Hírek Magyarországi hírek Több mint 180 mil­lió forin­tot gyűj­tött össze a közmédia

Több mint 180 mil­lió forin­tot gyűj­tött össze a közmédia

Az idén a Magyar Vakok és Gyen­gén­lá­tók Orszá­gos Szö­vet­sé­gé­nek (MVGYOSZ) segít a köz­mé­dia; az össze­fo­gás­nak köszön­he­tő­en több mint 180 mil­lió forint gyűlt össze az egész napos műsor­fo­lyam vasár­nap esti zárá­sá­ig – hang­zott el az M1 aktu­á­lis csa­tor­na Ma reg­gel című műso­rá­ban hétfőn.

Nagy Sán­dor, a Magyar Vakok és Gyen­gén­lá­tók Orszá­gos Szö­vet­sé­gé­nek elnö­ke a műsor­ban elmond­ta: nagyon nehéz, de dicső­sé­ges nap volt a vasár­na­pi. Fel­eme­lő érzés volt átél­ni, ahogy az embe­rek az ügy mel­lé áll­tak, támo­gat­ták a Jónak len­ni jó! prog­ra­mot és a látás­sé­rült embe­re­ket a szö­vet­sé­gen keresztül.

A kam­pány leg­szebb pil­la­na­tai között emel­te ki Sza­lai Ádám volt válo­ga­tott lab­da­rú­gó, a Jónak len­ni jó! jószol­gá­la­ti nagy­kö­ve­te mun­ká­ját, aki sze­mé­lye­sen is segí­tet­te a vasár­na­pi ado­mány­gyűj­tést, és dedi­kált válo­ga­tott mezét aján­lot­ta fel a Jónak len­ni jó! kam­pány auk­ci­ó­já­ra. A 86-szo­ros válo­ga­tott spor­to­ló­ról szól­va Nagy Sán­dor kiemel­te: nagy­sze­rű volt lát­ni, mennyi­re empa­ti­kus volt, mennyi­re igye­ke­zett meg­ér­te­ni a hely­ze­tü­ket, átél­ni, milyen súlyo­san látás­sé­rül­ten élni.

Nagy Sán­dor elmond­ta: Magyar­or­szá­gon a nép­szám­lá­lás ada­tai sze­rint 82 ezer súlyo­san látás­sé­rült sze­mély van, aki igény­be vehe­ti a szol­gál­ta­tá­sa­i­kat, ame­lyek­kel sze­ret­nék élet­mi­nő­sé­gü­ket javí­ta­ni, segí­te­ni köz­le­ke­dé­sü­ket, műve­lő­dé­sü­ket, meg­könnyí­te­ni az éle­tü­ket a külön­bö­ző segéd­esz­kö­zök működ­te­té­sé­vel, alkal­ma­zá­sok fej­lesz­té­sé­vel. A közép­is­ko­lá­sok okta­tá­sát is segí­tik – mond­ta, hang­sú­lyoz­va, hogy ren­ge­teg fel­adat áll előttük.

A fel­aján­lá­so­kat és az árve­rés­ből befolyt össze­get töb­bek között tan­könyv­el­lá­tás­ra, vak­ve­ze­tő­ku­tyák kikép­zé­sé­re, han­gos­könyv­tár és Braille-könyv­tár fej­lesz­té­sé­re, a min­den­na­pi éle­tet segí­tő esz­kö­zök beszer­zé­sé­re fordítják.

Sik­ló­si Beat­rix, a Kos­suth Rádió csa­tor­na­igaz­ga­tó­ja, a Jónak len­ni jó! pro­jekt­ve­ze­tő­je kiemel­te, hogy a kam­pány során bará­to­kat is sze­rez­tek, olyan embe­re­ket ismer­het­tek meg, akik­től sokat tanul­hat­tak. Mint mond­ta, a látás­sé­rült embe­rek­ben olyan kitar­tás, elszánt­ság van, amely pél­da­mu­ta­tó lehet a társ­da­lom számára.

Elmond­ta: sok­fé­le fel­aján­lás érke­zett, kül­föld­ről is sok támo­ga­tó jelent­ke­zett. Kiemel­te: azok az embe­rek, akik amúgy szin­tén nem tehe­tő­sek, még a kevés­ből is adtak. A kis- és köze­pes vál­lal­ko­zá­sok és az egy­sze­rű, hét­köz­na­pi embe­rek kam­pá­nya volt ez, nem a nagy cége­ké – jegyez­te meg, mind­amel­lett köszö­ne­tet mond­va a Sze­ren­cse­já­ték Zrt., a Volán és a Magyar Pos­ta Zrt. csat­la­ko­zá­sá­ért. Mint mond­ta, hálá­sak a nézők­nek, a hall­ga­tók­nak és azok­nak, akik ebben a nehéz hely­zet­ben segítettek.

Nagy­né Ber­ke Móni­ka, a Magyar Vakok és Gyen­gén­lá­tók Orszá­gos Szö­vet­sé­gé­nek (MVGYOSZ) szol­gál­ta­tás­ve­ze­tő­je a Kos­suth Rádió Jó reg­gelt, Magyar­or­szág! című műso­rá­ban az októ­ber 15. óta zaj­ló gyűj­tés­ről elmond­ta: az elmúlt két hónap­ban azt tapasz­tal­ták, hogy az embe­rek meg­hall­gat­ták a mon­da­ni­va­ló­ju­kat, érde­kel­te őket, hogy miként élik a min­den­nap­ja­i­kat. Min­den­ki nyi­tott volt, a köz­mé­dia részé­ről is azt tapasz­tal­ták, hogy min­den­ki segí­te­ni sze­ret­ne és azon dol­go­zott, hogy a leg­job­bat és a leg­töb­bet hoz­zák ki az elmúlt két hónap­ból. Cso­dá­la­tos embe­re­ket ismer­tünk meg, cso­dá­la­tos barát­sá­gok és támo­ga­tók jöt­tek az éle­tünk­be – fogalmazott.

Kiemel­te, hogy a látás­sé­rült embe­rek is tud­nak segí­te­ni a látó embe­rek­nek. Az MVGYOSZ szol­gál­ta­tás­ve­ze­tő­je a szem­lé­let­for­má­lás fon­tos­sá­gá­ról beszélt.

Sik­ló­si Beat­rix a Jó reg­gelt, Magyar­or­szág! című műsor­ban az élmé­nyek fon­tos­sá­gá­ról beszélt, kiemel­ve Tóth Osz­kár látás­sé­rült lég­tor­nász Fővá­ro­si Nagy­cir­kusz­ban meg­szer­ve­zett fel­lé­pést. Ezek az élmé­nyek min­den­ki szá­má­ra élet­re szó­ló­ak – mondta.

A MVGYOSZ mun­ká­ját tovább­ra is lehet támo­gat­ni 500 forint­tal a 13600-as tele­fon­szám hívá­sá­val és a 96-os azo­no­sí­tó meg­adá­sá­val vagy SMS-ben a 96-os szám elkül­dé­sé­vel a 13600-as ado­mány­vo­nal­ra és azo­kat a fel­aján­lá­so­kat is meg lehet még vásá­rol­ni, ame­lyek eddig nem kel­tek el. A még meg­vá­sá­rol­ha­tó tár­gyak a media​klikk​.hu/​j​o​n​a​k​l​e​n​n​ijo olda­lon megtekinthetők.

For­rás: demok​ra​ta​.hu