Hírek Elszakított területi hirek Több ezren kér­tek áldást az ünne­pi ele­de­le­ik­re Csík­sze­re­da központjában

Több ezren kér­tek áldást az ünne­pi ele­de­le­ik­re Csík­sze­re­da központjában

Két rend­ha­gyó esz­ten­dő után újra a hagyo­má­nyos for­má­ban tar­tot­ták meg hús­vét vasár­nap­ján a Kár­pát-meden­ce leg­na­gyobb étel­szen­te­lé­sét Csík­sze­re­da köz­pont­já­ban. Ennek meg­fe­le­lő­en ismét ren­de­zett sorok­ban vár­ta több ezer hívő a Sza­bad­ság téren az ünne­pi ele­de­lek megszentelését.

Hús­vét­va­sár­nap rend­sze­rint Csík­sze­re­dá­ban tart­ják a Kár­pát-meden­ce leg­na­gyobb hagyo­má­nyos étel­szen­te­lé­sét, amely­re több ezren gyűl­nek össze. Az elmúlt két évben azon­ban rend­ha­gyó módon szer­vez­ték meg az étel­szen­te­lést a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt: 2020-ban csak élő köz­ve­tí­tés által kap­cso­lód­hat­tak be a hívek a szer­tar­tás­ba, tavaly pedig kibő­vült hely­szí­nen, keresz­tet for­mál­va sora­koz­tak fel a hívek a Kos­suth Lajos utcán és a Temes­vá­ri sugár­úton, köte­le­ző maszk­vi­se­lés és két­mé­te­res távol­ság­tar­tás mellett. 

Idén azon­ban a veszély­hely­zet fel­ol­dá­sa lehe­tő­vé tet­te, hogy ismét a meg­szo­kott módon ünne­pel­hes­se­nek a csík­sze­re­da­i­ak, reg­gel nyolc órá­ra a meg­szo­kott for­má­ban, ren­de­zett sorok­ban több ezren sora­koz­tak fel meg­szen­te­lés­re váró kosa­ra­ik­kal a Sza­bad­ság téren. A hús­vét­va­sár­na­pi étel­szen­te­lést Tamás József, a Gyu­la­fe­hér­vá­ri Római Kato­li­kus Főegy­ház­me­gye nyu­gal­ma­zott püs­pö­ke celebrálta.

Mint fogal­ma­zott, ha figyel­me­sen olvas­suk az evan­gé­li­u­mok tudó­sí­tá­sát Jézus fel­tá­ma­dá­sá­val kap­cso­lat­ban, szin­te mind­egyik meg­je­le­né­se alkal­má­val sze­re­pel az ele­del. Vagy Jézus kér enni­va­lót, vagy ő ven­dé­ge­li meg az apostolokat. 

Szent Lukács evan­gé­li­u­má­ban olvas­suk, hogy ami­kor Jézus föl­tá­ma­dá­sá­nak esté­jén meg­je­le­nik az apos­to­lok­nak, és meg­mu­tat­ja nekik kezét és lábát, sebe­i­vel együtt, hogy meg­győz­ze őket fel­tá­ma­dá­sá­nak tényé­ről, enni­va­lót kér tőlük. Egy darab sült halat és lépes mézet adnak neki, ő pedig sze­mük lát­tá­ra eszik belő­le. Szin­tén Szent Lukács evan­gé­li­u­má­ban olva­sunk arról, hogy ami­kor az emmau­szi tanít­vá­nyok kiáb­rán­dul­va men­nek haza Jeru­zsá­lem­ből, Jézus mel­lé­jük sze­gő­dik, de nem isme­rik föl. 

A Jeru­zsá­lem­ben tör­tént ese­mé­nyek­ről beszél­get­nek, s mikor haza­ér­kez­nek, arra kérik az isme­ret­len ide­gent, hogy marad­jon náluk, mert már este van. S mikor asz­tal­hoz ülnek, ugyan­úgy, mint az utol­só vacso­rán, Jézus kezé­be veszi a kenye­ret, meg­áld­ja, és oda­ad­ja nekik. Ők e kenyér­tö­rés­ben fel­is­me­rik az urat, lán­go­ló szív­vel vissza­men­nek Jeru­zsá­lem­be, hogy örö­mü­ket meg­osszák az apostolokkal. 

Szent János evan­gé­li­u­má­ban pedig, ami­kor Jézus Tibé­ri­ás tavá­nál jele­nik meg, ahol az apos­to­lok halász­nak, meg­kér­de­zi tőlük: van‑e vala­mi enni­va­ló­tok? És ami­kor azt vála­szol­ják, hogy nincs, meg­pa­ran­csol­ja nekik, hogy ves­sék ki a hálót hal­fo­gás­ra. S mire a háló meg­telt, parazs­ló tüzet vesz­nek ész­re a par­ton, raj­ta halat, mel­let­te kenye­ret, Jézus pedig invi­tál­ja őket: jöj­je­tek ide, és egye­tek. A föl­tá­madt Úrjé­zus föl­tá­ma­dá­sá­nak iga­zo­ló jele­i­vé tet­te az ele­delt. S ezért most ezek a meg­szen­te­len­dő ele­de­lek is erre sze­ret­né­nek figyel­mez­tet­ni ben­nün­ket. Sze­ret­né Jézus, ha annak fogyasz­tá­sá­ban őve­le talál­koz­hat­nánk mi is, fogyasszuk tehát a meg­szen­telt ele­de­le­ket majd az ő emlé­ke­ze­té­re örven­de­zés­sel és igen nagy hálá­val – hang­sú­lyoz­ta Tamás József. 

Ezt köve­tő­en a pap­ság a minist­rán­sok kísé­re­té­ben a hívek sorai között végig­jár­va meg­ál­dot­ta a kosa­rak­ban lévő ele­de­le­ket. Az étel­szen­te­lés végül a magyar és szé­kely him­nu­szok elének­lé­sé­vel zárult. 

Fotók: Pin­ti Attila

For­rás: sze​kely​hon​.ro