Hírek Magyarországi hírek Töret­len az érdek­lő­dés a vadá­sza­ti világ­ki­ál­lí­tás iránt

Töret­len az érdek­lő­dés a vadá­sza­ti világ­ki­ál­lí­tás iránt

Hét­főn, a vadá­sza­ti világ­ki­ál­lí­tás 17. nap­ján több mint 35 ezren láto­gat­tak el a Hung­ex­pó­ra, ezzel a köz­pon­ti hely­szín láto­ga­tott­sá­ga már meg­ha­lad­ja az 508 ezret

Töretlen az érdeklődés a vadászati világkiállítás iránt

– jelen­tet­te ki az Egy a Ter­mé­szet­tel – Vadá­sza­ti és ter­mé­sze­ti világ­ki­ál­lí­tás kor­mány­biz­to­sa a Face­book-olda­lá­ra kedd dél­előtt fel­töl­tött videójában.

Kovács Zol­tán azt mond­ta, a hét­fői 35 ezer láto­ga­tó­ból 8 ezer gyer­mek és kísé­rő­je volt, ami óri­á­si öröm, hiszen mutat­ja azt az ele­mi érdek­lő­dést, ami a ren­dez­vény és a ren­dez­vény­so­ro­zat iránt megnyilvánul. 

A kor­mány­biz­tos arra biz­tat min­den­kit, hogy jöj­jön és néz­ze meg a kiál­lí­tást, erre a követ­ke­ző három nap­ban lesz még lehetőség. 

Kovács Zol­tán a vide­ó­ban meg­kö­szön­te a ren­dez­vény­so­ro­zat csa­pa­tá­nak mun­ká­ját, akik kita­lál­ták, meg­épí­tet­ték és üze­mel­te­tik a kiállítást.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu