Hírek Magyarországi hírek Tör­té­nel­mi jelen­tő­sé­gű a kínai elnök magyar­or­szá­gi látogatása

Tör­té­nel­mi jelen­tő­sé­gű a kínai elnök magyar­or­szá­gi látogatása

Saj­tó­nyi­lat­ko­za­tot tett Orbán Vik­tor és Hszi Csin-ping.

Közös saj­tó­nyi­lat­ko­za­tot tett csü­tör­tök dél­után Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök és Hszi Csin-ping kínai elnök, miu­tán két­ol­da­lú tár­gya­lá­so­kat foly­tat­tak. A kínai elnök szer­da este érke­zett hazánk­ba, előt­te Fran­cia­or­szág­ban, vala­mint Szer­bi­á­ban járt. Hszi Csin-pin­get dél­előtt Sulyok Tamás köz­tár­sa­sá­gi elnök fogad­ta – kínai állam­fő húsz éve nem járt Magyar­or­szá­gon. A mos­ta­ni vizit dátu­ma ráadá­sul szim­bo­li­kus is: idén 75 éve annak, hogy Magyar­or­szág és Kína dip­lo­má­ci­ai kap­cso­la­tot létesített.

Hszi Csin-ping kínai elnök (bal­ra) és Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök saj­tó­nyi­lat­ko­za­tot tesz Buda­pes­ten 2024. május 9‑én. Fotó: Ben­ko Vivi­en Cher For­rás: Minisz­ter­el­nö­ki Sajtóiroda

A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök kezd­te meg.

Nagy meg­tisz­tel­te­tés szá­munk­ra, hogy a dip­lo­má­ci­ai kap­cso­la­ta­ink fel­vé­te­lé­nek 75. évfor­du­ló­ján hiva­ta­los láto­ga­tá­son hazánk­ban köszön­het­jük a Kínai Nép­köz­tár­sa­ság elnö­két, Hszi Csin-ping elnök urat. Húsz év telt el azóta, hogy leg­utóbb Kína elnö­ke ellá­to­ga­tott Magyar­or­szág­ra. Az akkor még egy tel­je­sen más világ volt. És talán nem is gon­dol­tuk akkor, hogy mennyi vál­to­zás tör­tén­het két évti­zed alatt

– fogal­ma­zott a kormányfő.

Rámu­ta­tott: „Túl vagyunk egy ember­éle­tek mil­li­ó­it köve­te­lő világ­jár­vá­nyon. Itt raga­dom meg az alkal­mat, hogy sze­mé­lye­sen is meg­kö­szön­jem az elnök úrnak a nagy baj­ban nyúj­tott komoly segít­sé­get, amellyel rend­kí­vül sok magyar ember éle­tét ment­het­tük meg.” Közöl­te, „két éve a hábo­rú árnyé­ká­ban élünk és soha­sem volt akko­ra koc­ká­za­ta egy nem­zet­kö­zi, akár világ­mé­re­tű hábo­rú­nak, mint éppen most”. „Vissza­te­kint­ve a 20 évvel ezelőt­ti világ­gaz­da­ság­ra és világ­ke­res­ke­de­lem­re, az sem­mi­ben nem hason­lít ahhoz, ami­ben ma élünk” – hangsúlyozta.

Orbán Vik­tor elmond­ta, akkor ugyan­is még egy egy­köz­pon­tú világ­rend­ben éltünk, „most pedig egy több­köz­pon­tú világ­rend­ben élünk, és ennek az új világ­rend­nek az egyik tar­tó­osz­lo­pa a Kínai Népköztársaság”.

