Hírek Sport hirek Tovább­ju­tott a Ferenc­vá­ros a Baj­no­kok Ligájában

Tovább­ju­tott a Ferenc­vá­ros a Baj­no­kok Ligájában

A magyar baj­nok Ferenc­vá­ros ide­gen­ben 2 – 1‑re nyer­ni tudott a Cel­tic ott­ho­ná­ban a Baj­no­kok Ligá­ja-selej­te­ző máso­dik fordulójában!

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ
CELTIC (skót) – FERENCVÁROS 1 – 2 (0 – 1)
Glas­gow, Cel­tic Park,zárt kapuk mögött.  V: Lind­ho­ut (hol­land)
CELTIC: Bar­kasz – Elha­med (J. Frim­pong, 78.), Julli­en, Ajer, G. Tay­lor – S. Brown, C. McG­re­gor – For­rest (Aje­ti, 78.), Chris­tie, M. Ely­o­u­no­us­si – Ntcham. Veze­tő­edző: Neil Len­non
FTC: Dibusz – Bot­ka, Kovac­evic, Bla­zic, Civic – Sig­ér Haratin, Somá­lia – Ngu­en (Skavr­ka, 80.), Isa­el (F. Boli, 71.), Uzu­ni (Dva­li, 86.). Veze­tő­edző: Szer­hij Reb­rov
Gól­szer­ző: Chris­tie (53.) ill. Sig­ér (7.), Ngu­en (75.)

Skó­ci­á­ban szin­te bár­mi­kor elered­het az eső. A Ferenc­vá­ros játé­ko­sai a Glas­gow-ban töl­tött más­fél nap alatt meg­ta­pasz­tal­hat­ták, egyik pil­la­nat­ban süt­het a nap, a másik­ban már csap­kod­nak a víz­csep­pek a nya­kuk­ba. Szer­da este is hol eleredt, hol elállt az eső, de hogy a Cel­tic játé­ko­sai hoz­zá van­nak szok­va a csú­szós talaj­hoz – és alig­ha­nem ked­ve­lik is – mi sem bizo­nyí­tot­ta job­ban, mint­hogy a pálya­mun­ká­sok ennek elle­né­re ala­po­san fel­lo­csol­ták a pályát. A skót baj­nok a mai napig a klasszi­kus brit stí­lus­je­gye­ket hor­doz­za magán (fel­íve­lé­sek, szél­ről beívelt lab­dák, és pár­harc­erős játé­ko­sok), ennek pedig ked­vez a ned­ves fű.

Nos, Sig­ér Dávid sem bán­ta, hogy fel­lo­csol­ták a gyepet.

Hét perc sem telt el a talál­ko­zó­ból, ami­kor a közép­pá­lyás kapu­ra for­dult, majd távol­ról cso­dá­la­tos moz­du­lat­tal lőt­te ki az alsó sar­kot. A skó­tok agresszív kez­dés­re, hazai roha­mok­ra készül­tek, ehhez képest a Ferenc­vá­ros nagy­sze­rű­en indí­tot­ta a talál­ko­zót, nem csak a veze­tést sze­rez­te meg, hanem maga­biz­to­san és bát­ran is futballozott.

Az, hogy a fél­idő máso­dik felé­ben job­bá­ra a Fra­di tér­fe­lén zaj­lott a játék, egy­ál­ta­lán nem volt meg­le­pő, a Cel­tic pró­bál­ta fel­pör­get­ni a rit­must, hogy még a szü­net előtt egyen­lít­sen, iga­zán komoly lehe­tő­sé­gig azon­ban mind­össze egy­szer jutott el. Sze­ren­csé­re a Cel­tic táma­dó­já­té­kán érző­dött az elő­ző idény­ben gól­ki­rá­lyi címet szer­ző, az Aston Vil­la által is csá­bí­tott Odsonne Édo­u­ard hiá­nya, aki comb­sé­rü­lé­se miatt az utol­só pil­la­nat­ban mond­ta le a játékot.

A Ferenc­vá­ros áll­ta a sarat, még a leg­elöl fut­bal­lo­zó Isa­el is több­ször bese­gí­tett a véde­ke­zés­be, a pálya bel­se­jén pedig három véde­ke­ző típu­sú közép­pá­lyás tar­tóz­tat­ta fel a meg­ló­du­ló skó­to­kat, Sig­ér Dávid, Ihor Haratin és Somá­lia is ext­ra mun­kát vég­zett. El is kel­lett a segít­ség, hiszen a Cel­tic nagyon ment elő­re, a magyar baj­nok örül­he­tett, hogy a szü­net­ben fúj­hat­tak egyet.

Ami­től a leg­in­kább tar­tot­tunk, az be is követ­ke­zett, nyolc perc sem telt el a máso­dik fél­idő­ből, a Cel­tic már­is egyen­lí­tett. Sőt, nem sok­kal később Oli­vi­er Ntcham révén a fel­ső lécet is teli­be talál­ta a hazai csa­pat, majd Dibusz Dénes­nek kel­lett bra­vúrt bemutatnia.

Hamar kiraj­zo­ló­dott, a tovább­ju­tás kihar­co­lá­sá­hoz bra­vúr­ra lesz szük­sé­ge a magyar baj­nok­nak, hiszen ekkor már alig jutot­tak el az ellen­fél tér­fe­lé­re. Futot­tak, lohol­tak, har­col­tak a Fra­di játé­ko­sai, de ebben a peri­ó­dus­ban a tűz­zel ját­szot­tak a vizes tala­jon, hiszen a skó­tok sor­ra ala­kí­tot­ták ki a hely­ze­te­ket. Az idő elő­re­ha­lad­tá­val aztán kijött a szo­rí­tás­ból a Ferenc­vá­ros, sőt, a 74. perc­ben jófor­mán a sem­mi­ből újra meg­sze­rez­te a veze­tést. Tok­mac Ngu­en­től nem vélet­le­nül tar­tot­tak a skó­tok, a szél­ső túl­járt az eszü­kön, és a svéd Djur­gar­den­nek lőtt dup­lá­ja után ezút­tal is a kapu­ba talált.

A talá­lat tovább­ju­tást ért!

A Ferenc­vá­ros óri­á­sit har­col­va húz­ta ki a hát­ra­lé­vő per­ce­ket, és így a selej­te­ző­kör leg­erő­sebb csa­pa­tát ütöt­te ki ide­gen­ben – nem akár­mi­lyen bra­vúr ez! A Baj­no­kok Ligá­ja har­ma­dik selej­te­ző­kö­ré­nek sor­so­lá­sát augusz­tus 31-én tart­ják, a magyar baj­nok újabb lépés­sel került köze­lebb álmai eléréséhez.

For­rás: NSO