Hírek Elszakított területi hirek Több mint száz szé­kely­föl­di tele­pü­lé­sen gyúj­tot­tak őrtü­zet az auto­nó­mia­igény jeleként

Több mint száz szé­kely­föl­di tele­pü­lé­sen gyúj­tot­tak őrtü­zet az auto­nó­mia­igény jeleként

Több mint száz szé­kely­föl­di tele­pü­lé­sen gyúl­tak ki vasár­nap este az őrtü­zek annak jele­ként, hogy a terü­let ősho­nos lakos­sá­ga igényt tart a terü­le­ti auto­nó­mi­á­ra – közöl­te az MTI-vel Gaz­da Zol­tán, a Sep­si­szé­ki Szé­kely Tanács elnö­ke, a meg­moz­du­lás főszervezője.

Több mint száz székelyföldi településen gyújtottak őrtüzet az autonómiaigény jeleként

A tele­pü­lé­sek magas­la­ta­in söté­te­dés után meg­gyúj­tott őrtü­zek­nél a helyi szer­ve­zők min­de­nütt fel­ol­vas­ták a ren­dez­vény kiált­vá­nyát, ame­lyet az őrtűz­gyúj­tást kez­de­mé­nye­ző és szer­ve­ző Szé­kely Nem­ze­ti Tanács (SZNT) elnö­ke, Izsák Balázs jegyez.

A Székelyföld autonómiájának napja Csíkrákoson (Fotó: MTI/Veres Nándor)
A Szé­kely­föld auto­nó­mi­á­já­nak nap­ja Csík­rá­ko­son (Fotó: MTI/Veres Nándor)

Meg­erő­sít­jük, hogy nem vál­to­zott elkö­te­le­zett­sé­günk az auto­nó­mia iránt. Ismé­tel­ten kije­lent­jük: Szé­kely­föld terü­le­ti auto­nó­mi­á­ja a béke, a biz­ton­ság és a jólét zálo­ga, egy olyan jogi keret, amely garan­tál­ja Szé­kely­föld pol­gá­ra­i­nak a tel­jes és tény­le­ges egyenlőségét

– mutat rá a dokumentum.

Az MTI-hez is eljut­ta­tott kiált­vány sze­rint az SZNT bebi­zo­nyí­tot­ta, hogy a ható­sá­gok aka­dá­lyo­zá­sa elle­né­re euró­pai szin­ten tud fel­lép­ni Szé­kely­föld érde­ké­ért, meg­nyit­va ezzel egy nem­zet­kö­zi küz­dő­te­ret. A doku­men­tum sze­rint a moz­ga­lom előtt áll egy másik fel­adat is: a szé­kely nép önszer­ve­ző­dé­sé­nek rend­sze­rét, a szé­kely­föl­di sze­mé­lyi kár­tyát meg­te­rem­te­ni és működtetni.

– Legyen ez az este egy olyan pil­la­nat, ami­kor a közös­ség min­den tag­já­ban tuda­to­so­dik, sze­mé­lyes élménnyé válik a fel­adat, ame­lyet közö­sen kell a jövő­ben elvé­gez­nünk. Tuda­to­sod­jon, vál­jon sze­mé­lyes élménnyé min­den magyar­ban: Magyar­or­szág szu­ve­re­ni­tá­sát meg kell véde­ni, Szé­kely­föld auto­nó­mi­á­ját ki kell vív­ni! Így lesz a magyar nem­ze­ti egy­ség hor­do­zó­ja két terü­let: a szu­ve­rén Magyar­or­szág és az auto­nóm Székelyföld 

– olvas­ha­tó a szé­kely­föl­di őrtűz­gyúj­tás kiáltványában.

Az MTI kér­dé­sé­re, hogy miért tar­tot­ta szük­sé­ges­nek az SZNT szót emel­ni Magyar­or­szág szu­ve­re­ni­tá­sá­ért, Gaz­da Zol­tán azt mond­ta: a szé­ke­lyek­nek szük­sé­gük van az anya­or­szág támo­ga­tá­sá­ra auto­nó­mia­küz­del­mük­ben, így nagyon fon­tos szá­munk­ra, hogy Magyar­or­szág meg­őriz­hes­se sza­bad­sá­gát, miköz­ben azt lát­ják, hogy az Euró­pai Unió kor­lá­toz­ni akar­ja mozgásterét.

Fotó: MTI/Veres Nándor

A főszer­ve­ző sze­rint az őrtűz­gyúj­tá­sok alkal­má­val fel­ol­va­sott kiált­vá­nyo­kat – a szé­kely sza­bad­ság napi, már­ci­us 10‑i kiált­vá­nyok­hoz hason­ló­an – eljut­tat­ják a buka­res­ti kül­kép­vi­se­le­tek­hez, az Euró­pai Unió fóru­ma­i­hoz, a két­ka­ma­rás buka­res­ti par­la­ment mind­két ház­el­nö­ké­hez, a román minisz­ter­el­nök­höz és Romá­nia államfőjéhez.

Mint mond­ta: válasz­kép­pen vala­mi­lyen fenye­ge­tés szo­kott érkez­ni, annak han­goz­ta­tá­sa, hogy Romá­nia töké­le­te­sen betart­ja a kisebb­sé­gek joga­it, vagy válasz­ra sem mél­tat­ják őket, vagy egy dip­lo­ma­ti­kus választ kap­nak, misze­rint továb­bí­tot­ták a kiált­ványt az ille­té­kes szakbizottságoknak.

Hoz­zá­tet­te: egyet­len román köz­jo­gi mél­tó­ság van, aki soha nem vála­szolt az SZNT bead­vá­nya­i­ra: Romá­nia állam­el­nö­ke. – Köte­le­ző módon kéne vála­szol­nia: olyan arro­gan­cia és lebe­csü­lés ez szá­munk­ra, hogy az egy­sze­rű­en meg­alá­zó – mond­ta a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács tisztségviselője.

A húsz éve újra­ala­kult – több mint száz éve ala­pí­tott – SZNT 2016-ban nyil­vá­ní­tot­ta a Szé­kely­föld auto­nó­mi­á­já­nak nap­já­vá októ­ber utol­só vasár­nap­ját, ami­kor a temp­lo­mok­ban közö­sen imád­koz­nak Szé­kely­föld auto­nó­mi­á­já­ért, este pedig őrtü­zek gyúj­tá­sá­val teszik lát­ha­tó­vá az önren­del­ke­zést köve­te­lő régiót.

Fotó: MTI/Veres Nándor

For­rás: magyar​nem​zet​.hu