„Az az ország, amely ma már meg­ha­tá­roz­za világ­gaz­da­sá­gi és világ­po­li­ti­kai folya­ma­tok mene­tét. Magyar­or­szág min­dig is bará­ti kap­cso­la­to­kat ápolt Kíná­val, amely­nek szi­lárd poli­ti­kai alap­jai vol­tak” – fogal­ma­zott. Orbán Vik­tor elmond­ta, „min­dig is az egy Kína elvét val­lot­tuk, min­dig is a köl­csö­nös tisz­te­let alap­ján áll­tunk, min­dig is úgy tekin­tet­tünk Kíná­ra, mint egy bará­ti ország­ra, és való­ban nem is tudott úgy for­dul­ni a tör­té­ne­lem kere­ke, hogy a két ország szem­be­ke­rült vol­na egy­más­sal”. Tudat­ta, a kínai – magyar együtt­mű­kö­dés folya­ma­tos, „meg­sza­kí­tat­lan barát­ság hosszú évti­ze­de­i­nek története”.

Az elnök úr láto­ga­tá­sá­ra külö­nö­sen is szük­sé­günk volt éppen most, ami­kor a szom­szé­dunk­ban hábo­rú zaj­lik, és a világ azon vitat­ko­zik, hogy vajon foly­tat­ni kell‑e ezt a hábo­rút, vagy inkább a béke elle­ni erő­fe­szí­té­se­ket tenni

– emel­te ki Orbán Vik­tor Hszi Csin-ping láto­ga­tá­sá­nak fontosságát.

„A mi han­gunk, Magyar­or­szág hang­ja Euró­pá­ban magá­nyos hang, Euró­pa ma a hábo­rú olda­lán áll. Az egyet­len kivé­tel Magyar­or­szág, amely azon­na­li tűz­szü­ne­tet és béke­tár­gya­lá­so­kat szor­gal­maz, és támo­gat min­den nem­zet­kö­zi erő­fe­szí­tést, amely a béke felé mutat, így a Hszi Csin-ping elnök úr által bemu­ta­tott kínai béke­kez­de­mé­nye­zést is” 

– fogal­ma­zott az orosz – ukrán hábo­rú­val kapcsolatban.

Orbán Vik­tor egy­út­tal elmond­ta, „nekünk, magya­rok­nak az a meg­győ­ző­dé­sünk, hogy ennek a konf­lik­tus­nak, ennek a hábo­rú­nak nin­csen meg­ol­dá­sa a csa­ta­té­ren, a csa­ta­té­ren csak halot­tak van­nak és pusz­tí­tás”. Meg­is­mé­tel­te a magyar állás­pon­tot, misze­rint a meg­ol­dás a tár­gya­ló­asz­tal­nál van, fegy­ver­szü­net kell és béketárgyalások.

A minisz­ter­el­nök a magyar – kínai gaz­da­sá­gi kap­cso­la­tok­ról elmond­ta, „ha össze­vet­jük a két ország gaz­da­sá­gi kap­cso­la­ta­it a 20 évvel ezelőt­ti álla­po­tok­kal, akkor azt lát­juk, hogy a keres­ke­del­münk érté­ke az ezt meg­elő­ző utol­só kínai elnö­ki láto­ga­tás ide­jén három­mil­li­árd dol­lár volt, most pedig 12 mil­li­árd, vagy­is négy­sze­re­sé­re növel­tük”. Hoz­zá­tet­te: akkor egyet­len légi járat volt a két ország között, most hét nagy­vá­ros érhe­tő el köz­vet­le­nül Buda­pest­ről. „Akkor bará­ti együtt­mű­kö­dés­ről, gesz­tu­so­kon kívül elkö­te­le­ző­dést nem jelen­tő bará­ti együtt­mű­kö­dő ország, ma pedig az elnök úrral közö­sen kiadott nyi­lat­ko­za­tunk már stra­té­gi­ai part­ner­ség­ről – ahogy mond­ják – part­ner­ség­ről beszél. „Meg­tisz­tel­te­tés és nagy lehe­tő­ség Magyar­or­szág szá­má­ra, hogy Kína meg­hí­vott ben­nün­ket, hogy vegyünk részt a kínai gaz­da­ság­ban, és játsszunk sze­re­pet a kínai gaz­da­ság moder­ni­zá­ci­ó­já­ban, és nagy lehe­tő­ség a szá­munk­ra, hogy Kína haj­lan­dó részt ven­ni a magyar gaz­da­ság fej­lesz­té­sé­ben és moder­ni­zá­ci­ó­já­ban”– fogal­ma­zott Orbán Viktor.

