Hírek Vélemények/Publicisztikák Totá­lis ult­ra­li­be­rá­lis-újkom­mu­nis­ta for­du­lat Amerikában

Totá­lis ult­ra­li­be­rá­lis-újkom­mu­nis­ta for­du­lat Amerikában

Jelen­leg úgy tűnik a geor­giai sza­va­zat­szám­lá­lás jelen­le­gi állá­sa alap­ján, hogy a repub­li­ká­nu­sok elvesz­tik a sze­ná­tust is, hiszen a sza­va­zat­szám­lá­lást novem­ber­ben is a demok­ra­ták nyer­ték. Ez azt jelen­ti, hogy az USA-ban tel­jes libe­rá­lis és bal­ol­da­li for­du­lat követ­ke­zett be. A tel­je­sen zava­ro­dott repub­li­ká­nu­sok pedig kép­te­le­nek egy­sé­ge­sek len­ni. A Trum­pot támo­ga­tó sza­va­zó- és akti­vis­ta­tá­bor hiá­ba erős, hiá­ba erő­sebb, mint bár­mi­lyen kon­zer­va­tív erő vala­ha is, nem ren­del­ke­zik komoly befo­lyás­sal a mainst­ream saj­tó­ban, a gaz­da­ság­ban és az állam­ap­pa­rá­tus­ban, sőt, még a repub­li­ká­nus párt­ban és a kon­zer­va­tív értel­mi­ség­ben sem.

Tulaj­don­kép­pen mind­egy, hogy csaltak‑e vagy nem a demok­ra­ták, olyan erők moz­dul­tak meg mögöt­tük és mel­let­tük, ame­lyek kizár­nak min­den olyan demok­ra­ti­kus meg­ol­dást, ami meg­nyug­tat­ná a két oldal híve­it. A szél­ső­sé­ges libe­rá­li­sok pedig nem is akar­nak sem­mi­fé­le meg­bé­ké­lést, ők tel­jes győ­ze­lem­re ját­sza­nak. A demok­ra­ta pár­tot és a libe­rá­lis főso­dort már Trump meg­vá­lasz­tá­sa előtt is olyan szél­ső­sé­ge­sek befo­lyá­sol­ták, akik­nek cél­ja egy olyan rend­szer lét­re­ho­zá­sa, amely­nek lénye­ge az iden­ti­tás­po­li­ti­ka, a gend­er­őrü­let, és a fehé­rek és ázsi­a­i­ak elle­ni rasszizmus.

Nem téve­dünk sokat, ha azt mond­juk, ma az ame­ri­kai tár­sa­da­lom lénye­ge­sen job­ban ket­té van sza­kad­va, mint akár a magyar. Ez egy etni­ka­i­lag sok­szí­nű ország­ban, ahol a lakos­ság húsz szá­za­lé­ka ren­del­ke­zik lőfegy­ver­rel és az elmúlt 25 évben mód­sze­re­sen szí­tot­ták az etni­kai ellen­té­te­ket, sok­kal tra­gi­ku­sabb, mint egy békés közép-euró­pai ország­ban. Trump rosszul kezel­te való­szí­nű­leg a jár­ványt és bizo­nyo­san rosszul kezel­te a válasz­tá­si vere­sé­gét köve­tő hely­ze­tet. Trump ter­mé­sze­te­sen meg­nyer­te vol­na ezt az elnök­vá­lasz­tást, ha a Face­book és a tech­cé­gek, a majd­nem tel­jes saj­tó nem dol­goz­nak elle­ne, de ma egy kon­zer­va­tív­nak eze­ket az akto­ro­kat is le kell győz­nie, ha bir­to­kol­ni akar­ja a hatalmat.

A repub­li­ká­nu­sok saj­nos most tel­je­sen lejá­rat­ják magu­kat, egy részük azzal, hogy kiáll Trump mel­lett, egy másik részük pedig azzal, hogy nem áll ki mel­let­te. Ez a repub­li­ká­nu­sok igaz tra­gé­di­á­ja, nem vélet­le­nül lett az elnök­je­lölt­jük Trump 5 évvel ezelőtt, már akkor sem volt alkal­mas veze­tő­jük. Trum­pot ter­mé­sze­te­sen bele­haj­szol­ták ebbe a zsák­ut­cá­ba, már az elnök­sé­ge kez­de­té­től, de való­szí­nű­leg most már nincs az elnök­ség­re alkal­mas álla­pot­ban. De ez már elég rég­óta hagyo­mány az ame­ri­kai elnö­kök­nél: Bush sem volt, Oba­ma sem volt alkal­mas elnök­nek, ezt mind­ket­tő­nek fénye­sen sike­rült bebi­zo­nyí­ta­nia. Trump leg­alább szin­te végig képes volt hoz­ni azt a figu­rát, aki lát­vá­nyo­san bele­ron­dít a washing­to­ni elit meg­szo­kott életébe.

