Hírek Külföldi hirek Magyarországi hírek Tör­té­nel­mi jelen­tő­sé­gű barát­ság ala­kult ki Szerbiával

Tör­té­nel­mi jelen­tő­sé­gű barát­ság ala­kult ki Szerbiával

A jár­vány keze­lé­se után eljött a gaz­da­sá­gi intéz­ke­dé­sek ide­je, a világ­jár­vány ugyan­is nem­csak egész­ség­ügyi, hanem gaz­da­sá­gi kér­dés is, és ha a gaz­da­sá­gi véde­ke­zés során szo­ro­san együtt­mű­kö­dünk, akkor mind Szer­bia, mind Magyar­or­szág újra nagyon komoly sike­re­ket érhet el – hang­sú­lyoz­ta Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter szer­dán Belg­rád­ban, ahol szerb hiva­ta­li part­ne­ré­vel tar­tott közös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót. A tár­ca­ve­ze­tő Bács­fe­ke­te­he­gyen úgy fogal­ma­zott: a Vaj­da­ság egy külön­le­ges siker­tör­té­net, Szer­bia és Magyar­or­szág közös sikertörténete.

Szij­jár­tó Péter kiemel­te: a koro­na­ví­rus-jár­vány ide­jén vilá­go­san lát­szott, hogy a kelet – nyu­ga­ti irá­nyú inf­ra­struk­tú­ra Szer­bi­án és Magyar­or­szá­gon megy keresz­tül, és ebből nekünk pro­fi­tál­nunk kell. Mint mondta:

ezért az elkö­vet­ke­zen­dő hóna­pok és évek a nagy közös inf­ra­struk­tú­ra-fej­lesz­té­sek­ről fog­nak szól­ni Szer­bia és Magyar­or­szág együttműködésében.

Szij­jár­tó Péter rámu­ta­tott, hogy a világ­jár­vány min­den eddi­gi­nél vilá­go­sab­ban és egy­ér­tel­műb­ben bizo­nyí­tot­ta, hogy mi, magya­rok és szer­bek, szer­bek és magya­rok szo­ros egy­más­ra­utalt­ság­ban élünk itt Közép-Euró­pá­ban, és azt álla­pít­hat­juk meg, hogy a világ­jár­vány ide­je alatt ez a köz­tünk lévő kap­cso­lat csak meg­erő­sö­dött. Kiemel­te, hogy a két ország közöt­ti hatá­ro­kat a leg­rö­vi­debb időn belül meg tud­ták nyit­ni, Szer­bia volt az első ország, amellyel Magyar­or­szág meg tud­ta nyit­ni tel­jes egé­szé­ben a hatá­rát, sőt Szer­bia az első nem euró­pai uni­ós ország, amely egy EU-tag­or­szág­gal tudott határt nyitni.

– Az egész­ség­ügyi véde­ke­zés idő­sza­ká­ban tehát jól együtt tud­tunk működ­ni, és most jön a gaz­da­sá­gi véde­ke­zés idő­sza­ka – húz­ta alá. A két ország a föld­raj­zi fek­vé­sé­ből pro­fi­tál­hat. – Fel­újít­juk a Belg­rád és Buda­pest közöt­ti vas­út­vo­na­lat, meg­újít­juk a Sza­bad­ka és Sze­ged közöt­ti vas­út­vo­na­lat, vala­mint új gáz­ve­ze­té­ket épí­tünk, amely dél­ről, a Török Áram­lat gáz­ve­ze­ték­ből fog gázt szál­lí­ta­ni Közép-Európába.

A jövő év végé­től már hat­mil­li­árd köb­mé­ter­nyi éves kapa­ci­tá­sú gáz-inter­kon­nek­tor­ral fogunk ren­del­kez­ni Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág irá­nyá­ba, amely­nek a kapa­ci­tá­sát aztán a követ­ke­ző évek­ben egé­szen majd­nem tíz­mil­li­árd köb­mé­te­rig fog­juk bővíteni

– rész­le­tez­te.

2022-re elké­szül a Sze­ged-Sza­bad­ka vasútvonal

A jár­vány legyő­zé­se után a gaz­da­sá­gi véde­ke­zés idő­sza­ka követ­ke­zik, és ezt siker­tör­té­ne­tek fog­ják jel­le­mez­ni, ame­lyek az inf­ra­struk­tu­rá­lis fej­lesz­té­sek­re és beru­há­zá­sok­ra is vonat­koz­nak, ebbe kap­cso­ló­dik bele a Sze­ged – Sza­bad­ka vas­út­vo­nal fel­újí­tá­sa és annak 2022-es meg­nyi­tá­sa – hang­sú­lyoz­ta a magyar határ­hoz köze­li Pali­cson Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter szerdán.

