Hírek Sport hirek Tör­té­nel­mi siker a jégen

Tör­té­nel­mi siker a jégen

A magyar kül­dött­ség min­den idők leg­jobb sze­rep­lé­sét pro­du­kál­va három-három arany- és ezüst­érem­mel zár­ta a világbajnokságot

Min­den idők leg­jobb magyar sze­rep­lé­sé­vel zárult a rövid­pá­lyás-gyors­kor­cso­lyá­zók világ­baj­nok­sá­ga a hol­lan­di­ai Dordrechtben.

A 22 éves Liu Sha­o­ang Magyar­or­szág első össze­tett világ­baj­no­ki címét sze­rez­te meg, majd a vasár­na­pi záró­nap másod­szor is dia­dal­mas­ko­dott a szom­ba­ti 500 méte­res első helye után.

A Ferenc­vá­ro­si Tor­na Club újdon­sült világ­baj­no­ka szom­ba­ti győ­zel­mét köve­tő­en elárul­ta: a ver­seny nap­ján már biz­to­san tud­ta, hogy győz­ni fog.

“Ötszáz méte­ren nagyon szá­mít, ki milyen idő­ket fut, s én szom­ba­ton a negyed‑, majd az elő­dön­tő­ben is a leg­gyor­sabb vol­tam, így a finá­lé­ban az egyes pályá­ról raj­tol­hat­tam. Nem mon­dom, hogy csúcs­for­má­ban vagyok, de a janu­á­ri gdans­ki Euró­pa-baj­nok­ság­hoz képest sike­rült lazáb­ban, fel­sza­ba­dul­tab­ban kor­cso­lyá­zom. Úgy érzem, hogy jól koriz­tam, örü­lök is az arany­érem­nek nagyon, ám még nem aka­rok ünne­pel­ni, mert vasár­nap újabb futa­mok vár­nak rám. Őszin­tén remé­lem, hogy a vébé záró nap­ja még szebb is lesz, mint volt a szom­ba­ti” 

– mond­ta el a Magyar Orszá­gos Kor­cso­lyá­zó Szö­vet­ség hon­lap­já­nak, a hunskate.hu-nak az olim­pi­ai- világ- és Euró­pa-baj­nok korcsolyázó.

A világ­baj­nok­ság utol­só nap­ján az 1000 méter és a 3000 méte­res Szu­per­dön­tő mel­lett a vál­tók dön­tő­it ren­dez­ték meg.

A 3000 méte­res szu­per­dön­tő úgy indult, hogy hár­man kilőt­tek a rajt­nál, így Liu Sha­o­lin mel­lett a hol­land Itz­hak de Laat és a fran­cia Sebas­ti­en Lepape kör­előny­be került, sőt, utób­bi még tovább ment, így másod­szor is utol­ér­te a főme­zőnyt. Ezzel egy­ben az is eldőlt, hogy magyar arany­ér­mes lesz össze­tett­ben, már csak az volt kér­dés, melyik Liu fivér lesz az.

A 25 esz­ten­dős Liu Sha­o­lint való­szí­nű­leg meg­za­var­ta a Lepape-nak szó­ló csen­ge­tés, így ő egy kör­rel a vége előtt tel­je­sen kien­ge­dett, emi­att de Laat mögött har­ma­dik­ként ért cél­ba, pedig a futa­mon belü­li máso­dik hellyel övé lett vol­na az össze­tett világ­baj­no­ki cím. A magyar test­vér­pár mögött az orosz Szem­jon Jeliszt­ra­tov vég­zett har­ma­dik­ként összetettben.

Az olim­pi­ai baj­nok magyar fér­fi vál­tó is sike­re­sen sze­re­pelt, és ezüst­érem­mel zár­ta a tor­nát.

Az 5000 méte­res finá­lé­ban a Liu Sha­o­ang, Liu Sha­o­lin Sán­dor és az ame­ri­kai szü­le­té­sű Kru­e­ger John-Hen­ry mel­lett Bur­ján Csa­ba kapott lehe­tő­sé­get, aki így elő­ször ver­seny­zett a vb‑n. A futam ele­je nagyon nyu­god­tan telt, a hol­lan­dok vezet­tek a magya­rok előtt, a har­ma­dik pozí­ci­ó­ban pedig hol az oro­szok, hol az ola­szok kor­cso­lyáz­tak. Utób­bi­ak aztán húsz kör­rel a vége előtt eles­tek, így a magyar érem már biz­tos­nak lát­szott.

Tíz kör­rel a vége előtt a janu­á­ri Euró­pa-baj­nok­ság­hoz hason­ló­an Bur­ján Csa­ba esett el, innen­től esély sem volt a magyar sta­fé­ta győ­zel­mé­re, amely­nek már csak a vb-cím hiány­zik a gyűj­te­mé­nyé­ből. A máso­dik hely végül annak köszön­he­tő­en lett meg a rajt-cél győ­zel­met ara­tó hol­lan­dok mögött, hogy a máso­dik­ként cél­ba érő oro­szo­kat sza­bály­ta­lan­ság miatt kizár­ták.

A magya­rok min­den idők leg­ered­mé­nye­sebb sze­rep­lé­sé­vel, hat érem­mel, köz­tük három arannyal zár­ták a vb‑t: Liu Sha­o­ang 500 méte­ren és össze­tett­ben dia­dal­mas­ko­dott és 1000 méte­ren ezüst­ér­mes­ként zárt, míg báty­ja, Liu Sha­o­lin Sán­dor az 1000 méter arany­ér­me mel­lé össze­tett­ben máso­dik lett.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Tőkés Máté

For­rás: sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu