Hírek Amerikai hirek Több­órá­nyi hang­fel­vé­tel bizo­nyít­ja, hogy a CNN tuda­to­san ter­jesz­tett álhí­re­ket Trump elnökről

Több­órá­nyi hang­fel­vé­tel bizo­nyít­ja, hogy a CNN tuda­to­san ter­jesz­tett álhí­re­ket Trump elnökről

A CNN vezér­igaz­ga­tó­ja egy szer­kesz­tő­sé­gi meg­be­szé­lé­sen töb­bek között azt mond­ta: Trump a szte­ro­i­dok mel­lék­ha­tá­sa­ként meg­őrült – adta hírül a Ripost. Arra is uta­sí­tot­ta a beosz­tot­ta­it, hogy hall­gas­sák el Joe Biden ukraj­nai kor­rup­ci­ós botrányát.

James O’Ke­e­fe kon­zer­va­tív poli­ti­kai akti­vis­ta és újság­író ked­den a közös­sé­gi olda­lán beje­len­tet­te, hogy több­órá­nyi hang­fel­vé­tel van a bir­to­ká­ban a CNN reg­gel 9 órás szer­kesz­tő­sé­gi meg­be­szé­lé­se­i­ről, melyek egy­ér­tel­mű­en bizo­nyít­ják, hogy a magát füg­get­len­nek mon­dó hír­csa­tor­na poli­ti­ka­i­lag elfo­gult, és tuda­to­san Trump elnök lejá­ra­tá­sá­ra, elné­mí­tá­sá­ra töre­ked­tek a válasz­tá­si kam­pány hajrájában.

A 36 ÉVES O’KEEFE A KÖVETKEZŐ HETEKBEN, LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE FOGJA NYILVÁNOSSÁGRA HOZNI A CNN SZERKESZTŐINEK ÉS FELSŐ VEZETŐINEK MEGBESZÉLÉSEIRŐL KÉSZÜLT HANGFELVÉTELEKET. 

Néhá­nyat már pub­li­kált is a Twit­ter-olda­lán. A bot­rány óri­á­si, a radi­ká­lis bal­ol­dalt és a Demok­ra­ta Pár­tot támo­ga­tó hír­csa­tor­na per­rel fenyegetőzik. 

O’Ke­e­fe a fel­vé­te­lek nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­la előtt fel­tör­te a kódo­kat, majd csat­la­ko­zott a CNN veze­tő­i­nek egyik kon­fe­ren­cia­be­szél­ge­té­sé­be, és meg­kér­dez­te a hír­csa­tor­na vezér­igaz­ga­tó­já­tól, hogy még min­dig a leg­meg­bíz­ha­tóbb figu­rá­nak tartja‑e magát a hír­te­le­ví­zi­ó­zás világában. 

AZT IS ELMONDTA, HOGY AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN MINDEN SZERKESZTŐSÉGI BESZÉLGETÉST RÖGZÍTETT, ami­ből éppen az ellen­ke­ző­je derült ki a számára.

JEFF ZUCKER VEZÉRIGAZGATÓ NEM TUDOTT ERRE MIT REAGÁLNI, NÉHÁNY ZAVART MONDAT UTÁNA BONTOTTA A VONALAT. 

Az eddig nyil­vá­nos­ság­ra hozott hang­fel­vé­te­lek állí­tó­lag csak a jég­hegy csú­csát jelen­tik, viszont már ennyi­ből is pon­to­san lát­szik, hogy a CNN szer­kesz­tő­sé­ge poli­ti­ka­i­lag a vég­te­len­sé­gig elfo­gult. Úgy visel­ked­nek, mint­ha hűség­es­küt tet­tek vol­na a Demok­ra­ta Párt­nak, és min­den ere­jük­kel azon dol­goz­tak, hogy rossz szín­ben tün­tes­sék fel Donald Trump ame­ri­kai elnö­köt, miköz­ben azt hazud­ják maguk­ról, hogy függetlenek. 

Az egyik hang­fel­vé­te­len Jeff Zuc­ker vezér­igaz­ga­tó pél­dá­ul arról beszél a szer­kesz­tő­ség­nek, hogy a koro­na­ví­rus-fer­tő­zés­ből kigyó­gyult Trump sze­szé­lye­sen és két­ség­be­eset­ten visel­ke­dik, sze­rin­te meg­őrült – lehet, hogy a szte­ro­i­dok mel­lék­ha­tá­sa miatt – ezt pedig a CNN-nek nem sza­bad figyel­men kívül hagynia.

Egy har­ma­dik hang­fel­vé­te­len, amit már az elnök­vá­lasz­tás után rög­zí­tet­tek, arról beszél, hogy Trump nem­zet­biz­ton­sá­gi koc­ká­za­tot jelent, mert nem isme­ri el a válasz­tá­si vereséget. 

MEGINT EGY MÁSIKON AZT BESZÉLIK MEG A CNN VEZETŐI, HOGY NEM FOGNAK JOE BIDEN ÉS FIA, HUNTER BIDEN UKRÁN KORRUPCIÓS ÜGYEIT BIZONYÍTÓ KISZIVÁRGOTT E‑MAILEKKEL FOGLALKOZNI, és a továb­bi­ak­ban is csak azt fog­ják bemon­da­ni a híre­ik­ben, hogy Trump elnö­köt koráb­ban alkot­má­nyos vád­el­já­rás helyez­ték az ukrán ügyek miatt.

A szi­vá­rog­ta­tá­si bot­rány vége egy­elő­re nem lát­szik, az viszont már biz­tos, hogy a CNN füg­get­len­sé­gé­be vetett – még meg­ma­radt – biza­lom vég­ér­vé­nye­sen meg­in­gott. O’KEEFE ÉS CSAPATA AZT MONDTA, HOGY A LEGSÚLYOSABB HANGFELVÉTELEKET MÉG NEM IS KÖZÖLTÉK. 

Egyes szak­ér­tők sze­rint az ügy végén a totá­lis anya­gi és morá­lis csőd vár­hat a „füg­get­len” hírcsatornára.

Donald Trump hiva­tal­ban lévő elnök egyéb­ként a Twit­ter-olda­lán azzal rea­gált a bot­rány­ra, hogy ilyen az elnyo­mó média! 

For­rás: Ori​go​.hu