A vas­út­vo­nal fel­újí­tá­sá­val a két város és a két tér­ség köze­lebb kerül egy­más­hoz, és az együtt­mű­kö­dés még élőb­bé válik – tet­te hoz­zá. A fel­újí­tás után 40 perc alatt el lehet majd jut­ni egyik város­ból a másik­ba. Sze­ged és Sza­bad­ka között 2015 novem­be­ré­ben szűnt meg a vas­úti for­ga­lom tel­je­sen, előt­te már két hóna­pig szü­ne­telt az uta­zás az ille­gá­lis beván­dor­lók elle­ni véde­ke­zé­sül fel­hú­zott magyar műsza­ki határ­zár fel­ál­lí­tá­sa miatt.

„Magyar­or­szág­ról mi egy folya­ma­to­san erő­sö­dő és folya­ma­to­san fej­lő­dő Szer­bi­át látunk, és büsz­kék vagyunk arra, hogy mi magya­rok is részt vál­lal­hat­tunk abban a mun­ká­ban, amely Szer­bia fej­lő­dé­sé­hez és erő­sö­dé­sé­hez az elmúlt esz­ten­dők­ben jelen­tős mér­ték­ben hoz­zá­já­rult. Büsz­kék vagyunk a Vaj­da­sá­gi Magyar Szö­vet­ség (VMSZ) tel­je­sít­mé­nyé­re, büsz­kék vagyunk arra, hogy a VMSZ az elmúlt esz­ten­dők­ben a szer­bi­ai kor­mány­ko­a­lí­ció része­se lehe­tett. Büsz­kék vagyunk arra is, hogy a VMSZ rend­kí­vül fon­tos sze­re­pet ját­szott a tör­té­nel­mi magyar – szerb meg­bé­ké­lés­ben, és tör­té­nel­mi sze­re­pet ját­szott Magyar­or­szág és Szer­bia együtt­mű­kö­dé­sé­nek siker­tör­té­net­té való ala­kí­tá­sá­ban” – rész­le­tez­te Szij­jár­tó Péter.

Szer­bia és Magyar­or­szág között az össze­kö­tő kap­csot az itte­ni magyar nem­ze­ti közös­ség alkot­ja – hang­sú­lyoz­ta. Hoz­zá­tet­te: „A VMSZ aktív sze­rep­vál­la­lá­sá­val ala­kult át a magyar – szerb viszony barát­ság­gá, és a VMSZ aktív sze­rep­vál­la­lá­sá­val lát­ha­tó az ugrás­sze­rű fej­lő­dés a Vaj­da­ság­ban, ame­lyet az elkö­vet­ke­zen­dő idő­szak­ban is támo­gat­ni fogunk Magyarországról”.

Pász­tor Bálint, a Vaj­da­sá­gi Magyar Szö­vet­ség orszá­gos lis­ta­ve­ze­tő­je és pol­gár­mes­ter­je­lölt­je a pali­csi vas­út­ál­lo­má­son tar­tott közös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón fel­hív­ta a figyel­met arra, hogy Magyar­or­szág és Szer­bia kap­cso­la­tá­nak leg­na­gyobb haszon­él­ve­zői a vaj­da­sá­gi magya­rok.
A jövő­ben azt kell elér­ni, hogy Sza­bad­ka újra közép-euró­pai város legyen, „olyan, ami­lyen az elmúlt évszá­za­dok­ban volt” – jelen­tet­te ki.

A kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter fel­hív­ta a figyel­met arra, hogy

Szer­bia sike­re Magyar­or­szág érde­ke is, hiszen minél job­ban tel­je­sít Szer­bia, annál jobb az nekünk, rész­ben a vaj­da­sá­gi magya­rok miatt, rész­ben ami­att, hogy a gaz­da­sá­ga­ink szo­ro­san össze­fo­nód­tak, keres­ke­del­mi for­gal­munk tavaly már a 2,5 mil­li­árd eurót is meghaladta.

Közöl­te, hogy a magyar kor­mány kilenc magyar vál­la­lat szer­bi­ai beru­há­zá­sá­hoz össze­sen 9,1 mil­li­árd forint­nyi támo­ga­tást adott a mező­gaz­da­ság, az élel­mi­szer-fel­dol­go­zás és az épí­tő­ipar terü­le­tén. Pén­tek­től pedig elér­he­tő lesz egy újabb pályá­za­ti lehe­tő­ség a magyar vál­la­la­tok szá­má­ra, 25 mil­li­árd forin­tos keret­összeg­gel beru­há­zá­si, támo­ga­tá­si prog­ra­mot indít a kor­mány olyan magyar­or­szá­gi vál­la­la­tok­nak, ame­lyek a szom­szé­dos orszá­gok­ban kíván­nak beru­há­zá­so­kat vég­re­haj­ta­ni. Az elő­re­jel­zé­sek értel­mé­ben a szer­bi­ai beru­há­zá­si lehe­tő­sé­gek iránt nagy az érdek­lő­dés – tet­te hozzá.

