Hírek Sport hirek Több szem­pont­ból is tör­té­nel­mi Euró­pa-baj­nok­ság veszi ma kezdetét

Több szem­pont­ból is tör­té­nel­mi Euró­pa-baj­nok­ság veszi ma kezdetét

A mai napon elraj­tol a lab­da­rú­gó Euró­pa-baj­nok­ság, amely nem túl­zás: min­den idők leg­kü­lön­le­ge­sebb kon­ti­nens­tor­ná­ja lesz. Egy­részt azért, mert a koro­na­ví­rus követ­kez­mé­nye­ként egy évet csú­szott az ere­de­ti idő­pont­hoz képest, más­részt azért, mert soha nem volt még olyan, való­ban össz­eu­ró­pai ren­de­zé­sű egy Eb, mint az idei. Mind­emel­lett pedig iga­zán külön­le­ges nekünk, magya­rok­nak is, hiszen újra részt­ve­vők lehe­tünk, ami mind­össze negyed­szer for­dul elő az Eb‑k 60 éve író­dó tör­té­nel­mé­ben, nem is beszél­ve arról, hogy hazánk most elő­ször lehet ren­de­ző­je egy nagy futballtornának.

Az idei, külön­le­ges Euró­pa-baj­nok­ság tör­té­ne­te még 2012-re nyú­lik vissza. Ekkor vetet­te fel Michel Pla­ti­ni, az UEFA akko­ri elnö­ke, hogy vál­toz­tas­sa­nak a meg­szo­kott ren­de­zé­si módon és ne egy vagy két ország, hanem 12 – 13 euró­pai város kap­ja meg a kon­ti­nens­tor­na ren­de­zé­si jogát. Az ötlet iga­zán újsze­rű volt, és min­den­kép­pen elő­nyös abból a szem­pont­ból, hogy ez meg­nyi­tot­ta a társ­ren­de­zés lehe­tő­sé­gét olyan orszá­gok és váro­sok előtt is, ahol a fut­ball­nak komoly hagyo­má­nyai van­nak ugyan, ám ame­lyek eddig még nem adhat­tak ott­hont e nagy­sza­bá­sú futballeseménynek.

ELŐSZÖR LEHETÜNK RENDEZŐK

Nekünk, magya­rok­nak külö­nö­sen öröm­te­li volt ez a lehe­tő­ség azután, hogy 2007-ben már pályáz­tunk Eb-ren­de­zés­re, ám emlé­ke­ze­tes módon, nul­la sza­va­zat­tal elbuk­tunk az ukrán-len­gyel pályá­zat­tal szem­ben. A máig fájó bukás után nagy­sze­rű lehe­tő­ség kínál­ko­zott tehát arra, hogy Buda­pest­re hoz­zuk a 2020-as Euró­pa-baj­nok­ság néhány mér­kő­zé­sét. Két­fé­le pályá­za­tot lehe­tett bead­ni: az úgy­ne­ve­zett „Alap­cso­mag-pályá­za­tot” és a „Dön­tő­cso­mag-pályá­za­tot”, amely­ből sike­res elbí­rá­lás ese­tén az előb­bi cso­port­mér­kő­zé­sek­re és egy nyolcad‑, vagy negyed­dön­tő­re, az utób­bi pedig az elő­dön­tők­re és a dön­tő­re jogo­sí­tott. Óva­tos duhaj­ként mi, magya­rok az első­re pályáz­tunk, és sike­rült is nyer­ni. Így eldőlt, hogy az Orbán-kor­mány által újjá­épí­tett, impo­záns kül­se­jű, 67 215 néző befo­ga­dá­sá­ra alkal­mas Pus­kás Aré­na három cso­port­mér­kő­zés­nek, vala­mint egy nyol­cad­dön­tő­nek lesz majd a színhelye.

A vadonatúj Puskás Aréna a labdarúgó Európa-bajnokság egyik leggyönyörűbb helyszíne lesz.<br /> MTI/KKBK

A vado­nat­új Pus­kás Aré­na a lab­da­rú­gó Euró­pa-baj­nok­ság egyik leg­gyö­nyö­rűbb hely­szí­ne lesz.
Fotó: MTI/KKBK

Hason­ló­an a 2016-os tor­ná­hoz, az idei Euró­pa-baj­nok­sá­gon is 24 csa­pat vesz majd részt.

