Hírek Külföldi hirek Több mint száz civilt, köz­tük gye­re­ke­ket öltek meg a mian­ma­ri zavar­gá­sok eddi­gi leg­vé­re­sebb napján

Több mint száz civilt, köz­tük gye­re­ke­ket öltek meg a mian­ma­ri zavar­gá­sok eddi­gi leg­vé­re­sebb napján

„Úgy lőnek min­ket, mint a mada­ra­kat vagy a csir­ké­ket, még a saját ott­ho­na­ink­ban is” – mond­ta egy tüntető.

A helyi beszá­mo­lók sze­rint 114 embert öltek meg a mian­ma­ri fegy­ve­res erők szom­ba­ton, az áldo­za­tok között több gye­rek is van – írja egy ame­ri­kai por­tál..

A mian­ma­ri zavar­gá­sok leg­vé­re­sebb nap­ja volt – 24 óra lefor­gá­sa alatt több mint száz civilt öltek meg a ható­sá­gok, köz­tül gyer­me­ke­ket is. Az áldo­za­tok nagy része fegy­ver­te­le­nül pro­tes­tált a puccs által hata­lom­ra került veze­tés ellen. Mianm­ar­ban a feb­ru­á­ri puccs óta folya­ma­to­san foly­nak a tün­te­té­sek az új hata­lom ellen, amely fegy­ver­rel és vér­rel igyek­szik érvény­re jut­tat­ni aka­ra­tát. Az ország­ban már­ci­us 27-én tar­tot­ták a fegy­ve­res erők nap­ját, ennek apro­pó­ján a fővá­ros­ban, Nep­ji­dó­ban kato­nai pará­dét szer­vez­tek. Ezt meg­elő­ző­en a rádi­ó­ban és a tévé­ben is bemond­ták a ható­sá­gok, hogy ne mer­je­nek tün­tet­ni a civi­lek, mert fej­be vagy hát­ba lőhe­tik őket a fegy­ve­res erők. Ennek elle­né­re több város­ban is utcá­ra vonul­tak a kato­nai jun­ta hatal­mát el nem isme­rők, ame­lyet a fegy­ve­res erők ígé­re­tük­höz híven torol­tak meg, és pél­dát­lan véreng­zést tar­tot­tak: az ország­ban össze­sen 114 embert öltek meg szom­ba­ton. A halá­los áldo­za­tok szá­ma ezzel 400 fölé emelkedett.„Úgy lőnek min­ket, mint a mada­ra­kat vagy a csir­ké­ket, még a saját ott­ho­na­ink­ban is”

- szó­lal­ta­tott meg a Reu­ters egy tün­te­tőt. A Myin­gyan váro­sá­ban élő Thu Ya Zaw elmond­ta, hogy a váro­sá­ban két tün­te­tőt öltek meg szom­ba­ton, ám ennek elle­né­re nem adják fel, és utcá­ra vonul­nak mind­ad­dig, amíg a jun­ta meg nem bukik​.Az áldo­za­tok közt sok gye­rek van, Meik­ti­la tele­pü­lé­sen pél­dá­ul egy 13 éves kis­lányt lőt­tek agyon a fegy­ve­res erők a gyer­mek ott­ho­ná­ban. Man­da­laj váro­sá­ban 29 embert gyil­kol­tak meg – köz­tük egy 5 évest és egy másik 13 évest is. Velük együtt eddig össze­sen 20 gyer­me­ket öltek meg a kato­nai erők a zavar­gá­sok kirob­ba­ná­sa óta. Helyi beszá­mo­lók sze­rint egy egy­éves gye­rek sze­mét gumi­lö­ve­dék­kel sebe­sí­tet­ték meg.

A mian­ma­ri civi­lek ren­ge­teg vide­ót töl­te­nek fel Twit­ter­re a véreng­zé­sek­ről, ame­lye­ken jól lát­szik az ország­ban ural­ko­dó ter­ror és a kato­nák külön­le­ges kegyetlensége.

A világ veze­tői mély­sé­ge­sen elítél­ték a véreng­zést, 12 ország – Auszt­rá­lia, Kana­da, Dánia, Német­or­szág, Görög­or­szág, Olasz­or­szág, Japán, Hol­lan­dia, Új-Zél­and, Dél-Korea, Nagy-Bri­tan­nia, Egye­sült Álla­mok – védel­mi veze­tő­je írta alá azt a közös nyi­lat­ko­za­tot, amely­ben azt írták:„A kato­na­sá­got nem­zet­kö­zi irány­el­vek alap­ján kell vezet­ni, és azért felel, hogy meg­véd­je az embe­re­ket – nem azért, hogy bánt­sa őket. Arra szó­lít­juk fel a mian­ma­ri had­se­re­get, hogy hagy­ja­nak fel az erő­szak­kal, és épít­sék vissza azt a bizal­mat és hite­les­sé­get az embe­rek­ben, ame­lyet tet­te­ik miatt elveszítettek.”

Tom And­rews, az ENSZ mian­ma­ri külön­le­ges jelen­tés­te­vő­je twe­et­jé­ben tömeg­gyil­kos­ság­nak nevez­te a tör­tén­te­ket. And­rews azt is nyi­lat­koz­ta, hogy itt az ide­je vég­re a köz­be­lé­pés­nek, ame­lyet ha nem is az ENSZ Biz­ton­sá­gi Taná­csa, de egy nem­zet­kö­zi csúcs­ta­lál­ko­zó­val lehet­ne elindítani.

Az ENSZ részé­ről ugyan­is azért nehéz­kes az egyez­ke­dés, mivel Orosz­or­szág és Kína kife­je­zet­ten jó kap­cso­la­tot ápol a kato­nai jun­tá­val – mind­két ország kép­vi­se­lői ott vol­tak pél­dá­ul a már­ci­us 27‑i kato­nai pará­dén, az oro­szok ráadá­sul minisz­te­ri szin­ten kép­vi­sel­tet­ték magu­kat -, így komoly vétóha­ta­lom­ként tud­ják meg­aka­dá­lyoz­ni az ENSZ-ben a komo­lyabb fel­lé­pést a mian­ma­ri hata­lom ellen.

For­rás: sze​ret​lek​ma​gyar​or​szag​.hu