Hírek Vélemények/Publicisztikák Tom­pa Gábor a bol­se­viz­mus felé haj­ló poli­ti­kai kor­rekt­ség­ről + Videó

Tom­pa Gábor a bol­se­viz­mus felé haj­ló poli­ti­kai kor­rekt­ség­ről + Videó

Már nin­cse­nek esz­me­cse­rék, nem a tárgy­ról beszé­lünk, csak szél­ső­sé­ges reak­ci­ók van­nak, egy­más meg­bé­lyeg­zé­se. Nem az szá­mít, hogy mit mon­dunk, hanem hogy ki mond­ja – fog­lal­ja össze Tom­pa Gábor a köz­éle­ti viták jellegét. 

Több mint egy évti­ze­dig taní­tott az Egye­sült Álla­mok­ban Tom­pa Gábor. A neves művész, a Kolozs­vá­ri Álla­mi Magyar szín­ház igaz­ga­tó­ja, főren­de­ző­je a Szé­kely­hon Tv Néző­pont műso­rá­ban a tőle meg­szo­kott kemény­ség­gel neve­zi meg azo­kat a dol­go­kat, ame­lyek miatt ele­ge lett a ten­ge­ren­tú­li képmutatásból. 

Mint mesél­te, a foly­to­nos uta­zás mel­lett az is hoz­zá­já­rult az otta­ni sze­rep fel­adá­sá­ban, hogy az ame­ri­kai egye­te­me­ken elural­ko­dik a poli­ti­kai kor­rekt­ség­nek a bol­se­viz­mus felé való elto­lá­sa. Itt van­nak ezek az ult­ra­li­be­rá­li­sok, akik magu­kat libe­rá­lis­nak mond­ják vagy demok­ra­ták­nak, noha sem­mi közük nincs a hagyo­má­nyos libe­ra­liz­mus­hoz. Ez egy olyan elfaj­zott dolog­gá vált, ami inkább a húszas évek Szov­jet­uni­ó­já­ra, a Cea­ușes­cu-kor­szak­ra emlé­kez­tet – fogal­maz a tapasz­ta­la­tai alapján. 

„Pél­dá­ul az egyik diá­kom sze­ret­te vol­na Ber­tolt Brecht Sze­csu­á­ni Jólé­lek című darab­ját meg­ren­dez­ni, de leál­lí­tot­ták, mert kide­rí­tet­ték, hogy sér­tő és nem kor­rekt kínai sze­rep­lő­ket fehér szí­né­szek­kel játszani” 

– mesél el egy tör­té­ne­tet, amely tel­je­sen ellent­mond annak, hogy a szín­ház nem az elszi­ge­te­lő­dés­nek, hanem a köze­le­dés­nek a helye.

Tom­pa Gábor ren­de­ző Szé­kely Blan­ka ven­dé­ge a Néző­pont pén­te­ki adásában.

For­rás: Sze​kely​hon​.ro