A csa­pa­to­kat hat, négy­fős cso­port­ba osz­tot­ták be, ame­lyek­ből az első két helye­zet­tek, vala­mint a négy leg­jobb har­ma­dik egy­aránt tovább­jut a nyol­cad­dön­tő­be. A tovább­ju­tás­ról a meg­szer­zett pont, a gól­kü­lönb­ség, a lőtt gólok szá­ma, vala­mint a győ­zel­mek szá­ma dönt – ebben a sorrendben.

Amennyi­ben ez a négy ténye­ző tel­jes egye­ző­sé­get mutat, akkor a Fair Play-pont­szám rang­so­rol, vagy­is ame­lyik csa­pat sport­sze­rűb­ben ját­szott, keve­sebb sárga‑, illet­ve piros lapot gyűj­tött, az lép­het tovább az egye­nes kiesé­ses szakaszba.

A nyol­cad­dön­tők­től kezd­ve egy­mér­kő­zé­ses pár­har­co­kon dől­nek el a tovább­ju­tók egé­szen a dön­tő­ig. Bronz­meccset nem ren­dez­nek, a két elő­dön­tő vesz­te­se egy­aránt bronz­ér­mes­nek mond­hat­ja majd magát. Az Euró­pa-baj­nok­ság finá­lé­ja júli­us 11-én (vasár­nap) lesz Lon­don­ban, a Wemb­ley Sta­di­on­ban, ahol az elő­dön­tő­ket is rendezik.

EDDIG MÉG SOSEM SIKERÜLT KÉT EGYMÁST KÖVETŐ EB-RE KIJUTNI

Néhány szót szól­ni kell a magyar válo­ga­tott­ról is. Csa­pa­tunk sport­tör­té­nel­mi bra­vúrt ért el azzal, hogy 2016 után ismét kivív­ta az Eb-rész­vé­telt. Koráb­ban még sosem volt pél­da arra, hogy a magyar csa­pat két, egy­mást köve­tő kon­ti­nens­vi­a­dal­ra kva­li­fi­kál­ni tud­ja magát. Most sike­rült, ami azért külön öröm, mert így lehe­tő­ség nyílt arra, hogy – mint házi­gaz­da – hazai pályán vív­has­sunk két cso­port­meccset. Üröm az öröm­ben, hogy túl­zás nél­kül kije­lent­he­tő: az Eb leg­ne­he­zebb cso­port­já­ba kerül­tünk, ahol az aktu­á­lis világ­baj­nok (Fran­cia­or­szág), az aktu­á­lis Euró­pa-baj­nok (Por­tu­gá­lia) vala­mint a vég­ső győ­ze­lem­re min­den nagy tor­nán esé­lyes Német­or­szág lesz az ellenfelünk.

.A magyar válogatott két csoportmeccsét is hazai környezetben vívhatja majd meg! <br /> Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A magyar válo­ga­tott két cso­port­meccsét is hazai kör­nye­zet­ben vív­hat­ja majd meg!
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

EBBEN A CSOPORTBAN A PONTSZERZÉS IS BRAVÚR LESZ

Válo­ga­tot­tunk lehe­tő­sé­ge­it és esé­lye­it min­den­kép­pen ennek tük­ré­ben lehet és sza­bad meg­ha­tá­roz­ni. Tekin­tet­tel a hazai pályá­ra, vala­mint arra, hogy Mar­co Ros­si veze­té­se ered­mé­nye­ként egy rend­kí­vül egy­sé­ges, masszív válo­ga­tott épült fel, amely immá­ron 11 mér­kő­zé­se veret­len, min­den­kép­pen van okunk a remény­ke­dés­re. A tisz­tes helyt­ál­lás­ban jog­gal bíz­ha­tunk, és ez a tisz­tes helyt­ál­lás akár pont­szer­zés­ben is tes­tet ölt­het. Válo­ga­tot­tunk hely­ze­te azon­ban bizo­nyos érte­lem­ben a Ferenc­vá­ros tavaly őszi BL-sze­rep­lé­sé­vel állít­ha­tó pár­hu­zam­ba, ahol az egyet­len meg­szer­zett pont, vala­mint a kije­vi és a tori­nói meccsen muta­tott remek helyt­ál­lás már dicsé­ren­dő volt. Most is hason­ló a hely­zet. Reá­li­san nem mi vagyunk egyik cso­port­meccsen sem az esé­lye­sek, azon­ban csa­pa­tunk a mögöt­tünk hagyott más­fél-két évben több­ször is bizo­nyí­tot­ta, hogy képes egy nála maga­sab­ban rang­so­rolt ellen­fél­lel szem­ben is a pont­szer­zés­re, vagy akár a győ­ze­lem­re is.

