Hírek Magyarországi hírek Tovább­ra is célunk, hogy magyar űrha­jóst küld­jünk a Nem­zet­kö­zi Űrállomásra

Tovább­ra is célunk, hogy magyar űrha­jóst küld­jünk a Nem­zet­kö­zi Űrállomásra

Tovább­ra is célunk, hogy magyar űrha­jóst küld­jünk a Nem­zet­kö­zi Űrál­lo­más­ra az évti­zed köze­pé­ig – hang­sú­lyoz­ta Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter pén­te­ken, az Euró­pai Unió űrte­vé­keny­sé­gért fele­lős minisz­te­re­i­nek pén­te­ki videokonferenciáján.

Továbbra is célunk, hogy magyar űrhajóst küldjünk a Nemzetközi ŰrállomásraFotó: Nick HAGUE / NASA / AFP

A tanács­ko­zá­son, ame­lyet az Euró­pai Unió Taná­csá­nak hor­vát elnök­sé­ge kez­de­mé­nye­zett, és amely­ről Szij­jár­tó Péter Face­book-olda­lán is hírt adott, szó volt az űrszek­tor és az űrala­pú inno­va­tív szol­gál­ta­tá­sok sze­re­pé­ről, vala­mint azok fel­hasz­ná­lá­sá­ról a Covid-19 okoz­ta vál­ság­ból való kilábaláskor.

„Fel­ve­tőd­het a kér­dés, hogy lehet, hogy egy kül­ügy­mi­nisz­ter fog­lal­ko­zik az űrrel kap­cso­la­tos kér­dé­sek­kel. Erre az a vála­szunk, hogy mivel az űr Magyar­or­szág hatá­ra­in kívül talál­ha­tó, ezért kül­ügyi kér­dés” – jegyez­te meg hoz­zá­szó­lá­sá­ban a miniszter.

Hoz­zá­tet­te: ebben az évben ünne­pel­jük a negy­ve­ne­dik évfor­du­ló­ját annak, hogy az első magyar űrha­jós elin­dult az űrbe. „Ma már a kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um­nak dol­go­zik külön­le­ges tanács­adó­ként, az űrkér­dé­sek tehát közel áll­nak a szí­vünk­höz” – közölte.

Elmond­ta, hogy lét­re­hoz­tak egy átfo­gó nem­ze­ti űrstra­té­gi­át, amellyel növel­ni sze­ret­nék a magyar cégek sze­re­pét a szek­tor­ban. Mivel az űrku­ta­tást a jövő ipar­ágá­nak tekin­tik, az helyet kapott a vál­ság­ból való kilá­ba­lást segí­tő stra­té­gi­ai gaz­da­sá­gi prog­ram­ban is, jelen­tős költ­ség­ve­té­si for­rá­so­kat biz­to­sít­va a terü­le­ten aktív cégeknek.

Kiemel­te: meg­kez­de­nek egy hosszú távú tudo­má­nyos misszi­ót is, amely­nek cél­ja, hogy az évti­zed köze­pé­ig magyar kuta­tó­űr­ha­jóst küld­je­nek a Nem­zet­kö­zi Űrállomásra.

Ennek elő­ké­szí­té­se­ként három nagy pro­jek­ten dol­goz­nak, két pro­jekt kere­té­ben egy-egy tudo­má­nyos műhol­dat kül­de­né­nek az űrbe, a har­ma­dik kere­té­ben pedig egy tudo­má­nyos fedél­ze­ti mérő­rend­szert fej­lesz­te­nek, ame­lyet majd a Nem­zet­kö­zi Űrál­lo­más­ra tele­pí­te­né­nek – mond­ta Szij­jár­tó Péter.

Magyar­or­szág elkö­te­le­zett­sé­ge jele­ként meg­két­sze­rez­te hoz­zá­já­ru­lá­sát az Euró­pai Űrügy­nök­ség költ­ség­ve­té­sé­hez – muta­tott rá a minisz­ter, aki meg­em­lí­tet­te azt is: Magyar­or­szág büsz­ke arra, hogy az első tag­or­szá­gok között van, ame­lyek a Gali­leo Green Lane app­li­ká­ci­ót tesztelik.

Fel­szó­la­lá­sa végén arra kér­te az Euró­pai Bizott­sá­got, hogy pro­ak­tí­van és rugal­ma­san tár­gyal­jon a jövő­ben az Euró­pai Űrügy­nök­ség­gel a közös prog­ra­mok költ­ség­ve­té­sé­ről, egy­út­tal meg­hív­ta a jelen lévő­ket jövő­re Buda­pest­re, az Aszt­ro­nau­ták Nem­zet­kö­zi Kon­fe­ren­ci­á­já­ra, ame­lyet idén kel­lett vol­na tar­ta­ni, ám a világ­jár­vány miatt el kel­lett halasztani.

For­rás: MH/MTI