Húsz évvel ezelőtt Magyar­or­szá­gon leg­fel­jebb nagyí­tó­val lehe­tett kínai beru­há­zást talál­ni, ma pedig azt mon­dom, hogy tavaly az összes Magyar­or­szág­ra érke­ző beru­há­zás három­ne­gye­de érke­zett Kíná­ból, és jelen pil­la­nat­ban 6400 mil­li­árd forint­nyi kínai beru­há­zás zaj­lik Magyar­or­szág területén

– ismer­tet­te.

ORBÁN Balázs; NAGY Márton; ORBÁN Viktor; LÁZÁR János; BÓKA János; SZIJJÁRTÓ Péter; JOÓ István; HSZI Csin-ping
 Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök (szem­ben j2) és Hszi Csin-ping kínai elnök (hát­tal j5) ple­ná­ris tár­gya­lá­sa a kar­me­li­ta kolos­tor­ban 2024. május 9‑én. A kor­mány­fő mel­lett bal­ról Joó Ist­ván, a Nem­ze­ti Befek­te­té­si Ügy­nök­ség (HIPA) vezér­igaz­ga­tó­ja, Orbán Balázs, a minisz­ter­el­nök poli­ti­kai igaz­ga­tó­ja, Bóka János euró­pai uni­ós ügye­kért fele­lős minisz­ter, Lázár János épí­té­si és köz­le­ke­dé­si minisz­ter és Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter, jobb­ról Nagy Már­ton nem­zet­gaz­da­sá­gi minisz­ter (b‑j). Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivi­en Cher

Közöl­te, a kínai befek­te­té­sek embe­rek tíz­ez­re­i­nek adnak mun­kát, biz­ton­sá­gos és kiszá­mít­ha­tó meg­él­he­tést. „Eze­kért a beru­há­zá­so­kért per­sze mi ver­seny­zünk, hiszen a kínai vál­la­la­tok ver­seny­ben dön­tik el, hogy hol való­sít­ják meg a beru­há­zá­sa­i­kat, és mi, magya­rok büsz­kék vagyunk arra, hogy ebben a ver­seny­ben helyt­ál­lunk” – hangsúlyozta.

Sze­ret­ném az elnök urat itt is biz­to­sí­ta­ni arról, hogy Magyar­or­szág tovább­ra is kor­rekt, tisz­tes­sé­ges körül­mé­nye­ket biz­to­sít a nálunk beru­há­zó kínai vál­la­la­tok szá­má­ra, és meg­te­remt­jük a lehe­tő­sé­gét annak, hogy a leg­mo­der­nebb nyu­ga­ti és a leg­mo­der­nebb kele­ti tech­no­ló­gia Magyar­or­szá­gon talál­koz­has­son és épít­hes­sen ki együttműködést

– közöl­te a kínai elnökkel.

Orbán Vik­tor elmond­ta, a magya­rok­nak komoly ambí­ci­ó­ik van­nak. „Az elmúlt száz év, a XX. szá­zad Magyar­or­szág szá­má­ra egy szé­gyen­tel­jes évszá­zad volt, amit elvesz­tet­tünk, tör­té­nel­mi lép­ték­ben rend­kí­vül súlyos vesz­te­sé­ge­ket szen­ved­tünk. A magya­rok­nak az az elgon­do­lá­sa, hogy a XXI. szá­za­dot már nem elvesz­te­ni, hanem meg­nyer­ni akar­juk, ehhez a győ­ze­lem­hez pedig nekünk part­ne­rek­re, befek­te­tők­re, keres­ke­del­mi part­ne­rek­re és a világ leg­mo­der­nebb tech­no­ló­gi­á­já­ra van szük­sé­günk” – fog­lal­ta össze a minisz­ter­el­nök a hosszú távú magyar ter­ve­ket. A kínai elnök­höz for­dul­va elmond­ta, „Magyar­or­szág a leg­jobb tech­no­ló­gi­át akar­ja meg­ho­no­sí­ta­ni itt a saját hazánk­ban, és van­nak terü­le­tek, ame­lyen Kína ma a világ leg­jobb­ja, néhány terü­le­ten pedig utca­hosszal a legjobb.”