A vasár­na­pi szer­bi­ai válasz­tá­sok­kal kap­cso­lat­ban kiemel­te, hogy a magyar kor­mány nem kíván bele­avat­koz­ni a vok­so­lás­ba, ám a mos­ta­ni szerb kor­mány­ko­a­lí­ció sike­ré­nek szur­kol. – Két okból is szur­ko­lunk a sike­rért. Elő­ször is azért, mert ennek a kor­mány­ko­a­lí­ci­ó­nak része­sei a magya­rok, a vaj­da­sá­gi magya­ro­kat kép­vi­se­lő párt, és

őszin­tén remél­jük, hogy a jövő­ben is lesz lehe­tő­sé­gük a vaj­da­sá­gi magya­rok­nak, hogy részt vegye­nek a Szer­bia jövő­jé­ről szó­ló fon­tos dön­té­sek­ben, más­részt pedig azért is szur­ko­lunk a mos­ta­ni kor­mány­ko­a­lí­ci­ó­nak, mert mi ezzel a szer­bi­ai kor­mány­ko­a­lí­ci­ó­val tud­tuk tör­té­nel­mi jelen­tő­sé­gű barát­ság­gá ala­kí­ta­ni Magyar­or­szág és Szer­bia kapcsolatát

– hang­sú­lyoz­ta. Úgy foly­tat­ta: ez az egyik leg­fon­to­sabb nem­zet­po­li­ti­kai tel­je­sít­mény, ame­lyet az elmúlt évek­ben mi magya­rok és szer­bek, szer­bek és magya­rok közö­sen tud­tunk ten­ni az asztalra.

Ivi­ca Dačić szerb kül­ügy­mi­nisz­ter meg­kö­szön­te mind­azt a támo­ga­tást, ame­lyet Magyar­or­szág Szer­bi­á­nak nyúj­tott az euró­pai integ­rá­ció folya­mán, de a koro­na­ví­rus-jár­vány ide­jén is. Mint mond­ta, a magyar kül­ügy­mi­nisz­ter min­dig is Szer­bia euró­pai integ­rá­ci­ó­já­nak leg­han­go­sabb szó­szó­ló­ja volt. Kiemel­te, hogy Szer­bia és Magyar­or­szág, vala­mint a szerb és a magyar kor­mány kap­cso­la­ta kiemel­ke­dő, de a szerb kor­mány nagyon jó kap­cso­la­to­kat ápol a vaj­da­sá­gi magyar­ság leg­fon­to­sabb párt­já­val, a Vaj­da­sá­gi Magyar Szö­vet­ség­gel is.

A Vaj­da­ság Szer­bia és Magyar­or­szág közös sikertörténete

A Vaj­da­ság egy külön­le­ges siker­tör­té­net, Szer­bia és Magyar­or­szág közös siker­tör­té­ne­te, és minél job­ban megy a Vaj­da­ság­nak, az annál jobb a magya­rok­nak és annál jobb a szer­bek­nek is – hang­sú­lyoz­ta a kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter Bács­fe­ke­te­he­gyen, ahol a magyar kor­mány vaj­da­sá­gi gaz­da­ság­fej­lesz­té­si prog­ram­já­nak kere­té­ben lét­re­ho­zott fagyasz­tott­zöld­ség-fel­dol­go­zó üze­met adta át.

Szij­jár­tó Péter kiemel­te, hogy

2010 óta min­den évben új rekord­ra emel­ke­dett a két ország közöt­ti keres­ke­del­mi for­ga­lom, amely tavaly már több mint 2,5 mil­li­árd eurót ért el.

2016-ban meg­in­dult a vaj­da­sá­gi gaz­da­ság­fej­lesz­té­si prog­ram is; amely­ről azt mond­ta, „mind­ed­dig a Vaj­da­ság­ban 13 ezer vál­lal­ko­zót, céget, gaz­dát, ter­me­lőt támo­ga­tunk 47,5 mil­li­árd forint­nyi magyar költ­ség­ve­té­si támo­ga­tás­sal, ame­lyek­ből össze­sen 93 mil­li­árd forint­nyi beru­há­zás jött lét­re a Vaj­da­ság terü­le­tén”. A minisz­ter hoz­zá­tet­te: ezzel meg­erő­sö­dött a magyar közös­ség gaz­da­sá­gi helyzete.

Szij­jár­tó Péter cél­nak nevez­te, hogy a jövő­ben is a lehe­tő leg­több vaj­da­sá­gi vál­lal­ko­zó­hoz és gaz­dá­hoz eljus­son ez a támo­ga­tá­si program.

