Hírek Magyarországi hírek Több mint két­száz­ezer hatá­ron túli diá­kot támo­gat a magyar kormány

Több mint két­száz­ezer hatá­ron túli diá­kot támo­gat a magyar kormány

Meg­je­len­tek a Szü­lő­föl­dön magya­rul prog­ram idei pályá­za­ti felhívásai.

POTÁPI Árpád János
Buda­pest, 2024. ápri­lis 3. Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért felelõs állam­tit­ká­ra saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tart a Szülõ­föl­dön magya­rul prog­ram idei fel­hí­vá­sá­ról a buda­pes­ti Vár­kert Bazár­ban 2024. ápri­lis 3‑án. A pályá­za­to­kat május 3‑ig vár­ják elekt­ro­ni­ku­san, az újon­nan lét­re­ho­zott mipont​.hu olda­lon. MTI/Balogh Zol­tán Fotó: Balogh Zoltán

Meg­je­len­tek a Szü­lő­föl­dön magya­rul prog­ram idei pályá­za­ti fel­hí­vá­sai, ápri­lis 3‑tól május 3‑ig vár­ják a jelent­ke­zé­se­ket. A kérel­me­ket kizá­ró­lag elekt­ro­ni­ku­san, az újon­nan lét­re­ho­zott mipont​.hu olda­lon lehet benyúj­ta­ni – jelen­tet­te be Potá­pi Árpád János.

A magyar kor­mány­nak min­den gyer­mek szá­mít, ez így volt az elmúlt tizen­egy évben, és még inkább így lesz a jövőben

– emel­te ki a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra. Hoz­zá­tet­te: a magyar okta­tás a meg­ma­ra­dás leg­fon­to­sabb alap­ja Magyar­or­szá­gon, a Kár­pát-meden­cé­ben és a diasz­pó­rá­ban egy­aránt. Ezért a magyar kor­mány kiemel­ten figyel az okta­tás­ra, a böl­cső­dé­től a fel­ső­ok­ta­tá­sig támo­ga­tást nyújtanak.

A magyar okta­tá­si támo­ga­tás külön­bö­ző csa­tor­ná­kon keresz­tül zaj­lik, ezek közül a leg­fon­to­sabb a Szü­lő­föl­dön magya­rul prog­ram, amely még 2002-ben indult el. 

A prog­ram kere­té­ben óvo­dá­tól a közép­is­ko­lá­ig okta­tá­si-neve­lé­si támo­ga­tást, a fel­ső­ok­ta­tás­ban hall­ga­tói támo­ga­tást biz­to­sít a magyar kor­mány a kül­ho­ni gyer­me­kek, fia­ta­lok számára

– hang­sú­lyoz­ta az állam­tit­kár. Kiemel­te: az okta­tá­si-neve­lé­si támo­ga­tás és a hall­ga­tói támo­ga­tás össze­ge egy­aránt jelen­tő­sen nőtt tavaly.

A jut­ta­tást éves szin­ten mint­egy 220 ezer erdé­lyi, fel­vi­dé­ki, vaj­da­sá­gi, kár­pát­al­jai, hor­vát­or­szá­gi és mura­vi­dé­ki gyer­mek­nek, illet­ve fel­ső­ok­ta­tá­si hall­ga­tó­nak biztosítják.

Csá­ky Cson­gor, a prog­ram kiemelt part­ne­ré­vé váló Rákó­czi Szö­vet­ség elnö­ke arról tájé­koz­ta­tott: olyan digi­tá­lis plat­for­mot ala­kí­tot­tak ki, amely segít­sé­get kínál a Szü­lő­föl­dön magya­rul prog­ram pályá­za­ta­i­nak benyújtásához. 

mipont​.hu oldal egy­sze­rűb­bé, kényel­me­seb­bé teszi a kérel­mek benyúj­tá­sát és köz­vet­len kom­mu­ni­ká­ci­ót biz­to­sít a szü­lők, fia­ta­lok szá­má­ra. A szü­lők, illet­ve pályá­zó fia­ta­lok a regiszt­rá­ció után kivá­laszt­ják azt az okta­tá­si intéz­mény­tí­pust, ame­lyet láto­gat­nak, és ezután ország­spe­ci­fi­ku­san lehet kitöl­te­ni a szük­sé­ges pályá­za­ti doku­men­tu­mo­kat. Okta­tó­vi­de­ók, beépí­tett mecha­niz­mu­sok, cset­bot is segí­tik a pályá­zó­kat – ismertette.

Borí­tó­kép: Potá­pi Árpád János (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

For­rás: magyar​nem​zet​.hu