Hírek Magyarországi hírek Tör­vény­ja­vas­lat készül a big tech cégek hazai műkö­dé­sé­nek szabályozásáról

Tör­vény­ja­vas­lat készül a big tech cégek hazai műkö­dé­sé­nek szabályozásáról

Kon­zul­tál­va a témá­ban ille­té­kes álla­mi intéz­mé­nyek veze­tő­i­vel, az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um tavasszal tör­vény­ja­vas­la­tot ter­jeszt az Ország­gyű­lés elé a nagy tech­no­ló­gi­ai vál­la­la­tok hazai műkö­dé­sé­nek sza­bá­lyo­zá­sá­ról – tudat­ta Var­ga Judit igaz­ság­ügyi minisz­ter ked­den a Facebook-oldalán.

Közöl­te: sem­mi mást nem sze­ret­né­nek elér­ni a nagy tech­cé­gek­kel szem­ben, mint a tör­vé­nyes, átlát­ha­tó és ellen­őriz­he­tő műkö­dést, sem­mi mást, mint ami a töb­bi cég­re, nagy­vál­la­lat­ra vagy kis­vál­lal­ko­zó­ra is vonatkozik.

Var­ga Judit azt írta, Magyar­or­szág tovább­ra is együtt­mű­kö­dik az unió hason­ló irá­nyú sza­bá­lyo­zá­sá­nak elő­ké­szí­té­sé­ben, de az elmúlt idő­szak ese­mé­nyei meg­mu­tat­ták, hogy „gyor­sab­ban kell lép­nünk az embe­rek védel­me érde­ké­ben”. Hiszen ma már önké­nye­sen bár­ki lekap­csol­ha­tó az online tér­ből bár­mi­lyen hiva­ta­los, átlát­ha­tó, tisz­tes­sé­ges eljá­rás és jog­or­vos­lat lehe­tő­sé­ge nél­kül. Lekap­csol­ha­tók a pékek, fod­rá­szok, nyug­dí­ja­sok, taná­rok, kis- és nagy­vál­la­la­tok, vala­mint álla­mi veze­tők is – fogal­ma­zott a miniszter.

A szán­dé­kos, ideo­ló­gi­ai vagy üzle­ti érdek­ből tör­té­nő digi­tá­lis kár­oko­zás Magyar­or­szá­gon sem marad­hat töb­bé követ­kez­mé­nyek nél­kül! – írta Var­ga Judit. Hoz­zá­tet­te: a sza­bad­sá­got rit­kán adják aján­dék­ba. Most a digi­tá­lis sza­bad­sá­gért is meg kell küz­de­nünk! Haj­rá, Magyar­or­szág! – olvas­ha­tó az igaz­ság­ügyi minisz­ter bejegyzésében.

 For­rás: 888​.hu