„Kicsi­ben kezd­tük, kicsi­ben és kicsik­kel. A kis­vál­lal­ko­zá­sok­nak, a kis terü­le­ten gaz­dál­ko­dók­nak adtunk elő­ször segít­sé­get. Azon­ban ez a segít­ség csak akkor lehet hosszú távon is haté­kony, ha a pénz­ügyi támo­ga­tá­son túl azt is biz­to­sí­ta­ni tud­juk, hogy lesz­nek olyan vál­la­la­tok, ame­lyek folya­ma­to­san meg­vá­sá­rol­ják az ezen kis­vál­lal­ko­zá­sok és gaz­dál­ko­dók által elő­ál­lí­tott ter­mé­ke­ket, ter­mé­nye­ket. Ezért lép­tünk tovább, és ezért kezd­tük el a köze­pes és nagy­vál­la­la­to­kat is támo­gat­ni” – közöl­te a tárcavezető.

Több mint száz nagy­vál­la­la­tot támo­ga­tott a magyar kor­mány a vaj­da­sá­gi gaz­da­ság­fej­lesz­té­si prog­ram kere­té­ben, ami­vel 700 új mun­ka­hely jött létre.

A most kibő­ví­tett Are­tol Kft. Szer­bia leg­je­len­tő­sebb vál­la­la­ta a fagyasz­tott zöld­sé­gek és gyü­möl­csök pia­cán, és a közép-euró­pai pia­con is jelen­tős sze­rep­re törekszik.

„Ennek a 2,7 mil­li­árd forin­tos beru­há­zás­nak a sike­rét mutat­ja az is, hogy lét­re­jön nyolc­van újabb mun­ka­hely, és 152 kis­gaz­dál­ko­dó ter­mé­ke­it, ter­mé­nye­it hasz­nál­ják fel itt. Ehhez a 2,7 mil­li­árd forin­tos beru­há­zás­hoz Magyar­or­szág kor­má­nya más­fél mil­li­árd forint támo­ga­tást biz­to­sí­tott” – emel­te ki Szij­jár­tó Péter.

A minisz­ter hang­sú­lyoz­ta azt is, hogy a vaj­da­sá­gi magyar közös­ség meg­erő­sö­dé­se egy­aránt hoz­zá­já­rul Szer­bia, Magyar­or­szág és az egész magyar nem­zet erő­seb­bé válásához.

A közös­ség hely­ben mara­dá­sát és szü­lő­föl­dön meg­erő­sö­dé­sét sza­vai sze­rint a magyar kor­mány a gaz­da­ság­fej­lesz­té­si prog­ra­mok­kal tud­ja biz­to­sí­ta­ni, ezért foly­tat­ja azokat.

Pász­tor Ist­ván, a Vaj­da­sá­gi Magyar Szö­vet­ség elnö­ke kiemel­te, hogy az Are­tol Kft. az utol­só támo­ga­tott nagy­be­ru­há­zás, és ezzel a gaz­da­ság­fej­lesz­té­si prog­ram ezen sza­ka­sza lezá­rult. Köszö­ne­tet mon­dott a magyar kor­mány­nak azért az erköl­csi, anya­gi, pénz­be­li támo­ga­tá­sért, ame­lyet az elmúlt évek­ben a gaz­da­ság­fej­lesz­té­si prog­ram meg­va­ló­sí­tá­sa érde­ké­ben kap­tak a vaj­da­sá­gi magyarok.

Emel­lett köszö­ne­tet mon­dott azo­kért a lépé­se­kért, ame­lye­ket Buda­pest a koro­na­ví­rus-jár­vány ide­jén Szer­bi­á­ért és a vaj­da­sá­gi magya­ro­kért tett, „ez mind annak a nem­zet­po­li­ti­ká­nak a része, amit tíz éve közö­sen épí­tünk, és ami­nek az elsőd­le­ges haszon­él­ve­zői mi vagyunk” – zár­ta sza­va­it a politikus.

A vaj­da­sá­gi gaz­da­ság­fej­lesz­té­si prog­ram első, 2016 – 2018-as sza­ka­szá­ra kez­det­ben a magyar kor­mány 50 mil­li­árd forin­tot szánt, később azon­ban növel­te a keret­össze­get. A prog­ram­ban a leg­na­gyobb hang­súlyt a mező­gaz­da­ság­ra, az ide­gen­for­ga­lom­ra, vala­mint a kis- és köze­pes vál­lal­ko­zá­sok fej­lesz­té­sé­re helyez­ték, a cél a fia­ta­lok kül­föld­re ván­dor­lá­sá­nak meg­ál­lí­tá­sa, illet­ve a folya­mat vissza­for­dí­tá­sa volt. A gaz­da­ság­fej­lesz­té­si prog­ram máso­dik sza­ka­sza tavaly indult, ebben az ide­gen­for­ga­lom is kiemelt helyet kapott.

For­rás: MTI