Hírek Magyarországi hírek Tíz­sze­re­sé­re nőtt a nyá­ri nem­ze­ti­sé­gi tábo­rok támogatása

Tíz­sze­re­sé­re nőtt a nyá­ri nem­ze­ti­sé­gi tábo­rok támogatása

Tíz­sze­re­sé­re nőtt a nem­ze­ti­sé­gi fia­ta­lok nyá­ri tábo­roz­ta­tá­sá­ra for­dí­tott támo­ga­tás össze­ge az elmúlt tíz évben – mond­ta a Minisz­ter­el­nök­ség egy­há­zi és nem­ze­ti­sé­gi kap­cso­la­to­kért fele­lős állam­tit­ká­ra csü­tör­tö­kön Vértessomlón.

Solt­ész Mik­lós a német nem­ze­ti­sé­gi tanu­lók hagyo­mány­őr­ző tábo­rá­ban tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón beszélt erről.

Az állam­tit­kár közöl­te, hogy idén 350 mil­lió forint fel­hasz­ná­lá­sá­val össze­sen 360 hason­ló tábor való­sul meg az országban.

Kitért arra is, hogy a nem­ze­ti­sé­gek támo­ga­tá­sa az elmúlt tíz évben öt-hat­szo­ro­sá­ra nőtt és sok­ré­tű­vé vált.

Ez segít abban, hogy meg­őriz­zék őse­ik kul­tú­rá­ját és azt a ter­mé­sze­tes­sé­get, amely­ben a nem­ze­ti­sé­gi fal­vak lakói élnek – fűz­te hoz­zá a politikus.

Czu­nyi­né Ber­ta­lan Judit, a tér­ség fide­szes ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je emlé­kez­te­tett arra, hogy Vér­tes­som­ló az elmúlt esz­ten­dők­ben dina­mi­ku­san fej­lő­dött, meg­tör­tént az óvo­da és a köz­in­téz­mé­nyek ener­ge­ti­kai fel­újí­tá­sa, a köz­ség böl­cső­dét épít.

Jelez­te azt is, hogy új út és kerék­pár­út vezet a Tata­bá­nyá­tól 9 kilo­mé­ter­re fek­vő, 1300 fős községbe.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu