Hírek Amerikai hirek Tovább­ra is Trump a leg­nép­sze­rűbb poli­ti­kus a párt­ján belül

Tovább­ra is Trump a leg­nép­sze­rűbb poli­ti­kus a párt­ján belül

Három hónap­pal azok után, hogy Donald Trump támo­ga­tói meg­ro­ha­moz­ták a Capi­to­li­um épü­le­tét, a repub­li­ká­nus pár­ti sza­va­zó­tá­bor nagy része még min­dig nem hisz abban, hogy a koráb­bi elnök a fele­lős a tör­tén­te­kért. A Reu­ters hír­ügy­nök­ség, vala­mint az Ipsos piac- és köz­vé­le­mény-kuta­tó cég leg­újabb közös fel­mé­rés­ből ugyan­is kiderül:

a Repub­li­ká­nus Párt támo­ga­tó­i­nak fele sze­rint az ame­ri­kai tör­vény­ho­zás épü­le­té­nek ost­ro­ma nagy­részt erő­szak­men­tes til­ta­ko­zás volt, vagy azok­nak a bal­ol­da­li akti­vis­ták­nak a műve, akik le akar­ták járat­ni Trumpot.

A Reu­ters és az Ipsos fel­mé­ré­se alap­ján tíz­ből mind­össze három repub­li­ká­nus pár­ti sza­va­zó hibáz­tat­ja Trum­pot a janu­ár ele­jén tör­tén­te­kért. Ezzel ellen­tét­ben a válasz­adók ötven­ki­lenc szá­za­lé­ka sze­rint a koráb­bi elnök­nek igen­is köze volt az ese­mé­nyek­hez. Az ezer­öt fel­nőtt ame­ri­kai lakos­sal elvég­zett köz­vé­le­mény-kuta­tás­ból továb­bá az is kide­rül, hogy az állam­pol­gá­rok hat­van szá­za­lé­ka sze­rint Joe Biden tisz­tes­sé­ge­sen nyer­te meg a választásokat.

A repub­li­ká­nus pár­ti sza­va­zók köré­ben ugyan­ak­kor hat­van szá­za­lék azok­nak az ará­nya, akik úgy gon­dol­ják, hogy a demok­ra­ta pár­ti poli­ti­kus válasz­tá­si csa­lás­sal jutott a győzelemhez.

A már­ci­us 30-án és 31-én elvég­zett köz­vé­le­mény-kuta­tás arra is rámu­tat: a repub­li­ká­nu­sok nyolc­van szá­za­lé­ká­nak tovább­ra is pozi­tív a meg­íté­lé­se a volt elnök­ről, és tíz­ből hat repub­li­ká­nus pár­ti sza­va­zó gon­dol­ja úgy, hogy Trump­nak indul­nia kel­le­ne a 2024-es elnök­vá­lasz­tá­son is.

Donald Trump tehát tovább­ra is töret­len nép­sze­rű­ség­nek örvend, és még min­dig a leg­be­fo­lyá­so­sabb poli­ti­kus a párt­ján belül.

Donald Trump lekö­szö­nő ame­ri­kai elnök utol­só beszé­dét mond­ja a mary­lan­di And­rews légi­tá­masz­pon­ton, ahon­nan az elnö­ki gép­pel flo­ri­dai bir­to­ká­ra repül 2021. janu­ár 20-án
Fotó: MTI/AP/Manuel Bal­ce Ceneta

For­rás: Magyar Nemzet