Hírek Sport hirek Több, mint klub!

Több, mint klub!

A Ferenc­vá­ros TC az üldö­zött keresz­té­nye­ken segít


Együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dást kötött egy­más­sal a Ferenc­vá­ro­si Tor­na Club és a Minisz­ter­el­nök­ség Üldö­zött Keresz­té­nyek Meg­se­gí­té­sé­ért és a Hun­gary Helps Prog­ram Meg­va­ló­sí­tá­sá­ért Fele­lős Állam­tit­kár­sá­ga. A meg­ál­la­po­dást az állam­tit­kár­ság veze­tő­je, Azbej Tris­tan állam­tit­kár, vala­mint az FTC alel­nö­ke, Nyí­ri Zol­tán írta alá az FTC-MVM Sportközpontban.

A Hun­gary Helps Prog­ram és az FTC jószol­gá­la­ti törek­vé­sei
A Hun­gary Helps Prog­ram egy­be­fog­lal­ja Magyar­or­szág nem­zet­kö­zi huma­ni­tá­ri­us, vala­mint fej­lesz­té­si tevé­keny­sé­gét és hely­ben segí­ti a baj­ba jutott régi­ók lakó­it. A prog­ram elsőd­le­ges cél­ja, hogy lehe­tő­vé tegye a fegy­ve­res konf­lik­tu­sok ártat­lan elszen­ve­dő­i­nek a szü­lő­föl­dön való meg­ma­ra­dá­sát, vagy a mielőb­bi vissza­té­ré­sét, de ter­mé­sze­ti és ember okoz­ta kataszt­ró­fák ese­tén is támo­ga­tást biz­to­sít a baj­ba­ju­tot­tak­nak. A Hun­gary Helps Prog­ram pro­jekt­jei  4 föld­rész­re ter­jed­nek ki. A magyar segít­ség­nyúj­tás a Közel-Kele­ten a leg­je­len­tő­sebb, de Afri­ka és Ázsia több pont­já­ra is jut­tat­tak már támo­ga­tást. A prog­ram val­lás­tól és etni­kai hova­tar­to­zás­tól füg­get­le­nül nyújt támo­ga­tást, ugyan­ak­kor kiemelt figyel­met for­dít az üldö­zött keresz­té­nyek­nek szer­te a vilá­gon, akik a közel-kele­ti régió leg­ne­he­zebb sor­sú közös­sé­ge­it alkot­ják, még a hábo­rú súj­tot­ta terü­le­te­ken kívül is gya­ko­ri atro­ci­tá­sok­nak van­nak kité­ve.
A Hun­gary Helps Prog­ram egyik fon­tos alprog­ram­ja az „Ösz­tön­díj­prog­ram Keresz­tény Fia­ta­lok­nak” elne­ve­zé­sű kez­de­mé­nye­zés, ami­nek kere­tén belül a hazá­juk­ban ter­ror által fenye­ge­tett, vagy más okból hát­rá­nyos hely­zet­ben levő, a fel­ső­ok­ta­tás­ból gyak­ran kiszo­ru­ló keresz­tény fia­ta­lok szá­má­ra biz­to­sít lehe­tő­sé­get fel­ső­fo­kú tanul­má­nyuk foly­ta­tá­sá­ra Magyar­or­szá­gon, amit köve­tő­en vissza­tér­ve hazá­juk­ba az otta­ni fej­lő­dés elő­moz­dí­tói lehet­nek. Jelen­leg mint­egy 200 ösz­tön­dí­jas vesz részt a prog­ram­ban.
A Ferenc­vá­ro­si Tor­na Club éle­té­ben kiemelt sze­re­pet tölt be a tár­sa­dal­mi fele­lős­ség­vál­la­lás, ezen belül pedig az érték­te­rem­tő, a fenn­tart­ha­tó pro­jek­tek fel­ka­ro­lá­sa, illet­ve az azok­hoz való csat­la­ko­zás, mind­ezt a kör­nye­zet­tu­da­tos­ság jegyé­ben. Az FTC hisz az érték­te­rem­tés­ben. Magyar­or­szág leg­nép­sze­rűbb sport­egye­sü­le­te­ként büsz­kén és bát­ran kez­de­mé­nyez olyan, a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos ügye­ket, mint a közös­ség­épí­tés, az egész­sé­ges élet­mód nép­sze­rű­sí­té­se, az erő­szak­men­tes sport és a fair play, a hát­rá­nyos hely­ze­tű embe­rek és cso­por­tok élet­mi­nő­sé­gé­nek, esély­egyen­lő­sé­gé­nek javí­tá­sa. Az FTC kire­kesz­tés ellen vívott har­cá­nak leg­újabb kam­pány­vi­de­ó­ját, amely­ben Tok­mac Ngu­en mutat­ja be, hogy az FTC-ben miért tekin­te­nek egy­más­ra csa­lád­tag­ként az embe­rek, novem­ber köze­pén mutat­ta be.
A Ferenc­vá­ro­si Tor­na Club ugyan­csak nem­ré­gi­ben csat­la­ko­zott a Nem­zet­kö­zi Holo­kauszt Emlé­ke­zé­si Szö­vet­ség (IHRA) kez­de­mé­nye­zé­sé­hez, ami­ben a zsi­dó közös­sé­gek ügyét és a közös nem­zet­kö­zi mun­kát sze­ret­nék segí­te­ni. Az FTC kije­len­ti, hogy elfo­gad­ja az IHRA defi­ní­ci­ó­ját, ami sze­rint az anti­sze­mi­tiz­mus, a rassziz­mus és az ide­gen­gyű­lö­let min­den for­má­ja a demok­rá­ci­á­ra irá­nyu­ló köz­vet­len fenye­ge­tés, és szem­be megy az olyan alap­ve­tő érté­kek­kel, mint az egyen­lő­ség, a sza­bad­ság, az embe­ri mél­tó­ság tisz­te­let­ben tar­tá­sa iden­ti­tás­tól, szár­ma­zás­tól és val­lá­si néze­tek­től füg­get­le­nül.