Biden és Har­ris alkal­mas­sá­gát pedig fel­vet­ni sem érde­mes. Az elnö­ki hata­lom Rea­gan és az idő­sebb Bush óta pél­dát­la­nul deval­vá­ló­dott. Már Nixon óta így ment ez, a libe­rá­li­sok gyen­gí­tet­ték az elnö­ki hatal­mat, hogy aztán cso­dál­koz­za­nak, hogy ha ők adják az elnö­köt, akkor az is kap hide­get-mele­get a repub­li­ká­nu­sok­tól. A mély­ál­lam­ba “lecsú­szó” hata­lom­gya­kor­lás pedig azt ered­mé­nyez­te, hogy Ame­ri­ka folya­ma­to­san gyen­gül poli­ti­ka­i­lag, kato­na­i­lag, gaz­da­sá­gi­lag, tudo­má­nyo­san, mert nin­cse­nek az érde­ke­it figye­lem­be vevő szu­ve­rén dön­té­sek, csak érdek­egyez­te­té­sek a szám­ta­lan hatal­mi kong­lo­me­rá­tum között, akik min­den nap meg­küz­de­nek egy­más­sal a koncért.

Eze­ket a vál­sá­go­kat azon­ban elural­ta, majd fel­vál­tot­ta az ult­ra­li­be­rá­lis és a kom­mu­nis­ta ideo­ló­gia által oko­zott egy­re bru­tá­li­sabb tár­sa­dal­mi és közös­sé­gi dez­in­teg­rá­ció. Akik most meg­sze­rez­ték az elnö­ki hatal­mat és a kép­vi­se­lő­há­zat és a sze­ná­tust is, miu­tán elme­be­teg tár­sa­da­lom­mér­nö­kök veze­tik őket, száz­mil­lió ame­ri­ka­i­nak a meg­szo­kott éle­tét fog­ják tel­je­sen szét­zi­lál­ni. Ilyen szin­tű és ennyi­re elme­be­teg tár­sa­dal­mi vál­to­zást csak erő­szak­kal lehet meg­va­ló­sí­ta­ni. A libe­rá­li­sok pedig csak olyan szél­ső­sé­ges cso­por­tok­ra, de rend­kí­vül nagy lét­szá­mú sok­szor etni­kai vagy fana­ti­kus cso­por­tok­ra szá­mít­hat­nak, akik nem­csak agresszí­vek, mili­tán­sak, hanem hisz­té­ri­á­sak is, vagy­is tel­je­sen uralhatatlanok.

Ame­ri­ká­ban nem pol­gár­há­bo­rú lesz, hanem káosz.

Ha a repub­li­ká­nu­sok vagy a Trump-támo­ga­tók meg­pró­bál­koz­nak vala­mi­vel, csak ron­ta­nak a hely­ze­ten, csak azon tud­nak vál­toz­tat­ni, hogy gyor­san zilál­ják szét őket vagy kap­nak még némi időt. Ha tün­tet­nek vagy meg­pró­bál­nak for­ra­dal­mat csi­nál­ni, csak lehe­tő­sé­get adnak a hata­lom­nak, hogy fel­szá­mol­ja őket. Nem­csak innen eldönt­he­tet­len, hogy mi rej­tő­zik a rend­kí­vül frag­men­tált ame­ri­kai tár­sa­da­lom mélyén, hanem való­szí­nű­leg a most hata­lom­ra jutó libe­rá­li­sok­nak sincs fogal­ma róla. Min­den hala­dár cso­port, ideo­ló­gia, szek­ta akkor létez­het, ha van egy olyan tár­sa­da­lom, gaz­da­test, amely eltart­ja a tag­ja­it és amely biz­to­sít­ja azt a ren­det, amely­ben a “for­ra­dal­má­rok” fel­hasz­nál­va a rend inf­ra­struk­tú­rá­it, lázad­ni, “halad­ni” tud­nak. A tár­sa­da­lom­mér­nö­kök, prog­resszí­vek sosem veszik ész­re, hogy csak az álta­luk elpusz­tí­ta­ni kívánt rend teszi lehe­tő­vé a létezésüket.

A Capi­to­li­u­mot elfog­la­ló Trump-támo­ga­tók, sze­gé­nyek nem for­ra­dal­mat akar­nak, hanem a régi Ame­ri­ká­ju­kat akar­ják vissza­kap­ni. Az azon­ban már rég nem léte­zik. A hatal­mi kiegyen­lí­tés régi mód­sze­rei meg­szűn­tek és újak nem kör­vo­na­la­zód­nak. Most egy “nagy ugrás” jön majd a demok­ra­ták ígé­re­tei sze­rint. Min­den cso­dás lesz. Mi itt, Közép-Euró­pá­ban már nem hisszük el az ilyen hülyeségeket.

Nem tud­juk, nem tud­hat­juk pon­to­san, hogy most mi tör­té­nik az USA-ban. Csak abban lehe­tünk biz­to­sak, hogy sem az átlag-ame­ri­ka­i­ak­nak, sem a világ­nak, sem nekünk nem lesz jó.

A Capi­to­li­u­mon belül készült képek és fel­vé­te­lek szá­mom­ra kísér­te­ti­e­sen hason­lí­ta­nak a 2006-os tévé­ost­rom képe­i­re. A “nép” el tud fog­lal­ni egy helyet, de végül is nem sze­rez meg sem­mit. A hata­lom vala­hol más­hol rejtőzik.

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu / Bálint Botond