Ezért köszön­jük önnek, elnök úr, és a dele­gá­ci­ó­já­nak, hogy támo­gat­ják azt a gaz­da­sá­gi együtt­mű­kö­dést, amely a világ leg­mo­der­nebb tech­no­ló­gi­á­it hoz­za el Magyar­or­szág­ra, az elekt­ro­mo­bi­li­tás­ban, a vas­út­ipar­ban, az IT-szektorban

– fogal­ma­zott.

Köszö­ne­tet mon­dott egy­út­tal a lét­re­jött befek­te­té­si együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dá­sért, vala­mint a meg­ál­la­po­dást arról, hogy „újabb mező­gaz­da­sá­gi és élel­mi­szer­ipa­ri ter­mé­kek­re expor­tál­ha­tunk” Kíná­ba. Peking és a magyar kor­mány között továb­bá egy új együtt­mű­kö­dés is lét­re­jött, ennek rész­le­te­i­ről is beszá­molt Orbán Viktor.

Külön emlí­tem meg, mert nem­csak gaz­da­sá­gi tény, hanem egy­út­tal a biza­lom kife­je­ző­dé­se is, hogy az együtt­mű­kö­dé­sün­ket ki tud­juk ter­jesz­te­ni a nuk­le­á­ris ipar tel­jes spekt­ru­má­ra, ahol eddig még a két ország között nem volt együttműködés

– fogal­ma­zott.

Hoz­zá­tet­te: „Ez nagy lehe­tő­sé­ge­ket tar­to­gat, mert a nuk­le­á­ris ipar tekin­te­té­ben Magyar­or­szág komoly nem­zet­kö­zi tapasz­ta­lat­tal és presz­tízzsel ren­del­ke­zik, hiszen több mint 50 éve vagyunk ebben az ipar­ág­ban, és jelen­leg is Euró­pa leg­na­gyobb nuk­le­á­ris fej­lesz­té­se Magyar­or­szá­gon történik”.

Beszé­de végén a minisz­ter­el­nök elmond­ta, „az a ter­vünk, hogy Magyar­or­szá­gon a követ­ke­ző évti­zed ele­jé­re már 60 és 70 szá­za­lék között lesz a nuk­le­á­ris ener­gia ará­nya”. Vége­ze­tül meg­kö­szön­te Hszi Csin-ping­nek, hogy meg­hív­ták hazán­kat a Kínai Nem­zet­kö­zi Befek­te­té­si és Keres­ke­del­mi Kiál­lí­tás dísz­ven­dé­ge­ként Szi­á­men­be, „aho­va Magyar­or­szág el is fog men­ni, és leg­jobb tudá­sa sze­rint mutat­ja meg, mire vagyunk képesek”.

Tisz­te­let­tel köszö­nöm még egy­szer elnök úr láto­ga­tá­sát. Köszön­jük, hogy eljött hoz­zánk, és külön köszön­jük azo­kat a lépé­se­ket, ame­lye­ket a Kínai Nép­köz­tár­sa­ság a béke meg­te­rem­té­se érde­ké­ben tesz

– zár­ta szavait.

ORBÁN Viktor; HSZI Csin-ping
Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök (j) fogad­ja Hszi Csin-ping kínai elnö­köt (k) a kar­me­li­ta kolos­tor­ban 2024. május 9‑én. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivi­en Cher

Beszé­dé­ben Hszi Csin-ping köszö­ne­tet mon­dott Orbán Vik­tor­nak, vala­mint Sulyok Tamás köz­tár­sa­sá­gi elnök­nek a meg­hí­vá­sért, a ked­ves ven­dég­lá­tá­sért és a szí­vé­lyes ven­dég­sze­re­te­tért – egy­út­tal átad­ta a kínai nép szí­vé­lyes üdvöz­le­tét a magyaroknak.

