Hírek Sport hirek Tom Brady újjabb csodája!!

Tom Brady újjabb csodája!!

A világ leg­is­mer­tebb ame­ri­kai fut­ball játé­ko­sa ( NFL ) irá­nyí­tó­ja min­den bizonnyal a mél­tán híres Tom Brady. A 43 éves szu­per­sztár 10-szer ját­szott a Szu­per Bowl­ba, ame­lyet 7‑szer nyert meg. Emel­lett 5‑ször volt a Szu­per Bowl dön­tő MVP-je.

20 éven át ját­szott a New Eng­land Pat­ri­ots csa­pa­tá­nál, ahol 4 évig csa­pat­tár­sa volt annak az Erdély­ből szár­ma­zó Mes­kó Zol­tán­nak, aki szin­tén azon a Michi­ga­ni egye­te­men járt és spor­tolt ahol Brady. Zol­tán Cleve­land­ben él, két kis­lány édes­ap­ja és már nem aktív sportoló.

Tom Brady 2020-tól a Tam­pa Bay Buc­ca­ne­ers csa­pat irá­nyí­tó­ja, akik­kel együtt meg­nyer­ték az ame­ri­kai fut­ball baj­nok­ság 55. dön­tő­jét, a Kan­sas City Chi­efs ellen.

Első alka­lom­mal játsz­ha­tott hazai csa­pat dön­tőt hazai pályán, ilyen eddig az NFL tör­té­nel­mé­ben még soha­sem for­dult elő, ugyan­is két évre elő­re már meg­van­nak a követ­ke­ző hely­szí­nek a Szu­per Bowl döntőkre.

A mér­kő­zés a ren­ge­teg bün­te­tés­sel, fegyel­me­zet­le­nül ját­szó Kan­sas City és a min­den idők leg­ter­mé­ke­nyebb írá­nyí­tó és fogó játé­kos pár­ról, azaz Tom Brady és Rob Gron­kows­ki­ról szólt. Dön­tő­be még ennyi touch­downt ( föl­de­térin­tés ) még páros sosem ért el. Gron­kows­ki, aki már vissza­vo­nult, Brady unszo­lá­sá­ra elfo­gad­ta a Tam­pa aján­la­tát és úgy ahogy végig­ját­szod­ta a tel­jes sze­zont, tel­je­sít­mé­nye hul­lám­zó volt, de a biza­lom irán­ta töret­len maradt. Így tehát mind­két fél elé­ge­dett lehet a döntésével. 

Vég­ered­mény Tam­pa Bay Buc­ca­ne­ers – Kan­sas City Chi­efs 31 – 9 és a Szu­per Bowl azaz az NFL dön­tő leg­ér­té­ke­sebb játé­ko­sa ( MVP ) pedig 5‑ik alka­lom­mal Tom Brady lett.

Csi­bi Lóránd