Hírek Elszakított területi hirek Tovább­ra sem lesz Maros­vá­sár­he­lyen önál­ló kato­li­kus iskola

Tovább­ra sem lesz Maros­vá­sár­he­lyen önál­ló kato­li­kus iskola

Bíró­sá­gi per aka­dá­lyoz­za a meg­szün­te­tett maros­vá­sár­he­lyi II. Rákó­czi Ferenc Római Kato­li­kus Gim­ná­zi­um Bolyai Far­kas Gim­ná­zi­um­ba tagolt osz­tá­lya­i­nak önál­ló intéz­ménnyé ala­ku­lá­sát, így hiá­ba fog­lal­ná bele az isko­la­há­ló­zat­ba a maros­vá­sár­he­lyi önkor­mány­zat, a dön­tés­nek nem lehet­ne érvényt sze­rez­ni – nyi­lat­koz­ta ma az MTI-nek Tamá­si Zsolt, a meg­szün­te­tett kato­li­kus isko­la volt igaz­ga­tó­ja, aki jelen­leg a Bolyai-gim­ná­zi­um aligaz­ga­tó­ja­ként irá­nyít­ja a fel­szá­molt isko­la oda beta­golt osztályait.

A maros­vá­sár­he­lyi önkor­mány­zat 2023. augusz­tus 31-én elfo­gott egy hatá­ro­za­tot, amely­ben kez­de­mé­nyez­te a 2024 – 2025-ös tan­év­től a kato­li­kus isko­la újbó­li lét­re­ho­zá­sát. Az önkor­mány­za­ti dön­tést a Maros megyei pre­fek­tú­ra meg­tá­mad­ta a köz­igaz­ga­tá­si bíró­sá­gon, és az újra­ala­pí­tás egyik kez­de­mé­nye­ző­je­ként a római kato­li­kus egy­ház is csat­la­ko­zott a per­hez az önkor­mány­zat olda­lán. Tamá­si Zsolt rámu­ta­tott: a bíró­sá­gi eljá­rás ide­je alatt hiá­ba hoz­nak bár­mi­lyen hatá­ro­za­tot az isko­la ügyé­ben, az nem végrehajtható.

Az igaz­ga­tó ezzel a maros­vá­sár­he­lyi kép­vi­se­lő-tes­tü­let ked­di ülé­sé­re utalt, ame­lyen az önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lők a megye­szék­hely 2024/2025-ös tan­év­re szó­ló isko­la­há­ló­za­tá­ról sza­vaz­tak. Az önkor­mány­zat szán­dé­ka sze­rint a kato­li­kus isko­la osz­tá­lyai a Bolyai Far­kas Gim­ná­zi­um­ból kivál­va önál­ló intéz­mény­ként működ­tek vol­na a követ­ke­ző tan­év­től, de a Maros megyei tan­fel­ügye­lő­ség után a román okta­tá­si minisz­té­ri­um sem támo­gat­ta a ter­vet. Így a tan­fel­ügye­lő­ség ver­zi­ó­ja került napi­rend­re, ami meg az RMDSZ frak­ci­ó­já­nak támo­ga­tá­sa nél­kül nem kap­ta meg a kel­lő szá­mú voksot.

Hogy mire megy ki a játék, min­den­ki tud­ja. A kato­li­kus isko­la újbó­li lét­re­ho­zá­sá­hoz az egy­ház­tól annó elbi­to­rolt, a rend­szer­vál­tás után papí­ron vissza­szol­gál­ta­tott főépü­let prob­lé­má­ját kell meg­ol­da­ni, mivel a román közös­sé­get az évek során álta­luk bela­kott impo­záns ingat­lan érdek­li. A főépü­let­ben egy román elit­is­ko­la, az Uni­rea Főgim­ná­zi­um műkö­dik, a római kato­li­kus osz­tá­lyok a mel­lék­épü­let­ben kap­tak helyet. „Folya­ma­tos féle­lem van az Uni­rea-gim­ná­zi­um részé­ről irá­nyunk­ban, hogy mi őket kiszo­rít­juk” – jelen­tet­te ki erre rea­gál­va az MTI-nek Tamá­si Zsolt. Emlé­kez­te­tett: a román isko­la – arra hivat­koz­va, hogy érin­tett az ügy­ben – a koráb­bi perek­hez is csat­la­ko­zott, ame­lyek végül a kato­li­kus isko­la fel­szá­mo­lá­sá­hoz vezettek.

A maros­vá­sár­he­lyi isko­la bejegy­zé­si folya­ma­tát azért kel­lett újra­in­dí­ta­ni, mert a román leg­fel­sőbb bíró­ság 2022. május 3‑án kimon­dott jog­erős íté­le­té­ben érvény­te­le­ní­tet­te a II. Rákó­czi Ferenc Római Kato­li­kus Gim­ná­zi­um lét­re­ho­zá­sát elren­de­lő minisz­te­ri ren­de­le­tet. Az isko­la a római kato­li­kus egy­ház­nak vissza­adott épü­le­té­ben foly­tat­ta a műkö­dé­sét, de ehhez a Bolyai-gim­ná­zi­um biz­to­sít­ja szá­má­ra a jogi keretet.

A 2014 óta műkö­dő isko­lát 2018-ban minisz­te­ri ren­de­let­tel kel­lett újra lét­re­hoz­ni, miu­tán koráb­bi ala­pí­tá­sá­ban a romá­ni­ai kor­rup­ció­el­le­nes ügyész­ség (DNA) tör­vény­te­len­sé­get látott, és vádat emelt Tamá­si Zsolt isko­la­igaz­ga­tó, vala­mint Ște­fan Som­eșan volt főtan­fel­ügye­lő ellen. A bűn­vá­di eljá­rást tavaly szep­tem­ber­ben szün­tet­ték be. Az isko­la ellen indí­tott perek az intéz­mény meg­szű­né­sé­hez vezettek.

For­rás: ehir​.ro