Hírek Elszakított területi hirek Topo­lyán a VMSZ-nek abszo­lút több­sé­ge lesz a képviselő-testületben

Topo­lyán a VMSZ-nek abszo­lút több­sé­ge lesz a képviselő-testületben

A VMSZ lis­tá­ja Topo­lyán az önkor­mány­za­ti válasz­tá­son kiemel­ke­dő­en magas támo­ga­tott­sá­got élve­zett. Fre­mond Árpád a Vaj­da­sá­gi Magyar Szö­vet­ség topo­lyai köz­sé­gi szer­ve­ze­té­nek elnö­ke saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó kere­té­ben szá­molt be a válasz­tá­si eredményekről.

Fre­mond Árpád elmond­ta, hogy a topo­lyai köz­ség terü­le­tén bejegy­zett 29 004 sza­va­zó­pol­gár közül 14 872-en éltek sza­va­za­ti joguk­kal, ezzel a rész­vé­te­li arány meg­ha­lad­ta az 51 szá­za­lé­kot. Köszö­ne­tet mon­dott min­den­ki­nek, aki élt sza­va­za­ti jogá­val. Azt is elmond­ta, hogy azok közül, akik a sza­va­zó­ur­na elé járul­tak és érvé­nyes sza­va­za­tot adtak le, 7627-en a Vaj­da­sá­gi Magyar Szö­vet­ség lis­tá­já­ra sza­vaz­tak. Ez közel 52 szá­za­lé­kos támo­ga­tott­sá­got jelent. Az ered­mény azt jelen­ti, hogy a köz­sé­gi kép­vi­se­lő-tes­tü­let­ben a VMSZ nevé­vel fém­jel­zett lis­tát 19 kép­vi­se­lői hely ille­ti meg a 35-ből. A Szerb Hala­dó Párt 13 man­dá­tu­mot szer­zett. Ezen­kí­vül két szo­ci­a­lis­ta és egy radi­ká­lis kép­vi­se­lő alkot­ja majd a kép­vi­se­lő-tes­tü­le­tet. Min­den helyi szin­ten indu­ló lis­tá­nak lesz tehát majd kép­vi­se­lő­je. A VMSZ Topo­lya Köz­sé­gi Szer­ve­ze­té­nek elnö­ke leszö­gez­te, azok­kal sze­ret­nék foly­tat­ni az együtt­mű­kö­dést, akik­kel eddig is együtt dol­goz­tak, hiszen a közös mun­ka ered­mé­nyes volt.

Fotó: Tóth Péter

Elmond­ta még, hogy a Vaj­da­sá­gi Magyar Szö­vet­ség az önkor­mány­za­ti válasz­tá­son a Vaj­da­sá­gi Szo­ci­ál­de­mok­ra­ta Ligá­val és a Vaj­da­sá­gi Magyar Demok­ra­ta Párt­tal közö­sen indult, pon­to­sab­ban a VMSZ lis­tá­ján ezen pár­tok kép­vi­se­lői is helyet kap­tak. De sze­re­pel­tek olyan civi­lek is a lis­tán, akik be fog­nak kerül­ni a kép­vi­se­lő-tes­tü­let­be, és akik egyet­len egy párt­nak sem a tagjai.

A VMSZ köz­sé­gi szer­ve­ze­té­nek az elnö­ke azt is elmond­ta, hogy nagyon sokan kér­de­zik a válasz­tá­si ered­mé­nyek isme­re­té­ben, hogy ki lesz topo­lya követ­ke­ző pol­gár­mes­te­re. Közöl­te, hogy erről még nem szü­le­tett dön­tés. A helyi szer­ve­ze­tek­kel vala­mint a párt veze­tő­sé­gé­vel és egyéb szer­ve­i­vel a jövő­ben foly­tat­nak majd arról egyez­te­té­se­ket, hogy ki tölt­se be a jövő­ben ezt a funkciót.

Fre­mond kiemel­te azt is, hogy a válasz­tá­si ada­tok egy­ér­tel­mű­en tük­rö­zik, hogy a Vaj­da­sá­gi Magyar Szö­vet­ség egy kisebb­sé­gi párt, viszont a poli­ti­ká­ját nem­csak a magya­rok támo­gat­ják a köz­ség terü­le­tén. Olyan tele­pü­lé­se­ken is nagyon sok sza­va­za­tot kap­tak, ahol kis szám­ban élnek vagy egy­ál­ta­lán nem is élnek magya­rok. Külön mon­dott ezért köszö­ne­tet a köz­ség szerb, ruszin, szlo­vák és min­den más nem­ze­ti­sé­gű pol­gá­rá­nak a támo­ga­tá­sért, hang­sú­lyoz­va, hogy min­den pol­gár érde­ke­it szem előtt tart­va poli­ti­zál­tak eddig is, így lesz a jövő­ben is.

Fre­mond fon­tos­nak tar­tot­ta kiemel­ni, hogy a meg­sza­va­zott nagy biza­lom tulaj­don­kép­pen a jövő­re néz­ve nagy fele­lős­sé­get is jelent.

A VMSZ köz­tár­sa­sá­gi és a tar­to­má­nyi lis­tái is hason­ló­an magas arány­ban nyer­ték el a pol­gá­rok tet­szé­sét a topo­lyai köz­ség terü­le­tén. Tech­ni­kai hiá­nyos­sá­gok miatt azon­ban ma három sza­va­zó helyen meg kell ismé­tel­ni a köz­tár­sa­sá­gi válasz­tást. Ezek a sza­va­zó­he­lyek a 31-es szá­mú, ame­lyik Guna­ra­son talál­ha­tó, a pacsé­ri 37 es szá­mú vala­mint Topo­lyán a 13-as szá­mú sza­va­zó­hely. Fre­mond emlé­kez­te­tett rá hogy a Vaj­da­sá­gi Magyar Szö­vet­ség lis­tá­ja a köz­tár­sa­sá­gi válasz­tá­si íven is a 4‑es sor­szám alatt sze­re­pel és arra kér­te a pol­gá­ro­kat, hogy járul­ja­nak az urnák elé, sza­va­za­tuk­kal pedig támo­gas­sák a Vaj­da­sá­gi Magyar Szö­vet­ség köz­tár­sa­sá­gi listáját.Tóth Péter

For­rás: vaj​ma​.info

Fotó: Tóth Péter