Hírek Sport hirek Torony­ma­ga­san vezet­nek a magya­rok a nyi­tó­nap végén

Torony­ma­ga­san vezet­nek a magya­rok a nyi­tó­nap végén

Az első nap után torony­ma­ga­san vezet­nek a magya­rok a mar­git­szi­ge­ti Négy Nem­zet Úszó­ver­seny összesítésében.

A koro­na­ví­rus-jár­vány kitö­ré­sét köve­tő első nem­zet­kö­zi via­dal nyi­tó­nap­já­nak egyik leg­jobb tel­je­sít­mé­nyét Milák Kris­tóf nyúj­tot­ta, aki 200 méter pil­lan­gón nap­ra pon­to­san egy évvel ezelőtt állí­tot­ta fel elké­pesz­tő világ­csú­csát (1:50.73 perc) a dél-kore­ai Kvang­dzsu­ban ren­de­zett világ­baj­nok­sá­gon. A Hon­véd 20 éves klasszi­sa 200 méter gyor­son úgy lett máso­dik, hogy 1:47.16 per­ces ide­je nem sok­kal maradt el egyé­ni csú­csá­tól (1:46.90). Milák 100 méter pil­lan­gón már nem talált legyő­ző­re, a szám 2017-es világ­baj­no­ki ezüst­ér­me­se itt is remek idő­vel, 51.14 másod­perc­cel csa­pott célba.

Fér­fi 400 méter vegye­sen Ver­rasz­tó Dávid mögött a 17 éves Kós Hubert olyan idő­vel zárt máso­dik­ként (4:15.77), amely olim­pia A szin­tet jelen­te­ne. Azon­ban ez a via­dal nem akk­re­di­tált a vizes spor­to­kat tömö­rí­tő nem­zet­kö­zi szö­vet­ség­nél (FINA), ezért nem is szá­mít olim­pi­ai kva­li­fi­ká­ci­ós eseménynek.

Női 100 méter pil­lan­gón a magya­rok külön csa­tá­ját Szi­lá­gyi Lili­á­na nyer­te, ugyan­ak­kor a 200 méte­ren tavaly világ­baj­nok Kapás Bog­lár­ka egyé­ni leg­jobb­ját (1:00.81) meg­ja­vít­va 1:00.29-cel lett harmadik.

A három­szo­ros olim­pi­ai baj­nok Hosszú Katin­ka 400 méter vegye­sen ara­tott papír­for­ma győzelmet.

For­rás: Demok­ra­ta / MTI