Idén ünne­pel­jük a dip­lo­má­ci­ai kap­cso­lat­fel­vé­te­lünk 75. évfor­du­ló­ját. Az elmúlt 75 év során a két fél min­dig is a köl­csö­nös tisz­te­le­te, az egyen­lő­ség és a köl­csö­nös elő­nyök útját követ­te annak érde­ké­ben, hogy biz­to­sít­suk azt, hogy a kap­cso­la­tunk a meg­fe­le­lő irány­ba fej­lő­dik. Ennek köszön­he­tő­en a tör­té­ne­lem során most tapasz­tal­hat­juk a leg­jobb kap­cso­la­tot a két ország között. Barát­sá­gos és gyü­möl­csö­ző tár­gya­lást foly­tat­tam a minisz­ter­el­nök úrral

– szá­molt be a magyar – kínai csúcs­ról a távol-kele­ti nagy­ha­ta­lom államfője.

Hoz­zá­tet­te: „mély­sé­gé­ben meg­vi­tat­tuk állás­pon­tun­kat és kon­szen­zust értünk el a kínai – magyar kap­cso­la­tok erő­sí­té­sé­nek tekin­te­té­ben az új kor­szak­ban, a köl­csö­nös érdek­lő­dé­sünk­re szá­mot tar­tó téma­kö­rök­ben”. Tájé­koz­ta­tott arról is, fon­tos két­ol­da­lú együtt­mű­kö­dést alá­tá­masz­tó doku­men­tu­mo­kat írtak alá. „Nagyon is bízom a jövő­be­ni két­ol­da­lú együtt­mű­kö­dés­ben a két ország között” – közölte.

Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök úr és jóma­gam egyet­ér­tet­tünk abban, hogy Kína és Magyar­or­szág min­dig is jó bará­tok vol­tak, ame­lyek bíz­nak egy­más­ban és segí­te­nek egy­más­nak, és köl­csö­nö­sen elő­nyös kap­cso­la­tok kiala­kí­tá­sá­ra törekednek

– ismer­tet­te.

Hszi Csin-ping sze­rint a kínai – magyar kap­cso­la­to­kat tovább kell fej­lesz­te­ni, egy­ben gaz­da­gí­ta­ni kell a két ország együtt­mű­kö­dé­sét. „Közös nyi­lat­ko­za­tot adunk ki, amely­ben beje­lent­jük az átfo­gó stra­té­gi­ai part­ner­sé­get Kína és Magyar­or­szág között az új kor­szak­ra vonat­ko­zó­an” – tet­te hoz­zá. „Mind­ez lehe­tő­vé teszi szá­munk­ra, hogy újabb len­dü­le­tet adjunk a két ország fej­lő­dé­sé­nek” – fogalmazott.

A kínai elnök elmond­ta, Peking és Buda­pest is hisz abban, hogy a foly­to­nos poli­ti­kai biza­lom szi­lárd ala­pot terem­tett a kínai – magyar kap­cso­la­tok erősödésének.

Közöl­te, „mind­két fél fenn­tart­ja a szo­ros együtt­mű­kö­dést magas szin­ten meg­erő­sít­jük a pár­be­szé­det a kor­má­nya­ink között, a tör­vény­al­ko­tá­sa­ink között, illet­ve a poli­ti­kai pár­tok között. Kor­mány­za­ti tapasz­ta­la­to­kat osz­tunk meg egy­más­sal, és szi­lár­dan támo­gat­juk egy­más köz­pon­ti érde­ke­it”. Hszi Csin-ping elmond­ta, nagy­ra érté­ke­li Magyar­or­szág szi­lárd elkö­te­le­zett­sé­gét az egy Kína irá­nyá­ba, és folya­ma­to­san támo­gat­ja majd Magyar­or­szá­got a nem­ze­ti érde­ke­i­nek meg­fe­le­lő gaz­da­sá­gi fej­lő­dés útján. „Mind­ket­ten egyet­ér­tünk abban, hogy az Öve­zet és út kez­de­mé­nye­zés, illet­ve Magyar­or­szág kele­ti nyi­tás stra­té­gi­á­ja kom­pa­ti­bi­lis egy­más­sal” – hangsúlyozta.

