Hírek Clevelandi hirek Események Tri­a­non 100 Cleve­land­ben, köz­pon­ti meg­em­lé­ke­zés + ( Videó )

Tri­a­non 100 Cleve­land­ben, köz­pon­ti meg­em­lé­ke­zés + ( Videó )

A köz­pon­ti meg­em­lé­ke­zés­re a Szent Imre római kato­li­kus temp­lom kert­jé­ben került sor

A gya­lá­za­tos Tri­a­no­ni béke­dik­tá­tum 100 évfor­du­ló­já­ra készül­ve a cleve­landi magyar közös­sé­gek külön­bö­ző módon ter­vez­ték az arról való meg­em­lé­ke­zést. Azon­ban a vírus­hely­zet saj­ná­la­tos módon min­dent felül­írt. Még­is a szi­go­rú tilal­mak rész­le­ges vissza­vo­ná­sá­val az embe­rek moz­gás­te­re ha las­san is, de bővült az elmúlt napokban.

Követ­ke­zés­kép­pen sike­rült a töb­bi mel­lett éppen a Tri­a­no­ni béke­dik­tá­tum 100. évfor­du­ló­já­nak nap­já­ra, Júni­us 4‑ére egy köz­pon­ti meg­em­lé­ke­zést szer­vez­nie a Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­vány­nak a Szent Imre egy­ház­kö­zös­ség­gel közö­sen a Szent Imre római kato­li­kus temp­lom kertjében.

Az első gon­do­lat amely meg­va­ló­sí­tást kívánt az a Tri­a­non 100. évfor­du­ló­já­ra emlék facse­me­te ülte­té­sé­nek ötle­te volt, melyet Magyar­or­szág Otta­wai Nagy­kö­vet­sé­ge java­solt a Magyar Diasz­pó­ra Tanács kana­dai kép­vi­se­lő­i­vel és a Kana­dá­ban műkö­dő magyar szer­ve­ze­tek veze­tő­i­vel közö­sen, illet­ve a Minisz­ter­el­nök­ség Nem­zet­po­li­ti­kai Állam­tit­kár­sá­gá­val együtt­mű­köd­ve. A Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Fája programot.minden diasz­pó­rai magyar közös­ség szá­má­ra ajánlották.

https://​otta​wa​.mfa​.gov​.hu/​n​e​w​s​/​n​e​m​z​e​t​i​-​o​e​s​s​z​e​t​a​r​t​o​z​a​s​-​f​a​j​a​-​p​r​o​g​ram

Ez volt az a fel­hí­vás, lehe­tő­ség ame­lyet a tel­jes cleve­landi magyar közös­ség Magyar­or­szág chi­cá­gói főkon­zul asszo­nyá­tól dr. Ben­csik Zitá­tól kapott. Ezt a nagy­sze­rű ötle­tet rög­tön fel­ka­rol­ta az ala­pít­vá­nyunk és javas­la­tunk­ra néhány más magyar szer­ve­zet is pozi­tí­van vála­szolt rá. Így ala­kult ki a három hely­szín, Hira­mi Magyar Klub, Szent Erzsé­bet és a Szent Imre római kato­li­kus temp­lo­mok körü­li saját terü­le­tük, ahol könnyen meg­le­he­tett való­sí­ta­ni még ebben a zava­ros, kao­ti­kus min­den­na­pok­ban is az emlék­fa cse­me­te ültetést.

Már több mint fél éve egy iga­zán nemes és lélek­eme­lő kez­de­mé­nye­zés mögé áll­tunk be közö­sen az ala­pít­vá­nyunk tag­ja­i­val. Kilenc éve, hogy az ara­tás végez­té­vel a magyar gaz­da­em­ber zsák­ba rak­ta búzá­ja egy részét, s ado­mány­ként azt magyar gyer­me­kek­nek aján­lot­ta fel. Így indult a Magya­rok Kenye­re prog­ram, s a kez­de­ti pár ton­nás ado­mány­ból így lett a múlt évre 600 ton­na búza, 80 000 gyer­mek asz­ta­lá­ra pedig rop­pa­nós magyar kenyér. A Magya­rok Kenye­re – 15 mil­lió búza­szem prog­ram így lett a magyar gaz­da­tár­sa­da­lom önzet­len, segí­tő szán­dé­kú össze­fo­gá­sa. Az egész éven átíve­lő prog­ram­ban Magyar­or­szág tel­jes terü­le­té­ről és a Kár­pát-meden­ce magyar lak­ta tele­pü­lé­se­i­ről aján­la­nak fel búzát a gaz­dál­ko­dók a magyar gyer­me­ke­ket segí­tő szer­ve­ze­tek­nek – hatá­ra­in­kon innen, de a hatá­ra­in­kon túl is. A Magyar Örök­ség díjas Prog­ram szer­ve­zé­sét a Nem­ze­ti Agrár­gaz­da­sá­gi Kama­ra (NAK), illet­ve a Magyar Gaz­da­kö­rök és Gaz­da­szö­vet­ke­ze­tek Szö­vet­sé­ge (MAGOSZ) vég­zi, idén min­den eddi­gi­nél szé­le­sebb kör­ben, a Kár­pát-meden­ce tel­jes magyar gaz­da­tár­sa­dal­mát bevon­va az adományozásba.