Figye­lem­be véve azt, hogy a magyar válo­ga­tott első két cso­port­meccsét a telt házas Pus­kás Aré­ná­ban vív­hat­ja majd meg, fan­tasz­ti­kus szur­ko­ló­tá­bo­runk min­den támo­ga­tá­sát élvez­ve, csa­pa­tunk okoz­hat kel­le­mes meg­le­pe­tést. Mar­co Ros­si szö­vet­sé­gi kapi­tány legény­sé­ge fon­tos sze­mé­lye­ket kény­te­len nél­kü­löz­ni, hiszen az Izland ellen Eb-rész­vé­telt jelen­tő gólt szer­ző Szo­bosz­lai Domi­nik és a Bul­gá­ria ellen nem külön­ben fon­tos talá­la­tot jegy­ző Kal­már Zsolt egy­aránt sérült, ám a csa­pat egy­sé­ges­sé­ge remél­he­tő­leg eze­ken a nehéz­sé­ge­ken is átse­gí­ti válogatottunkat.

MINDENRŐL BESZÁMOLUNK!

Az Euró­pa-baj­nok­ság ma este el is raj­tol, a Rómá­ban ren­de­zen­dő Olasz­or­szág-Török­or­szág cso­port­mér­kő­zés­sel. A mie­ink első fel­lé­pé­sé­re jövő ked­dig kell vár­ni. Júni­us 15-én, este 6 óra­kor a Cris­ti­a­no Ronal­dó­val fel­ál­ló Eb-cím­vé­dő, Por­tu­gá­lia ellen debü­tá­lunk majd az Eb‑n, még­hoz­zá a Pus­kás Ferenc Arénában.

A MAGYAR VÁLOGATOTT EB-KERETE:

Bog­dán Ádám (Ferenc­vá­ros), Dibusz Dénes (Ferenc­vá­ros), Gulá­csi Péter (RB Leip­zig – Német­or­szág) – kapu­sok.

Bol­la Ben­de­gúz (Mol Fehér­vár), Bot­ka End­re (Ferenc­vá­ros), Fio­la Atti­la (Mol Fehér­vár), Kecs­kés Ákos (Luga­no – Svájc), Lang Ádám (Omo­nia Nico­sia – Cip­rus), Lov­ren­csics Ger­gő (Ferenc­vá­ros), Orbán Wil­li (RB Leip­zig – Német­or­szág), Sza­lai Atti­la (Fener­bah­ce – Török­or­szág) – védők.

Cse­ri Tamás (Mező­kö­vesd), Gaz­dag Dáni­el (Phi­la­del­phia Union – Egye­sült Álla­mok), Holen­der Filip (Par­ti­zan Belg­rád – Szer­bia), Klein­heis­ler Lász­ló (NK Osi­jek – Hor­vát­or­szág), Nagy Ádám (Bris­tol City – Ang­lia), Nego Loic (Mol Fehér­vár), Schä­fer And­rás (DAC – Szlo­vá­kia), Sig­ér Dávid (Ferenc­vá­ros) – közép­pá­lyá­sok.

Hahn János (Pak­si FC), Niko­lics Neman­ja (Mol Fehér­vár), Sal­lai Roland (Fre­i­burg – Német­or­szág), Schön Sza­bolcs (FC Dal­las – Egye­sült Álla­mok), Sza­lai Ádám (Mainz – Német­or­szág), Var­ga Kevin (Kasim­pa­sa – Török­or­szág), Var­ga Roland (MTK Buda­pest) – csa­tá­rok.

Szö­vet­sé­gi kapi­tány: Mar­co Rossi

*****

A MAGYAR VÁLOGATOTT EB-PROGRAMJA:

Júni­us 15. (kedd), 18 óra, Pus­kás Aré­na: Magyarország-Portugália

Júni­us 19. (szom­bat), 15 óra, Pus­kás Aré­na: Magyarország-Franciaország

Júni­us 23. (szer­da), 21 óra, Mün­chen: Németország-Magyarország

Veze­tő kép: MTI/EPA

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu