Hírek Külföldi hirek Török­or­szág, Sza­úd-Ará­bia és Egyip­tom is csat­la­ko­zik a BRICS-országokhoz

Török­or­szág, Sza­úd-Ará­bia és Egyip­tom is csat­la­ko­zik a BRICS-országokhoz

Török­or­szág, Egyip­tom és Sza­úd-Ará­bia “nagyon hamar” csat­la­koz­hat a BRICS-orszá­gok­hoz – mond­ta az Izvesz­tyi­ja nevű orosz lap­nak Pur­ni­ma Anand, a BRICS-fórum veze­tő­je.- írja az oroszhírek.

Koráb­ban Li Keszin, a kínai kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um nem­zet­kö­zi gaz­da­sá­gi ügye­kért fele­lős osz­tá­lyá­nak veze­tő­je elmond­ta, hogy több ország is “kopog­tat” a szer­ve­zet ajta­ján: Indo­né­zia, Török­or­szág, Sza­úd-Ará­bia, Egyip­tom és Argen­tí­na.

Anand elmond­ta, hogy Kína, Orosz­or­szág és India meg­vi­tat­ta a kér­dést a 14. BRICS-veze­tői csúcs­ta­lál­ko­zón, ame­lyet júni­us 23 – 24. között tar­tot­tak vir­tu­á­lis formában.

“Mind­ezek az orszá­gok érdek­lő­dést mutat­tak a csat­la­ko­zás iránt, és készül­nek a tag­sá­gi kére­lem benyúj­tá­sá­ra. Sze­rin­tem ez egy jó lépés, mert a bővü­lést min­dig pozi­tí­van érté­ke­lik, és egy­ér­tel­mű­en növe­li a BRICS befo­lyá­sát a világ­ban… Remé­lem, hogy az [új] BRICS-orszá­gok csat­la­ko­zá­sa nagyon gyor­san meg­tör­té­nik, mert most a szö­vet­ség mag­já­nak min­den kép­vi­se­lő­je érde­kelt a bőví­tés­ben. Tehát ez nagyon hamar meg fog tör­tén­ni” – magya­ráz­ta a fórum vezetője.

Anand biza­ko­dá­sát fejez­te ki azzal kap­cso­lat­ban is, hogy Török­or­szág, Egyip­tom és Sza­úd-Ará­bia csat­la­ko­zá­sa gyor­san meg­tör­tén­het, mivel a folya­mat már meg­kez­dő­dött. Ugyan­ak­kor tisz­táz­ta, hogy a csat­la­ko­zás nem egy­szer­re fog megtörténni.

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu