Hírek Elszakított területi hirek Tör­té­nel­mi ered­ményt ért el a Vaj­da­sá­gi Magyar Szövetség

Tör­té­nel­mi ered­ményt ért el a Vaj­da­sá­gi Magyar Szövetség

Tör­té­nel­mi ered­ményt ért el a Vaj­da­sá­gi Magyar Szö­vet­ség (VMSZ) a vasár­na­pi szer­bi­ai válasz­tá­so­kon: a par­la­men­ti, a vaj­da­sá­gi tar­to­má­nyi és az önkor­mány­za­ti válasz­tá­son is a koráb­bi­nál nagyobb támo­ga­tott­sá­got szer­zett – hang­sú­lyoz­ta Pász­tor Ist­ván, a VMSZ elnö­ke vasár­nap késő esti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján Szabadkán.

A poli­ti­kus úgy véle­ke­dett, hogy a VMSZ a vasár­na­pi válasz­tás egyik győz­te­se, hiszen a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint annyi kép­vi­se­lő­je lesz a párt­nak a köz­tár­sa­sá­gi par­la­ment­ben, amennyi az utób­bi 27 évben nem volt.

Utol­já­ra ennyi kép­vi­se­lő­je a vaj­da­sá­gi magyar közös­ség­nek akkor volt, ami­kor csak egyet­len magyar párt­ja volt a közös­ség­nek, a Vaj­da­sá­gi Magya­rok Demok­ra­ti­kus Közös­sé­ge, a rend­szer­vál­to­zás­kor, a kilenc­ve­nes évek ele­jén, akkor, ami­kor a szá­mí­tá­sok sze­rint száz­ezer­rel több magyar ember élt a Vaj­da­ság­ban, mint most – húz­ta alá a pártelnök.

Az elő­ze­tes ered­mé­nyek sze­rint a leg­na­gyobb dél­vi­dé­ki magyar párt­nak az eddi­gi négy helyett kilenc kép­vi­se­lő­je lesz a belg­rá­di törvényhozásban.

Pász­tor Ist­ván sze­rint elkép­zel­he­tő, hogy a vég­le­ges ered­mé­nyek tük­ré­ben ennél keve­sebb man­dá­tu­ma lesz végül a VMSZ-nek, de nagyon már nem vál­toz­hat­nak az eredmények.

A vaj­da­sá­gi tar­to­má­nyi par­la­ment­ben a leg­na­gyobb dél­vi­dé­ki magyar párt­nak eddig hat kép­vi­se­lő­je volt, az elő­ze­tes ered­mé­nyek alap­ján a követ­ke­ző négy évben tizen­öt poli­ti­kus kép­vi­sel­he­ti a pár­tot az újvi­dé­ki szék­he­lyű kép­vi­se­lő­ház­ban, és így a VMSZ lesz a máso­dik poli­ti­kai erő a Szerb Hala­dó Párt után.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a VMSZ a sza­va­za­tok 13,6 szá­za­lé­kát sze­rez­te meg a Vaj­da­ság­ban, ami meg­kö­ze­lí­ti a magya­rok rész­ará­nyát Szer­bia egyet­len, észa­ki tartományában.

Az önkor­mány­za­ti ered­mé­nyek­ről szól­va Pász­tor Ist­ván kiemel­te, hogy azok még nagyon hiá­nyo­sak, ám az elő­ze­tes ada­tok biz­ta­tó­ak a magya­rok szá­má­ra fon­tos helye­ken, Magyar­ka­ni­zsán, Zen­tán, Kis­he­gye­sen, Topo­lyán és Sza­bad­kán is.

A szá­mok azt bizo­nyít­ják, hogy a VMSZ önkor­mány­za­ti szin­ten ember­em­lé­ke­zet óta nem kapott ennyi sza­va­za­tot – fogal­ma­zott a leg­na­gyobb dél­vi­dé­ki magyar párt elnöke.

A VMSZ becs­lé­sei sze­rint a párt­ra 70 ezer sza­va­za­tot adtak le vasár­nap. A Vaj­da­ság­ban a 2011-es nép­szám­lá­lá­si ada­tok sze­rint mint­egy 250 ezer magyar él.

Ez az ered­mény tör­té­nel­mi, mert bebi­zo­nyí­tot­tuk, hogy nem igaz az állí­tás, misze­rint nem lehet vissza­for­dí­ta­ni a tör­té­ne­lem kere­két. Némi túl­zás­sal azt lehet mon­da­ni, hogy a VMSZ meg­for­dí­tot­ta az idő kere­két, és egy folya­ma­tos lefe­lé menet­ből for­dí­ta­ni tudott – han­goz­tat­ta Pász­tor István.

Köszö­ne­tet mon­dott a sza­va­zó­pol­gá­rok­nak a folya­ma­tos biz­ta­tá­sért és támo­ga­tá­sért, és meg­kö­szön­te mind­azok­nak, akik kül­föld­ről tér­tek haza azért, hogy támo­gas­sák a VMSZ‑t.

Nem tudunk kel­lő módon és ele­gen­dő alka­lom­mal köszö­ne­tet mon­da­ni ezért – húz­ta alá.

Ez külön értel­met ad annak, amit eddig tet­tünk, és ten­ni fogunk a jövő­ben, hogy tel­je­sí­te­ni tud­juk azt a vál­la­lást, amit a válasz­tá­si prog­ram­ban meg­fo­gal­maz­tunk – hang­sú­lyoz­ta. Azt mond­ta: hiszünk abban, hogy itt, a szü­lő­föl­dün­kön lehet ember­hez mél­tó­an magyar­ként élni, és hiszünk abban, hogy érde­mes lesz ide hazajönni.

Kiemel­te: a VMSZ által kép­vi­selt nem­zet­po­li­ti­ká­nak nin­csen alter­na­tí­vá­ja, a VMSZ támo­ga­tá­sa a nem­zet­po­li­ti­ka támo­ga­tá­sa is.

Pász­tor Ist­ván rámu­ta­tott, hogy a vaj­da­sá­gi magya­rok újra mél­tá­nyol­ták és elis­mer­ték az össze­fo­gást, azt üzen­ték nekünk, ezt vár­juk el tőle­tek, és meg­bün­tet­ték azo­kat, akik újfent nem értet­ték meg az üze­ne­tü­ket. A leg­na­gyobb dél­vi­dé­ki magyar párt elnö­ke min­den­kit arra szó­lí­tott fel, hogy csat­la­koz­zon a VMSZ-hez, ugyan­is csak akkor tud­juk meg­va­ló­sí­ta­ni a vál­la­lá­so­kat, ha egy­sé­ge­sek vagyunk, ha összefogunk.

A VMSZ a kam­pány során azt tűz­te ki célul, hogy meg­tart­sa vagy növel­je man­dá­tu­mai szá­mát, vagy­is azt sze­ret­ték vol­na elér­ni, hogy az eddi­gi négy helyett leg­alább öt kép­vi­se­lő­jük jus­son be a belg­rá­di tör­vény­ho­zás­ba, hogy az eddi­gi hat helyett hét kép­vi­se­lő­jük legyen a vaj­da­sá­gi tar­to­má­nyi par­la­ment­ben, és a magya­rok vezet­te Zen­ta, Topo­lya és Magyar­ka­ni­zsa mel­lett a követ­ke­ző négy évben Sza­bad­ká­nak és Kis­he­gyes­nek is magyar pol­gár­mes­te­re legyen.

For­rás: MTI