Hírek Amerikai hirek Transz­ne­mű orvos lett Ame­ri­ka első négy­csil­la­gos admirálisnője

Transz­ne­mű orvos lett Ame­ri­ka első négy­csil­la­gos admirálisnője

Joe Biden elnök kor­má­nya hét­főn Rachel Levine‑t, az ame­ri­kai egész­ség­ügy egyik veze­tő tiszt­vi­se­lő­jét, egy transz­ne­mű nőt nevez­te ki az Egye­sült Álla­mok Köz­egész­ség­ügyi Szol­gá­la­ta (USPHS) meg­bí­zott tes­tü­le­té­nek „első női négy­csil­la­gos admi­rá­li­sá­vá” — írja a Daily Wire.

A 63 éves Levi­ne a penn­syl­va­ni­ai egész­ség­ügyi minisz­té­ri­um tit­ká­ra­ként dol­go­zott, mielőtt a Biden-kor­mány­ban az Egész­ség­ügyi és Embe­ri Szol­gá­la­tok Minisz­té­ri­u­má­nak egész­ség­ügyi minisz­ter­he­lyet­te­sé­vé nevez­ték ki. Levi­ne, aki bio­ló­gi­a­i­lag fér­fi, az első nyíl­tan transz­ne­mű tiszt­vi­se­lő, akit az ame­ri­kai sze­ná­tus elfogadott.

Az Egye­sült Álla­mok Egész­ség­ügyi és Embe­ri Szol­gá­la­tok Minisz­té­ri­u­ma (HHS) ma nyil­vá­no­san beje­len­tet­te az Egye­sült Álla­mok nyolc fegy­ve­res tes­tü­le­tén belül a nem­zet első nyíl­tan transz­ne­mű négy­csil­la­gos tisztjét”

— áll a HHS ked­di sajtóközleményében.

„Rachel Levi­ne admi­rá­lis, aki a HHS egész­ség­ügyi helyet­tes állam­tit­ká­ra­ként és az Egye­sült Álla­mok Köz­egész­ség­ügyi Szol­gá­la­ta (USPHS) meg­bí­zott tes­tü­le­té­nek veze­tő­je­ként szol­gál, ünne­pé­lye­sen fel­es­kü­dött négy­csil­la­gos admirálisként”.

„Levi­ne admi­rá­lis mos­tan­tól az USPHS Com­mis­si­on­ed Corps leg­ma­ga­sabb ran­gú tiszt­vi­se­lő­je és az első női négy­csil­la­gos admi­rá­lis. Levi­ne admi­rá­lis a Köz­egész­ség­ügyi Szol­gá­lat 6000 tiszt­jét fog­ja vezet­ni, akik elkö­te­le­zet­ten szol­gál­ják nem­ze­tünk leg­ki­szol­gál­ta­tot­tabb, és leg­se­bez­he­tőbb lakosságát”

— foly­tat­ta a HHS.

„A mai tör­té­nel­mi beje­len­tés az LMBTQ+ Tör­té­nel­mi Hónap ered­mé­nye­i­re épül, és jelen­tős elő­re­lé­pés a befo­ga­dóbb tár­sa­da­lom meg­te­rem­té­sé­ért foly­ta­tott mun­kánk során”.

Levi­ne kine­ve­zé­sét egy „befo­ga­dóbb jövő” felé tett lépés­ként ünnepelte.

„Meg­tisz­tel­te­tés szá­mom­ra, hogy az Egye­sült Álla­mok köz­egész­ség­ügyi szol­gá­la­tá­nak első női négy­csil­la­gos tiszt­je­ként és az első nyíl­tan transz­ne­mű négy­csil­la­gos tiszt­ként szol­gál­ha­tok a nyolc fegy­ve­res tes­tü­let egyiikében”

— mond­ta Levi­ne egy nyilatkozatban.

„Ez egy jelen­tős alka­lom, és öröm­mel vál­la­lom ezt a sze­re­pet a hatás miatt, amit gya­ko­rol­ha­tok, és azért a tör­té­nel­mi jel­le­gért, amit szim­bo­li­zál. Legyen ez a kine­ve­zés az első a sok hason­ló közül, hogy egy befo­ga­dóbb jövőt teremtsünk.”

Xavi­er Becer­ra, egész­ség­ügyi állam­tit­kár nyi­lat­ko­za­tá­ban elmondta:

„Levi­ne admi­rá­lis tör­té­nel­mi jelen­tő­sé­gű kine­ve­zé­se az első nyíl­tan transz­ne­mű négy­csil­la­gos tiszt­té a nem­zet óri­á­si lépé­se az egyen­lő­ség felé. Ez egy büsz­ke pil­la­nat szá­munk­ra a HHS-ben. Levi­ne admi­rá­lis – egy kivá­ló­an kép­zett gyer­mek­or­vos, aki segít az ügy­nök­sé­günk prog­ram­já­nak elő­moz­dí­tá­sá­ban az egész­ség­ügy­höz való hoz­zá­fé­rés és az egyen­lő­ség növe­lé­se, vala­mint a visel­ke­dé­si egész­ség meg­erő­sí­té­se érde­ké­ben – egy nagy­ra becsült és kri­ti­kus part­ner az egész­sé­ge­sebb Ame­ri­ka épí­té­sé­ben vég­zett munkánkban”. „

A sze­ná­tus már­ci­us­ban 52 – 48 arány­ban, nagy­részt a pár­tok sze­rint sza­vaz­va meg­erő­sí­tet­te Levine‑t a Biden-kor­mány­zat­ban betöl­tött szol­gá­la­tá­ban. Susan Collins (R‑ME) és Lisa Mur­kows­ki (R‑AK) sze­ná­to­rok vol­tak az egye­dü­li sze­ná­to­rok, akik átlép­ték a párt­vo­na­la­kat és Levi­ne mel­lett szavaztak.

For­rás: Daily​wi​re​.com / neo​kohn​.hu