Hírek Clevelandi hirek Több állam­ban az utcán is köte­le­ző száj­masz­kot viselni

Több állam­ban az utcán is köte­le­ző száj­masz­kot viselni

Az Egye­sült Álla­mok több tag­ál­la­má­ban köte­le­ző­vé tet­ték helyi idő sze­rint szer­dán az utcán is a szájmaszkot.

Ohi­ó­ban, Min­ne­so­tá­ban és India­ná­ban is folya­ma­to­san emel­ke­dik az újon­nan diag­nosz­ti­zált vírus­fer­tő­zöt­tek szá­ma, és ezért mind­há­rom állam­ban min­den­ki­nek köte­le­ző lesz a száj­maszk vise­lé­se az utcán és a mun­ka­he­lyen egyaránt.

Tim Walz, Min­ne­so­ta demok­ra­ta pár­ti kor­mány­zó­ja szer­dán este írta alá a ren­de­le­tet, amely szom­bat­tól teszi köte­le­ző­vé a száj­masz­kot. Eric Hol­comb, India­na repub­li­ká­nus kor­mány­zó­ja azt jelen­tet­te be, hogy hét­fő­től lesz köte­le­ző az állam egész terü­le­tén a száj­maszk vise­lé­se, utcán és bel­té­ren – bol­tok­ban, mun­ka­he­lye­ken – egy­aránt. Min­den nyolc­éves­nél idő­sebb india­na­i­nak hor­da­nia kell majd a védő­masz­kot. Ohio szin­tén repub­li­ká­nus kor­mány­zó­ja, Mike DeWi­ne már csü­tör­tök­től elő­ír­ta az állam­ban min­de­nütt érvé­nyes maszk­vi­se­lé­si köte­le­zett­sé­get, még­pe­dig min­den, tíz­éves­nél idő­sebb ohi­ói számára.

Kate Brown ore­go­ni kor­mány­zó szer­dán meg­hosszab­bí­tot­ta az állam­ban eddig is érvény­ben lévő maszk­vi­se­lést. A demok­ra­ta pár­ti poli­ti­kus beje­len­tet­te, hogy a köte­le­zett­sé­get az ötéves­nél idő­seb­bek szá­má­ra is kiter­jesz­ti. Egy­ben kor­lá­toz­ta a presszók­ban, étter­mek­ben, temp­lo­mok­ban és a köz­élet más zárt tere­i­ben egy­szer­re jelen­lé­vők szá­mát. Pén­tek­től száz ember­nél több nem gyűl­het össze eze­ken a helyeken.

A szö­vet­sé­gi fővá­ros­ban, Washing­ton­ban Muri­el Bow­ser pol­gár­mes­ter csü­tör­tök­től tet­te köte­le­ző­vé a száj­masz­kok vise­lé­sét az utcá­kon. Bow­ser közöl­te: aki nem tart­ja be az elő­írást, komoly pénz­bün­te­tés­re szá­mít­hat. Egy­út­tal beje­len­tet­te azt is, hogy októ­ber 9‑ig meg­hosszab­bít­ja az egész­ség­ügyi szükségállapotot.

A fővá­ros­ban, vala­mint a szom­szé­dos Mary­land­ben és Vir­gi­ni­á­ban folya­ma­to­san emel­ke­dik az újon­nan regiszt­rált fer­tő­zöt­tek szá­ma. Mary­land­ben külö­nö­sen meg­ug­rott a Balt­imo­re-ban és a ten­ger­par­ti vidé­ke­ken diag­nosz­ti­zált fer­tő­zöt­tek száma.

Vál­to­zat­la­nul heves a jár­vány Kali­for­ni­á­ban, Ari­zo­ná­ban, Texas­ban és Floridában.

Donald Trump ame­ri­kai elnök szer­dai saj­tó­kon­fe­ren­ci­á­ján beje­len­tet­te, hogy a kor­mány továb­bi ötmil­li­árd dol­lárt ad az idő­sott­ho­nok­nak, ame­lyek­ben a jár­vány arány­ta­la­nul sok halá­los áldo­za­tot követelt.

A baltimore‑i Johns Hop­kins egye­tem és kór­ház szer­da esti ada­tai sze­rint az Egye­sült Álla­mok­ban több mint 3 mil­lió 800 ezer a fer­tő­zöt­tek és a 147 ezret is meg­ha­la­dó a vírus­fer­tő­zés szö­vőd­mé­nye­i­ben elhuny­tak száma.

For­rás: Demokrata