A meg­ál­la­po­dás leg­fon­to­sabb pontjai

A Minisz­ter­el­nök­ség Üldö­zött Keresz­té­nyek Meg­se­gí­té­sé­ért és a Hun­gary Helps Prog­ram Meg­va­ló­sí­tá­sá­ért Fele­lős Állam­tit­kár­sá­ga és a Ferenc­vá­ro­si Tor­na Club több ügy men­tén is meg­ál­la­po­dás­ra jutott.
- Az FTC vál­lal­ta, hogy szer­ve­zett kere­tek között spor­to­lá­si lehe­tő­sé­get biz­to­sít a hazánk­ban tar­tóz­ko­dó „Ösz­tön­díj­prog­ram Keresz­tény Fia­ta­lok­nak” prog­ram hall­ga­tói szá­má­ra.
- Emel­lett a Ferenc­vá­ro­si Tor­na Club kinyil­vá­ní­tot­ta szán­dé­kát arra vonat­ko­zó­an, hogy sport­esz­kö­zök­kel segít­sen azok­ban a régi­ók­ban, ahol a keresz­tény embe­rek üldöz­te­tés­nek van­nak kité­ve.
- A meg­ál­la­po­dás rög­zí­ti azt is, hogy a Ferenc­vá­ro­si Tor­na Club min­den ren­del­ke­zé­sé­re álló segít­sé­get meg­ad abban, hogy az Állam­tit­kár­ság törek­vé­se­i­nek, ered­mé­nye­i­nek és jó szol­gá­la­tá­nak üze­ne­te minél szé­le­sebb kör­ben ismert legyen.

Nyi­lat­ko­za­tok

Azbej Tris­tan (Állam­tit­kár, Üldö­zött Keresz­té­nyek Meg­se­gí­té­sé­ért és a Hun­gary Helps Prog­ram Meg­va­ló­sí­tá­sá­ért Fele­lős Állam­tit­kár­ság):

