Hírek Külföldi hirek Töröl­ték a balet­tet, mert kire­kesz­tő­nek tartják

Töröl­ték a balet­tet, mert kire­kesz­tő­nek tartják

Az eltör­lés kul­tú­rá­já­nak már szá­mos ága­zat esett áldo­za­tul az iro­dal­mon keresz­tül a szín­há­zon át a tör­té­nel­mi sze­mé­lyek szob­rá­ig. Most egy tánc­is­ko­la jelen­tet­te be, hogy tör­li a balet­tet, mert az túl fehér és túl európai.

Elit­is­ta műfaj­nak tart­ják a balet­tet, ami­vel az a gond, hogy fehér euró­pai ala­pok­ra épül (képünk illusztráció)

A nagy-bri­tan­ni­ai Nor­t­hern Scho­ol of Con­tem­por­ary Dance tánc­is­ko­lá­ban egé­szen eddig a fel­vé­te­lik része volt a balett, ez azon­ban most meg­vál­to­zik. Az intéz­mény beje­len­tet­te, hogy elhagy­ja ezt a tánc­for­mát a fel­vé­te­li­ből, mivel az poten­ci­á­li­san vita­tott ter­mé­sze­tű. A tánc­is­ko­la egye­te­mi tanul­má­nyi veze­tő­je sze­rint a balett egy elit­is­ta műfaj, mivel a fia­ta­lok­nak fizet­ni­ük kell az órá­kért, emi­att pedig sokan nem tud­nak elkez­de­ni balet­toz­ni. Kije­len­té­se­it még tud­ta fokoz­ni Fran­ces­ca McC­ar­thy, ami­kor elmond­ta, hogy a balett bizo­nyos fehér euró­pai elvek és test­for­ma men­tén épül fel, ami sok­szor elide­ge­ní­ti a műfaj­tól azo­kat a fia­ta­lo­kat, akik nem ille­nek bele ebbe a képbe.

A veze­tő úgy fog­lal­ta össze, hogy a balett ese­té­ben prob­lé­mák van­nak a test­for­má­val, a pénz­zel, a nyel­ve­zet­tel és a moz­du­la­tok elne­ve­zé­sé­vel. Mint kide­rült, McC­ar­thy arra gon­dolt, hogy a balett­nek nagyon erős nemi gyö­ke­rei van­nak a moz­du­la­tok­ra vonat­ko­zó kife­je­zé­se­ket tekint­ve. A prob­lé­mát abban lát­ja, hogy a tánc­is­ko­la balet­tok­ta­tói még azt tanul­ták, hogy a fér­fi­ak eme­lik fel a nőket, ez azon­ban mára megváltozott.

Most már nem áll­ják meg a helyü­ket a balett­ben az ide­jét­múlt kife­je­zé­sek, mivel egy­re több transz­ne­mű és nem­bi­ná­ris tán­cos jele­nik meg, akik sér­tés­nek vehe­tik eze­ket. Éppen emi­att a tánc­is­ko­lai veze­tő sze­rint nagyon oda kell figyel­ni arra, hogy nemi­leg sem­le­ges meg­szó­lí­tá­so­kat hasz­nál­ja­nak, és hogy ne fel­té­te­lez­zék egy­ből egy tán­cos nemi identitását.

Az eltör­lé­si kul­tú­rá­nak (can­cel cul­tu­re) és az érzé­ke­nyí­tő woke ideo­ló­gi­á­nak már szá­mos művé­sze­ti ág esett áldo­za­tul. Már két éve, a woke elvek ter­je­dé­sé­nek kez­de­te­kor kifo­gá­sol­ták egyes ame­ri­kai lapok, hogy a klasszi­kus művek nagy részét fehér bőrű, euró­pai zene­szer­zők alkot­ták meg. Nem sok­kal később már arról szólt a fáma, hogy a klasszi­kus zene ere­den­dő­en rasszis­ta.

Idén pedig az orosz – ukrán hábo­rú miatt söpört végig egy újabb eltör­lé­si hul­lám a vilá­gon. Szá­mos orosz művészt, köz­tük zene­ka­ro­kat, kar­mes­te­re­ket és tán­co­so­kat közö­sí­tet­tek ki a művész­vi­lág­ban szár­ma­zá­suk miatt, vagy épp azért, mert nem ítél­ték el nyíl­tan a háborút.

For­rás: magyar​hir​lap​.hu