Kiemelt sze­rep jutott a Magya­rok Kenye­re Ala­pít­vány­nak is. Az Ala­pít­vány leg­főbb cél­ki­tű­zé­se, hogy Kár­pát-meden­cei hon­fi­tár­sa­ink mel­lett a diasz­pó­rá­ban élő magyar­sá­got is bevon­ja az ado­má­nyo­zás­ba. Fon­tos nem­ze­ti ügyük­nek tar­tot­ták, hogy a Kár­pát-meden­ce hágó­it átlép­ve, fel­ke­res­sék a diasz­pó­rá­ban élő magyar közös­sé­ge­in­ket azért, hogy távol sza­kadt test­vé­re­ik is bekap­cso­lód­has­sa­nak a Magya­rok Kenye­re prog­ram­ba. Ehhez keres­ték meg a Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­ványt és mi nagy öröm­mel vál­lal­tuk fel ennek a kez­de­mé­nye­zés­nek a megvalósítását.

E két konk­rét elkép­ze­lés és ter­mé­sze­te­sen a Tri­a­non 100. évfor­du­ló­ja már elég ala­pot adott egy szé­le­sebb körű meg­em­lé­ke­zés meg­szer­ve­zé­sé­hez. Mezei And­rás atya a Szent Imre és a Szent Erzsé­bet római kato­li­kus temp­lo­mok plé­bá­no­sa és az ala­pít­vány veze­tői egy iga­zi szín­vo­na­las, több hely­szí­nen zaj­ló mél­tó meg­em­lé­ke­zést állí­tot­tak össze Júni­us 4‑re

Hogy mind a három faül­te­tés­re ne ugyan­azon a napon kerül­jön sor, a Hira­mi klub­nál szű­kebb kör­ben, talán húszan, két nap­pal a hiva­ta­los dátum előtt meg­tar­tot­tuk a meg­em­lé­ke­zést, a hely­szí­nen levő harang­láb­nál szin­tén meg­kon­gat­tuk a harangot.

Hira­mi Magyar Klub tri­a­no­ni megemlékezése

Fon­tos moz­za­na­ta volt a Tri­a­non 100. évfor­du­ló­já­nak az ugyan­ab­ban az idő­ben való haran­go­zás, azaz Júni­us 4‑én helyi idő sze­rint dél­előtt fél 11-kor, Magyar­or­szá­gi idő sze­rint fél 5‑kor világ­szer­te egy­szer­re szó­lal­ja­nak meg a haran­gok fele­ke­ze­ti hova­tar­to­zás nél­kül és hir­des­sék Tri­a­non gya­lá­za­tos dön­té­sét. Ehhez csat­la­koz­tak váro­sunk egy­ház­kö­zös­sé­gei és jel­ké­pe­sen száz másod­per­cig szól­tak is a haran­gok. A Szent Erzsé­bet római kato­li­kus temp­lom harang­zú­gá­sát élő­ben is köz­ve­tí­tet­tük ala­pít­vá­nyunk közös­sé­gi olda­lán. Ezután a temp­lom kert­jé­ben Mezei And­rás atya által meg­szen­telt helyen elül­tet­tük a dió­fa cse­me­tét, majd az ima és a him­nu­szok elének­lé­se után elin­dul­tunk a dél­utá­ni ese­mény helyszínére. 

