non 100: hat­van­négy magyar mond­ja el a Himnuszt

Tri­a­non 100: hat­van­négy magyar mond­ja el a Himnuszt

Hazánk 64 vár­me­gyé­ből állt, him­nu­szunk 64 sor­ból áll. A Haza­já­ró Tri­a­non 100. évfor­du­ló­ján fel­kér­te a műsor egy­ko­ri sze­rep­lő­it, 64 magyart a Kár­pát-meden­ce min­den vidé­ké­ről – az Őrvi­dék­től Kár­pát­al­já­ig, Fel­vi­dék­től Dél­vi­dé­kig, sőt még Auszt­rá­lia és Ame­ri­ka magyar­ja­it is –, hogy mond­ják el a Him­nusz egy-egy sorát. Ezzel azt üzen­jük, hogy száz éve halál­ra ítél­tek min­ket, de még­is élünk, mert a Kár­pát-meden­cei magyar­ság egy és oszt­ha­tat­lan – mond­ta lapunk­nak Moys Zol­tán, a műsor író-rendezője.

A Haza­já­ró által fel­kért 64 ember hatá­ron túli régi­ók­ban él, Tri­a­non követ­kez­mé­nye­i­vel nap mint nap szem­be­sül­nek. Moys Zol­tán nagyon örült annak, hogy fel­ké­ré­sü­ket min­den­ki azon­nal, lel­ke­sen elfo­gad­ta, és küld­te is a vide­ót, ame­lyet a karan­tén miatt a leg­töb­ben tele­fon­ka­me­rá­val vet­tek fel.

– Az a misszi­ónk, hogy Tri­a­nont ledönt­sük. Tizen­egy éve jár­juk és mutat­juk be a Kár­pát-meden­cei magyar közös­sé­ge­ket, abban remény­ked­ve, hogy ezzel a meg­ma­ra­dá­su­kat szol­gál­juk. Nekünk min­den nap Tri­a­non-emlék­nap, ezzel fek­szünk, ezzel kelünk. Száz éve meg­pró­bál­ták kivé­gez­ni Magyar­or­szá­got, de a mai napig élünk, és ez a 64 ember is arra emlé­kez­tet. Noha szét­sza­kít­tat­tunk, és külön-külön néz­ve kisebb­ség­ben vagyunk, de a Kár­pát-meden­cé­ben még min­dig mi, magya­rok vagyunk a leg­töb­ben. Ezt a tuda­tot sze­ret­nénk meg­erő­sí­te­ni, hogy erőt merít­sünk belő­le a jövő­re – fej­tet­te ki Moys Zoltán.

A videó 16.30 perc­kor debütált.

For­rás: Magyar Nem­zet Pata­ki Tamás