Hírek Clevelandi hirek Események Tri­a­non 100 Cleve­land­ben+ ( Videó )

Tri­a­non 100 Cleve­land­ben+ ( Videó )

Az Észak-Kelet Ohi­ói Magyar Kul­tu­rá­lis Köz­pon­ti emlék dió­fa­cse­me­te ülte­tés és megemlékezés

Észak Kelet Ohi­oi Magyar Kul­tur Központ

A cleve­landi magyar­ság több szer­ve­zet­ben tömö­rült a hosszú, gaz­dag és ter­mé­keny éve­ik alatt, fel­so­rol­ni is hosszú len­ne és ha vala­kit kife­lej­te­nénk, akkor talán még sér­tő­dés len­ne belő­le. Már­pe­dig ezt tel­jes mér­ték­ben el sze­ret­nénk kerül­ni, ugyan­is egy iga­zi nemes kez­de­mé­nye­zés mögé áll­tunk be közö­sen az ala­pít­vá­nyunk tag­ja­i­val. Tudo­má­sunk­ra jutott, hogy Tri­a­non 100. évfor­du­ló­já­ra egy emlék facse­me­te ülte­té­sét java­sol­ta Magyar­or­szág Otta­wai Nagy­kö­vet­sé­ge a Magyar Diasz­pó­ra Tanács kana­dai kép­vi­se­lő­i­vel, a Kana­dá­ban műkö­dő magyar szer­ve­ze­tek veze­tő­i­vel, illet­ve a Minisz­ter­el­nök­ség Nem­zet­po­li­ti­kai Állam­tit­kár­sá­gá­val együtt­mű­köd­ve. A Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Fája programot.minden diasz­pó­rai magyar közös­ség szá­má­ra ajánlották. 

https://​otta​wa​.mfa​.gov​.hu/​n​e​w​s​/​n​e​m​z​e​t​i​-​o​e​s​s​z​e​t​a​r​t​o​z​a​s​-​f​a​j​a​-​p​r​o​g​ram

Ezt a fel­hí­vást kap­ta meg a cleve­landi magyar közös­ség Magyar­or­szág chi­ca­gói főkon­zul asszo­nyá­tól dr. Ben­csik Zitá­tól. Ezt a nagy­sze­rű ötle­tet karol­ta fel az ala­pít­vá­nyunk és érdek­lő­dé­sünk­re néhány szer­ve­zet vála­szolt is azon­nal. Így ala­kult ki rög­tön három hely­szín, Hira­mi Magyar Klub, Szent Erzsé­bet és a Szent Imre római kato­li­kus temp­lo­mok, ahol könnyen meg­le­he­tett való­sí­ta­ni még ebben a zava­ros, kao­ti­kus min­den­na­pok­ban is az emlék­fa cse­me­te ültetést.

A részt­ve­vők közös fotója

Első­ként a Hira­mi Magyar Klub terü­le­tén lévő emlék­park­ban talál­tunk helyet annak a kis dió­fa cse­me­té­nek, ame­lyet a Tri­a­non 100. évfor­du­ló­já­nak emlé­ké­re ültet­tünk el közö­sen a klub néhány tag­já­nak jelen­lé­té­ben. Az össze­tar­to­zás jegyé­ben a hira­mi Magyar Klub veze­tő­sé­gé­nek meg­hí­vá­sá­ra csat­la­ko­zott az emlé­ke­zés­hez a cleve­landi Magyar Múze­um és az Akro­ni Ame­ri­kai-Magyar Klub is. A kis harang­láb­nál haran­goz­tunk is, majd a him­nu­szok és egy közös imád­ság után elül­tet­tük a Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Fáját. Meg­ön­töz­tük bősé­ge­sen, hogy biz­to­san meg­gyö­ke­rez­zen az új föld­ben és egész­sé­ge­sen fej­lőd­ve hir­des­se az utá­nunk jövő gene­rá­ci­ók­nak a diasz­pó­rai magyar­ság ragasz­ko­dá­sát őse­ik igaz múltjához,nyelvéhez és kultúrájához.

Csi­bi Lóránd

Fotók: Dávid Csaba

Továb­bi fotók