- A Hun­gary Helps Prog­ram a magyar embe­rek nagy­lel­kű­sé­gét feje­zi ki a kataszt­ró­fa, vál­ság súj­tot­ta öve­ze­tek­ben élő vagy üldö­zött keresz­tény embe­rek szá­má­ra. A prog­ram az elmúlt évek­ben 100 ezer embert men­tett meg, vagy tet­te job­bá az éle­tét, egy­ben segí­tett abban, hogy a baj­ba jutott embe­rek­nek ne kel­jen elin­dul­ni­uk Magyar­or­szág irá­nyá­ba. A keresz­tény val­lás a világ leg­ül­dö­zöt­tebb val­lá­sa, 260 mil­lió keresz­tény ember­nek kell a hite miatt erő­sza­kos, vagy hát­rá­nyos meg­kü­lön­böz­te­tést elszen­ved­nie. A világ ezzel nem fog­lal­ko­zik, de a magyar kor­mány azt mond­ta, hogy a keresz­tény embe­rek éle­te is ér annyit, mint bár­ki másé. Az FTC most ehhez a törek­vés­hez csat­la­ko­zik. A Hun­gary Helps Prog­ram­nak és az FTC-nek több közös voná­sa is van, hiszen Magyar­or­szág­ról köz­ve­tí­tünk a világ szá­má­ra érté­ket: a Hun­gary Helps Prog­ram a keresz­tény szo­li­da­ri­tás, az FTC az erkölcs, erő, egyet­ér­tés eré­nyét. Az FTC-ben nagyon komoly együtt­ér­zés­re, együtt­mű­kö­dé­si kész­ség­re talál­tunk. Ez nagy segít­ség a szá­munk­ra, hiszen a prog­ram­ban sze­rep­lő fia­ta­lok közül van olyan, aki csa­lád­tag­ját, csa­lád­tag­ja­it vesz­tet­te el az üldöz­te­tés során, van­nak, akik­nek ter­ror­szer­ve­zet elől kel­lett elme­ne­kül­nie, de olyan is akad közöt­tük, aki­nek keresz­tény val­lá­sa miatt esé­lye sem len­ne hazá­ja fel­ső­ok­ta­tá­sá­ban tanul­nia. Ezért is hatal­mas remény a szá­muk­ra az, hogy eljö­het­nek Magyar­or­szág­ra tanul­ni. Ami­kor itt elvé­gez­ték az egye­te­met, akkor vissza­tér­nek majd a közös­sé­gük­be, hogy immár a Magyar­or­szá­gon meg­szer­zett tudást hasz­no­sít­va részt vegye­nek hazá­juk újjá­épí­té­sé­ben. Nap­ja­ink­ban az FTC ismét a leg­szebb fényé­ben tün­dö­köl, az itt tanu­ló fia­ta­lok szá­má­ra már csak ezért is egy hatal­mas élmény lesz az, hogy egy ekko­ra klub­hoz csat­la­koz­hat­nak, és hogy itt spor­tol­hat­nak. Köszön­jük az FTC-nek, hogy a kez­de­tek­től fog­va min­den lehe­tő­sé­gük­re álló esz­köz­zel törek­vé­se­ink segí­té­sén, támo­ga­tá­sán és nép­sze­rű­sí­té­sén vol­tak.

Nyí­ri Zol­tán (ügy­ve­ze­tő alel­nök, FTC):

- Az év ele­jén kere­sett meg ben­nün­ket az állam­tit­kár­ság, hogy részt vennénk‑e a Magyar­or­szá­gon tanu­ló ösz­tön­dí­jas keresz­tény fia­ta­lok spor­to­lá­sá­nak segí­té­sé­ben. Ekkor elin­dult egy beszél­ge­tés, ami nagyon jól ala­kult, hamar kide­rült, hogy hason­ló a két szer­ve­zett érték­vál­la­lá­sa. Az FTC jelen­le­gi veze­té­se szá­má­ra kiemelt fon­tos­sá­gú, hogy a kire­kesz­tés elle­ni küz­de­lem­re fel­hív­ja a figyel­met. Emi­att is adta magát, hogy támo­gat­juk az állam­tit­kár­ság törek­vé­se­it, hiszen az FTC-ben nem szá­mít sen­ki­nek a bőr­szí­ne, a val­lá­sa, a szár­ma­zá­sa, iden­ti­tá­sa. A spor­to­ló­ink is külön­bö­ző orszá­gok­ból jöt­tek, de a Fra­di­ban egy csa­lá­dot alkot­nak, és gye­pen, jégen, víz­ben, par­ket­tán azért küz­de­nek, hogy dicső­sé­get hoz­za­nak az FTC szá­má­ra. A Fra­di Csa­lád öröm­mel vár­ja a hazánk­ban tanu­ló, nehéz sor­sú keresz­tény fia­ta­lo­kat, bízunk abban, hogy nem csak a magyar, hanem az FTC tör­té­nel­mét, kul­tú­rá­ját is meg­is­me­rik a fia­ta­lok, és az itt meg­szer­zett tudás egész éle­tük­ben elkí­sé­ri és segí­ti majd őket a meg­ma­ra­dás­ban. Köszön­jük az Állam­tit­kár­ság és Állam­tit­kár úr áldo­za­tos mun­ká­ját, vala­mint, hogy lehe­tő­sé­get biz­to­sí­ta­nak az FTC szá­má­ra, hogy ebben a nemes ügy­ben segíthessen. 

Fotó: Fra​di​.hu

For­rás: sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu / Tőkés Máté