Hírek Külföldi hirek Tovább éle­ző­dik a feszült­ség a Dél-kínai-tengeren

Tovább éle­ző­dik a feszült­ség a Dél-kínai-tengeren

A kínai hadi­ten­ge­ré­szet távo­zás­ra szó­lí­tott fel egy ame­ri­kai rom­bo­lót, amely a Dél-kínai-ten­ger Peking által saját­já­nak tar­tott részén hajó­zott – jelen­tet­te a CGTN kínai nem­zet­kö­zi hír­csa­tor­na teg­nap a kínai had­se­reg köz­lé­sé­re hivat­koz­va. Li Hua-min, a had­se­reg déli műve­le­te­kért fele­lős parancs­nok­sá­gá­nak szó­vi­vő­je elmond­ta: az ame­ri­kai hadi­ten­ge­ré­szet Mar­tin nevű rom­bo­ló­ja enge­dély nél­kül hajó­zott be Kína fel­ség­vi­zé­re a Hszisa-(Paracel-)szigetek köze­lé­ben. Hoz­zá­tet­te, a kínai ten­ge­ré­sze­ti és légi­erő figyel­te a rom­bo­lót és távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel. Az ame­ri­kai rom­bo­ló egy nap­pal azután hajó­zott be a vita­tott terü­let­re, hogy a South ­Chi­na Mor­ning Post hong­kon­gi lap érte­sü­lé­se sze­rint Kína két raké­tát indí­tott a Dél-kínai-ten­ger­re. A lap­nak a kínai had­se­reg­hez közel álló egyik for­rás elmond­ta: a raké­ták kilö­vé­sé­vel Peking arra a poten­ci­á­lis koc­ká­zat­ra akart vála­szol­ni, ame­lyet az ame­ri­kai kato­nai repü­lő­gé­pek és hadi­ha­jók egy­re gya­ko­ribb láto­ga­tá­sai jelen­te­nek a tengeren.

Fotó: EPA/MC2

Az Egye­sült Álla­mok gyak­ran tart had­gya­kor­la­tot a vita­tott terü­le­ten, ami­vel a sza­bad hajó­zás elvét akar­ja demonst­rál­ni. A héten Washing­ton 24 kínai vál­la­la­tot szank­ci­o­nált ami­att, mert sze­rin­te segí­tet­tek a Kínai Kom­mu­nis­ta Párt­nak mes­ter­sé­ges szi­ge­te­ket lét­re­hoz­ni a Dél-kínai-ten­ge­ren. Az Egye­sült Álla­mok kato­nai pro­vo­ká­ci­ó­ként érté­ke­li a szi­ge­tek létrehozását.

For­rás: Magyar Nemzet