Hírek Elszakított területi hirek Töröl­ni kell a telek­könyv­ből Dor­mán­fal­vá­nak az úzvöl­gyi teme­tő fölöt­ti tulajdonjogát

Töröl­ni kell a telek­könyv­ből Dor­mán­fal­vá­nak az úzvöl­gyi teme­tő fölöt­ti tulajdonjogát

Távoz­ni­uk kell. Nincs keres­ni­va­ló­juk a dor­mán­fal­vi­ak­nak Úzvöl­gyé­ben, mond­ta ki a bíróság

A Moinești‑i Bíró­ság csü­tör­tö­ki íté­le­te értel­mé­ben töröl­ni kell a telek­könyv­ből Dor­mán­fal­va (Dărmă­neș­ti) város­nak az úzvöl­gyi teme­tő fölöt­ti tulajdonjogát. 

Az íté­let kivo­na­ta a romá­ni­ai bíró­sá­gok por­tál­ján jelent meg, írta az MTI. 

A Moinești‑i Bíró­ság hatá­ro­za­ta nem jog­erős, a hiva­ta­los kéz­be­sí­tés­től szá­mí­tott 30 napon belül fel­leb­be­zést lehet benyúj­ta­ni ellene. 

Az íté­let azt köve­tő­en szü­le­tett, hogy a Bákói Táb­la­bí­ró­ság tavaly októ­ber­ben jog­erő­sen érvény­te­le­ní­tet­te Dor­mán­fal­va város önkor­mány­za­ti tes­tü­le­té­nek azt a 2019 már­ci­u­sá­ban hozott hatá­ro­za­tát, mellyel a város köz­va­gyo­ná­vá nyil­vá­ní­tot­ta az úzvöl­gyi katonatemetőt. 

A táb­la­bí­ró­ság akkor közöl­te: meg­ala­po­zat­lan­nak tar­tot­ta és eluta­sí­tot­ta Dor­mán­fal­va város és a dor­mán­fal­vi váro­si tanács fel­leb­be­zé­sét az önkor­mány­za­ti hatá­ro­za­tot érvény­te­le­ní­tő első fokú íté­let ellen. 

Az októ­ber­ben érvény­te­le­ní­tett önkor­mány­za­ti hatá­ro­zat elfo­ga­dá­sa volt az első azok­nak a lépé­sek­nek a sorá­ban, ame­lyek­kel a Bákó megyei város elin­dí­tot­ta a kato­na­te­me­tő átalakítását. 

A most érvény­te­le­ní­tett hatá­ro­zat alap­ján állí­tot­ta ki maga szá­má­ra az épí­té­si enge­délyt is, amellyel román par­cel­lát hozott lét­re, és emlék­mű­vet épí­tett a teme­tő­ben. Csík­szent­már­ton köz­ség az épí­té­si enge­délyt is meg­tá­mad­ta a Bákó megyei törvényszéken. 

For­rás: sze​kely​hon​.ro