Hírek Magyarországi hírek Több száz­ez­ren vet­tek részt az Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus zárómiséjén

Több száz­ez­ren vet­tek részt az Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus zárómiséjén

Több száz­ez­ren vet­tek részt az 52. Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus (NEK) buda­pes­ti záró­mi­sé­jén – mond­ta a NEK saj­tó­fő­nö­ke az M1 aktu­á­lis csa­tor­na vasár­nap esti műso­rá­ban. 

Buda­pest, 2021. szep­tem­ber 12. Részt­vevõk az 52. Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus (NEK) záró­mi­sé­jén a buda­pes­ti Kodály Körönd­nél 2021. szep­tem­ber 12-én. A kong­resszust lezá­ró úgy­ne­ve­zett sta­tio orbis szent­mi­se hagyo­má­nyo­san a kato­li­kus ren­dez­vény­so­ro­zat leg­ün­ne­pé­lye­sebb ese­mé­nye. MTI/Vasvári Tamás

Zsuf­fa Tün­de elmond­ta, három éve dol­goz­nak a kong­resszus szer­ve­zé­sén, és sza­vai sze­rint félő volt, hogy a koro­na­ví­rus-jár­vány miat­ti halasz­tás, az embe­rek félel­me, két­ség­be­esé­se, gyá­sza rányom­ja bélye­gét a rendezvényre.

Elmon­dá­sa sze­rint a kong­resszus prog­ram­ja­it fel­sza­ba­dult han­gu­lat ural­ta, és „öröm volt lát­ni a pápa mosoly­gós arcát”.

Zsuf­fa Tün­de hoz­zá­tet­te: a ren­dez­vény sike­res meg­ren­de­zé­sén az egy­ház, az állam és a fővá­ros együtt dol­go­zott, egy­ben meg­kö­szön­te a magyar újság­írók munkáját.

Véle­mé­nye sze­rint sike­rült a fia­ta­lo­kat is meg­szó­lí­ta­ni, hiszen ren­ge­teg fia­tal vett rész a külön­bö­ző programokon.

For­rás: demok​ra​ta​.hu