Hírek Amerikai hirek Totál elsza­ba­dult a fegy­ve­res erő­szak New York­ban, még­is leépí­tik a rendőrséget

Totál elsza­ba­dult a fegy­ve­res erő­szak New York­ban, még­is leépí­tik a rendőrséget

New York­ban és Chi­ca­gó­ban elsza­ba­dult a fegy­ve­res erő­szak, miköz­ben a rend­őr­ség költ­ség­ve­té­sé­nek csök­ken­té­sé­re készül­nek mind­két városban.

A hét­vé­gén – ami­kor az ame­ri­ka­i­ak az ország füg­get­len­sé­gé­nek évfor­du­ló­ját ünne­pel­ték – külö­nö­sen meg­sza­po­ro­dott a két nagy­vá­ros­ban a halá­los áldo­za­tok­kal járó fegy­ve­res erő­szak. New York­ban 44 embert lőt­tek meg, hét­fő dél­utá­nig nyolc­an hal­tak bele sérü­lé­se­ik­be, Chi­ca­gó­ban pedig 17 halá­los áldo­za­ta és több mint 70 sebe­sült­je van a hét­vé­gi erőszaknak.

Bill de Blas­io, New York demok­ra­ta pár­ti pol­gár­mes­te­re – aki nem­ré­gi­ben beje­len­tet­te, hogy a város rend­őr­sé­gé­nek költ­ség­ve­té­sét egy­mil­li­árd dol­lár­ral csök­ken­tik – hét­fői saj­tó­ér­te­kez­le­tén közöl­te: vál­to­zat­la­nul az a cél­ja, hogy az álta­la most is „Ame­ri­ka leg­biz­ton­sá­go­sabb nagy­vá­ro­sá­nak” neve­zett New York­ban fenn­tart­sa a ren­det. A pol­gár­mes­ter sze­rint az erő­szak­nak több oka is van, bár sze­rin­te mind­egyik­nek az oka „köz­vet­le­nül a koronavírus”.

„Ez köz­vet­le­nül a koro­na­ví­rus­sal van kap­cso­lat­ban. Ez egy nagyon komoly hely­zet. Meleg­szik az idő, érez­zük a hatá­sát annak, hogy az embe­rek hóna­po­kon keresz­tül be vol­tak zár­va, a gaz­da­ság nem indult be, szó­val, iga­zi prob­lé­mák­kal nézünk szem­be” – fogal­ma­zott De Blasio. 

Hoz­zá­tet­te, hogy sze­rin­te „most hiá­nyoz­nak az embe­rek éle­té­ből a nor­má­lis dolgok”.Ígéretet tett rá, hogy meg­sok­szo­roz­za a növek­vő erő­szak és bűnö­zés elle­ni erő­fe­szí­té­se­it, bár azt nem fej­tet­te ki, hogy hogyan, miköz­ben a rend­őr­ség költ­ség­ve­té­sét nagyon nagy mér­ték­ben csökkenti.

A saj­tó­ér­te­kez­le­ten Teren­ce Mona­han, a város rend­őr­fő­nö­ke szin­tén úgy véle­ke­dett, hogy a hét­vé­gén elsza­ba­dult erő­szak­nak „sok oka van”. Ezek között első­ként emlí­tet­te a koro­na­ví­rus-jár­ványt, majd a beve­ze­tett új refor­mo­kat, köz­tük az óva­dé­ki rend­szer reformját.

„Egy cso­mó olyan sze­mély van az utcán, aki­nek nem kel­le­ne ott len­nie” – fogal­ma­zott Mona­han, meg­je­gyez­ve, hogy a jár­vány miatt sok erő­sza­kos bűnö­zőt enged­tek sza­ba­don a Rikers-szi­ge­ten lévő szi­go­rú­an őrzött bör­tön­ből, és az erő­szak erő­sö­dé­sé­hez hoz­zá­já­rult a foj­tó­fo­gás betil­tá­sa a rend­őr­ség­nél. A rend­őre­ink haboz­nak érvény­re jut­tat­ni néhány intéz­ke­dést, még akkor is, ami­kor az élet védel­mé­ről van szó – szö­gez­te le.

A rend­őr­fő­nök elfo­gad­ha­tat­lan­nak tar­tot­ta a hét­vé­gi erő­szak­hul­lá­mot. Kiemel­te, hogy „hatal­mas gyű­löl­kö­dést” tapasz­tal a rend­őrök­kel szem­ben, és – mint mond­ta –csak­nem min­den­ki, aki­vel dol­gunk van, azon­nal a rend­őr­re pró­bál támad­ni, ami­kor az letar­tóz­tat valakit.

Mona­han élet­fon­tos­sá­gú­nak nevez­te, hogy a város­ban élők áll­ja­nak ki a rend­őrök mel­lett, támo­gas­sák őket.

Ame­ri­kai saj­tó­je­len­té­sek sze­rintChi­ca­go tör­té­ne­té­nek egyik leg­vé­re­sebb­je volt a mos­ta­ni hétvége.

A lövöl­dö­zé­sek­be több mint 17 ember halt meg, köz­tük egy hét­éves kis­lány és egy tizen­négy éves fiú. Hét­főn több mint het­ven embert ápol­tak lőtt sebek­kel kór­ház­ban.
Lori Light­fo­ot, Chi­ca­go demok­ra­ta pár­ti pol­gár­mes­te­re nem érté­kel­te a hely­ze­tet a nyil­vá­nos­ság előtt, de David Brown, a rend­őr­ség főfel­ügye­lő­je arról beszélt: az erő­szak oka a bűn­ügyi igaz­ság­szol­gál­ta­tás kudar­ca abban, hogy az erő­sza­kos bűnö­ző­ket rács mögött tart­sa. Kifo­gá­sol­ta, hogy olyan mér­ték­ben bőví­tet­ték ki azt a prog­ra­mot, amely­nek értel­mé­ben a bűnö­ző­ket sza­ba­don enge­dik és elekt­ro­ni­kus meg­fi­gye­lő kar­pe­rec­cel lát­ják el, hogy ma már egy­sze­rű­en követ­he­tet­len a nehéz­sú­lyú bűnö­zők moz­gá­sa. „Ez a mód­szer nyil­ván­va­ló­an nem műkö­dik” – hangoztatta.

David Brown kifo­gá­sol­ta azt is, hogy drasz­ti­ku­san csök­ken­tet­ték a bör­tö­nök­ben lévő elítél­tek szá­mát, és így a várost és a kör­nyé­két is erő­tel­je­seb­ben fenye­ge­ti az erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek elsza­po­ro­dá­sa. „A gengsz­te­rek ma már nem­csak téged fenye­get­nek, ha szem­be­mész velük az utcán, hanem a csa­lá­do­dat is” – fogal­ma­zott a főfelügyelő.

Az AP ame­ri­kai hír­ügy­nök­ség ada­tai sze­rint Chi­ca­gó­ban az idén eddig 1782 embert lőt­tek agyon, 550 ember­rel töb­bet, mint a tava­lyi, hason­ló időszakban.

For­rás: 888 / MTI