A meg­em­lé­ke­zés este 6 óra­kor kez­dő­dött, a jelen­lé­vő meg­em­lé­ke­zők köszön­té­se után min­den­ki a  facse­me­te közös elül­te­té­sé­hez csat­la­ko­zott. Jel­ké­pe­sen dió­fát válasz­tot­tunk Tri­a­non 100. évfor­du­ló­já­nak tisz­te­le­té­re,  mert amel­lett, hogy a fa az új éle­tet jel­ké­pe­zi, elkép­ze­lé­se­ink sze­rint maga a dió­fa erős, mély gyö­ke­re jelent­he­ti erős kötő­dé­sün­ket a magyar­sá­gunk­hoz, szü­lő­föl­dünk­höz. Kemény tör­zse jelent­he­ti nagy magyar­ja­ink töret­len hitét,  magyar­sá­gunk, haza­fi­sá­gunk meg­őr­zé­se érde­ké­ben. A lomb­jai pedig a követ­ke­ző nem­ze­dé­ket, gye­re­ke­in­ket, uno­ká­in­kat, déd és ükuno­ká­in­kat jel­ké­pez­he­ti, akik a jövőt, a meg­ma­ra­dá­sun­kat jelent­he­tik. Ezek után Mezei And­rás atya meg­szen­tel­te a dió­fa cse­me­te leen­dő helyét, egy közös imá­val és a haran­gok meg­kon­dí­tá­sá­val egy­idő­ben helyé­re került az emlék facse­me­ténk. Majd Har­gi­tai Ist­ván, ala­pít­vá­nyunk alel­nö­ke József Atti­la Nem Nem Soha című ver­sét sza­val­ta el, Jár­tó Kocsis Emő­ke pedig az ere­de­ti szé­kely him­nuszt éne­kel­te el nagy­sze­rű szop­rán hang­ján. A Cleve­landi ama­tőr öröm­tánc­cso­port egy mező­sé­gi tán­cot muta­tott be a nagy­ér­de­mű közön­ség­nek, amely­nek érde­kes­sé­ge abban rej­lett, hogy mind anégy tán­cos pár külön­bö­ző táj­egy­sé­ge­ket jele­ní­tet­ték meg ruhá­za­tuk­kal, majd a tánc befe­je­zé­se­kor szét­szé­led­tek mind­annyi­an, ezzel is jel­ké­pez­ve 100 éves szét­sza­kí­tá­sunk gya­lá­za­tát. A meg­em­lé­ke­zés szó­no­ka Mészá­ros And­rea volt, aki a Cleve­landi Magyar Múze­um igaz­ga­tó­sá­gi tag­ja és aki beszé­dé­nek egyik leg­fon­to­sabb mon­da­tá­ban így fogal­ma­zott ” Ennek a nem­zet­nek a leg­sür­gő­sebb fel­ada­ta az, hogy egy­mást a távol­ból is átöleljük.”

Mezei And­rás atya az ese­mény­hez kap­cso­lo­dó gon­do­la­tai követ­kez­tek, majd a refor­má­tus és az evan­gé­li­kus egy­há­zak elől­já­rói is köszön­töt­ték a meg­em­lé­ke­ző­ket. Ezután közö­sen meg­szen­tel­ték és meg­ál­dot­ták a Magya­rok Kenye­rét ame­lyet a helyi magyar pék­ség, a Transyl­va­nia pék­ség jóvol­tá­ból erre az alka­lom­ra sütöt­ték meg, majd fel­sze­le­tel­ték és min­den jelen­lé­vőt megkínáltak.

Befe­je­zés­kép­pen a két him­nusz, a magyar és a szé­kely him­nusz hang­zott el, majd halk zenét ját­szott a temp­lom orgo­nis­tá­ja, ami alatt kötet­len beszél­ge­té­sek zaj­lot­tak, kife­je­zet­ten jól­esett újra talál­koz­ni bará­ta­ink­kal, ismerőseinkkel.

Összes­sé­gé­ben elmond­hat­juk, hogy a körül­mé­nyek­hez képest iga­zán jól sike­rült min­den, fel­eme­lő érzé­sek­kel telí­tő­dött Tri­a­non 100. évfor­du­ló­já­ra emlé­kez­tünk mi, cleve­landi magyarok.

Hiszek egy Isten­ben, hiszek egy Hazá­ban, hiszek egy iste­ni örök igaz­ság­ban, hiszek Magyar­or­szág fel­tá­ma­dá­sá­ban! Ámen

Csi­bi Lóránd

Az ese­mény fotó­it Dávid Csa­ba készí­tet­te, ame­lye­ket itt lehet megnézni