Hírek Magyarországi hírek Több euró­pai város­ban til­ta­koz­tak a kor­lá­to­zá­sok ellen

Több euró­pai város­ban til­ta­koz­tak a kor­lá­to­zá­sok ellen

Több euró­pai város­ban til­ta­koz­tak szom­ba­ton a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt beve­ze­ten­dő újabb kor­lá­to­zá­sok ellen. Bécs­ben az egy­ko­ri csá­szá­ri palo­ta tőszom­széd­sá­gá­ban tün­tet­tek több ezren, mert Auszt­ri­á­ban hét­fő­től a jár­vány ter­je­dé­se miatt ismét tel­jes lezá­rást ren­del­nek el, és a védő­ol­tás köte­le­ző­vé téte­lé­ről is dön­tött a kor­mány. A lezá­rás tíz napig lesz érvény­ben, de továb­bi tíz nap­pal meg­hosszab­bít­ha­tó. Ale­xan­der Schal­len­berg oszt­rák kan­cel­lár pén­te­ki beje­len­té­se sze­rint utá­na már csak az oltat­la­nok­nak kell majd kor­lá­to­zá­sok­kal számolniuk.

Több európai városban tiltakoztak a korlátozások ellen

A bécsi meg­moz­du­lás béké­sen zaj­lott, erős rend­őri jelen­lét mel­lett, mert a ható­sá­gok attól tar­tot­tak, hogy iden­ti­tá­ri­us és szél­ső­jobb­ol­da­li til­ta­ko­zók meg­kí­sér­lik meg­is­mé­tel­ni a pén­te­ken Rot­ter­dam­ban, Hol­lan­di­á­ban tör­tén­te­ket, ahol erő­szak­ba tor­kol­lott a kor­lá­to­zá­sok elle­ni tiltakozás.

A til­ta­ko­zók kövek­kel dobá­lóz­tak, autó­kat gyúj­tot­tak fel és tűzi­já­ték-raké­tá­kat lőt­tek ki. Ahmed Abo­u­ta­leb rot­ter­da­mi pol­gár­mes­ter elítél­te az „erő­szak­or­gi­át”. Az össze­csa­pá­sok­ban hét ember meg­sé­rült, köz­tük rend­őrök is. Szom­ba­ton Bre­dá­ban három­száz, Amsz­ter­dam­ban pedig néhány száz ember til­ta­ko­zott béké­sen a kor­lá­to­zá­sok ellen.

Meg­moz­du­lá­sok vol­tak még Hor­vát­or­szág­ban, Észak-Íror­szág­ban és Olasz­or­szág­ban is. Svájc­ban mint­egy két­ezer ember vonult utcá­ra, Rómá­ban körül­be­lül három­ez­ren tün­tet­tek, mert sok szol­gál­ta­tást csak védett­sé­gi iga­zo­lás­sal lehet igény­be ven­ni. Bel­fast­ban a város­há­zá­nál til­ta­koz­tak több szá­zan, ugyan­is ott is csak az oltott­ság iga­zo­lá­sá­val láto­gat­ha­tók a kocs­mák és az étter­mek is. Hor­vát­or­szág­ban ezrek vonul­tak fel, mert meg­íté­lé­sük sze­rint a kor­lá­to­zá­sok sér­tik a szabadságjogaikat.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu