Hírek Amerikai hirek Töme­ges csa­lás volt, de ha az elek­to­rok Bident választ­ják, átadom a Fehér Házat

Töme­ges csa­lás volt, de ha az elek­to­rok Bident választ­ják, átadom a Fehér Házat

Töme­ges csa­lás volt a válasz­tá­so­kon, de ha az elek­to­ri tes­tü­let Joe Biden demok­ra­ta pár­ti jelöl­tet választ­ja, akkor ő átad­ja a Fehér Házat – jelen­tet­te ki Donald Trump ame­ri­kai elnök csü­tör­tö­kön este azon a videó­kon­fe­ren­ci­án, ame­lyen az ame­ri­kai kato­ná­kat köszön­töt­te a hála­adás nap­ja alkalmából.

A tele­kon­fe­ren­cia után újság­írók is kér­dez­het­tek az elnök­től, aki egyi­kük kér­dé­sé­re vála­szol­va leszö­gez­te, hogy ha az elek­to­rok Biden mel­lett dön­te­nek, akkor ter­mé­sze­te­sen elhagy­ja a Fehér Házat. „Ön is tud­ja, hogy így fogok ten­ni” – mond­ta az újságírónak.

Trump kifej­tet­te: mivel több tag­ál­lam­ban egy sor kere­set nyo­mán per zajlik,„még sok min­den fog tör­tén­ni janu­ár 20-áig”,

azaz az elnö­ki beik­ta­tás napjáig.

Arra a kér­dés­re, hogy 2024-ben indul‑e az elnök­vá­lasz­tá­son, Trump azt vála­szol­ta, „egy­elő­re nem kíván erről beszélni”.

Az elnök elmond­ta: szom­ba­ton Geor­giá­ba indul kam­pá­nyol­ni, ahol janu­ár 5‑én két sze­ná­tu­si pót­vá­lasz­tást tar­ta­nak, mert a két repub­li­ká­nus és a két demok­ra­ta pár­ti jelölt között túl kicsi volt a különb­ség a novem­ber 3‑i válasz­tá­so­kon. Kifejtette:„az embe­rek nagyon csa­ló­dot­tak vol­tak, hogy meg­lop­ták őket”

Geor­giá­ban azál­tal, hogy a vok­sok újra­szám­lá­lá­sa előtt kihir­det­ték a vég­ered­ményt Joe Biden javára.

Penn­syl­va­ni­á­ban egy szö­vet­sé­gi bíró a héten leál­lít­tat­ta a válasz­tá­si vég­ered­mény hite­le­sí­té­sét, mert helyt adott a Trump-kam­pány ügy­véd­jei per­ke­re­se­té­nek, ame­lyet Penn­syl­va­nia állam, a demok­ra­ta pár­ti kor­mány­zó, Tom Wolf, vala­mint a helyi tör­vény­ho­zás ellen nyúj­tot­tak be. A jogá­szok érve­lé­se sze­rint meg­sér­tet­ték a helyi alkot­mányt azzal, hogy enge­dé­lyez­ték a levél­sza­va­zást. A szö­vet­sé­gi bíró egy nap­pal a vég­ered­mény hite­le­sí­té­se és kihir­de­té­se után állít­tat­ta le a hite­le­sí­té­si folyamatot.

Geor­giá­ban egy jobb­ol­da­li szer­ve­zet nevé­ben nyúj­tott be per­ke­re­se­tet Sid­ney Pow­ell ügy­véd, aki válasz­tá­si csa­lá­sok­ra hivat­koz­va az ered­mény érvény­te­le­ní­té­sét kérte.

Forrás:888.hu