Éppen ezért szo­ro­sabb­ra von­juk az együtt­mű­kö­dést a fej­lő­dé­si stra­té­gi­ánk­ban. Mélyít­jük a gaz­da­sá­gi keres­ke­del­met, illet­ve a pénz­ügyi-gaz­da­sá­gi együtt­mű­kö­dést, vala­mint elő­moz­dít­juk a Buda­pest – Belg­rád vas­út­vo­na­lat, illet­ve egyéb kulcs­fon­tos­sá­gú pro­jek­te­ket is

– osz­tot­ta meg a kínai – magyar ter­ve­ket az államfő.

„Kiter­jeszt­jük az együtt­mű­kö­dé­sün­ket a fel­tö­rek­vő ága­za­tok­ba, és új minő­sé­gű erő­ket vetünk be annak érde­ké­ben, hogy meg­va­ló­sít­has­suk a két ország gaz­da­sá­gi, tár­sa­dal­mi fej­lő­dé­sét” – közöl­te. „Mind­ket­ten hiszünk abban, hogy szi­lárd alap­ja van a hagyo­má­nyos barát­ság­nak a két ország között, és foly­tat­juk a két ország nyel­ve taní­tá­sá­nak támo­ga­tá­sát, kihasz­nál­juk a kul­tu­rá­lis köz­pont­ja­in­kat, meg­erő­sít­jük a sport‑, a média-együtt­mű­kö­dé­se­ket, vala­mint elő­moz­dít­juk a köl­csö­nös tanu­lást” – fogal­ma­zott. Elmond­ta továb­bá, hogy a ter­vek között a köz­vet­len jára­tok fej­lesz­té­se is szerepel.

Kína és Magyar­or­szág közö­sen dol­go­zik majd azon, hogy kiter­jessze ennek a ter­je­del­mét és meg­nö­vel­je a kínai együtt­mű­kö­dést a közép- és kelet-euró­pai országokban

– fogal­ma­zott.

ORBÁN Viktor; HSZI Csin-ping
Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök (j) fogad­ja Hszi Csin-ping kínai elnö­köt a kar­me­li­ta kolos­tor­ban 2024. május 9‑én. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivi­en Cher

„Kína nagy­ra érté­ke­li az átfo­gó stra­té­gia együtt­mű­kö­dé­sét az Euró­pai Uni­ó­val” – tet­te hoz­zá. „Kína támo­gat­ja Magyar­or­szá­got abban, hogy nagyobb sze­re­pet játsszunk az Euró­pai Uni­ó­ban, és hogy elő­moz­dít­sa a nagyobb irá­nyú nagyobb fej­lő­dést, a kínai – euró­pai uni­ós együttműködésben”

– muta­tott rá.

A nem­zet­kö­zi és regi­o­ná­lis ügyek­re rátér­ve pedig arról szá­molt be, Magyar­or­szág és Kína is hason­ló állás­pon­tot kép­vi­sel. Elmond­ta, Kína a moder­ni­zá­ció útját jár­ja, mely óri­á­si lehe­tő­sé­ge­ket rejt a világ számára.

Kína közös fej­lő­dést és pros­pe­ri­tást kíván élvez­ni Magyar­or­szág­gal. Hiszem azt, hogy a közös erő­fe­szí­té­sek segít­sé­gé­vel mind­két fél részé­ről mind Kína, mind pedig Magyar­or­szág fénye­sebb jövő elé tekint

– zár­ta sza­va­it Hszi Csin-ping.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu