Hírek Magyarországi hírek Tíz­ez­rek áll­nak ki Bagdy Emő­ke mellett

Tíz­ez­rek áll­nak ki Bagdy Emő­ke mellett

Óvo­dás és kis­is­ko­lás kor­ban is csak a fej­lő­dés meg­za­va­rá­sá­ra alkal­mas a gyer­me­kek úgy­ne­ve­zett érzé­ke­nyí­té­se – fej­tet­te ki a Karc FM-en a Káro­li Gás­pár Refor­má­tus Egye­tem Pszi­cho­ló­gi­ai Inté­ze­té­nek tanszékvezetője. 

Dr. F. Föl­di Rita sze­rint tel­je­sen helyt­ál­ló Bagdy Emő­ke Magyar Nem­zet­ben meg­je­lent érve­lé­se arról, hogy három- és hat­éves kor között a szü­lők és peda­gó­gu­sok azzal segí­tik a gyer­me­kek egész­sé­ges fej­lő­dé­sét, ha a bio­ló­gi­ai nemük­kel kap­cso­la­tos tár­sa­dal­mi sajá­tos­sá­go­kat mutat­ják és erő­sí­tik ben­nük. F. Föl­di Rita ehhez azt is hoz­zá­te­szi, hogy a kis­gyer­mek­kor­ban alap­ve­tő­en az érzel­mek domi­nál­nak, vagy­is a raci­o­na­li­zá­lás, ami az érzé­ke­nyí­tő mese­könyv­ben meg­je­le­nik, nem befo­gad­ha­tó szá­muk­ra, ezek csak félel­me­ket, bizony­ta­lan­sá­got szülhetnek.

A kli­ni­kai szak­pszi­cho­ló­gus sze­rint a Mese­or­szág min­den­kié című könyv szer­ző­i­nek másik cél­cso­port­ja, az alsó tago­za­tos kis­is­ko­lá­sok egész­sé­ges fej­lő­dé­sét ugyan­csak meg­za­var­hat­ják a nor­má­lis­tól elté­rő nemi sze­re­pek­ről szó­ló mesék. A neu­ro­pszi­cho­ló­gus ezt azzal magya­ráz­za, hogy ebben az élet­sza­kasz­ban a kis­fi­úk és a kis­lá­nyok is leg­in­kább a saját nemük­kel barát­koz­nak. Ha ebbe a „ban­dá­zós” idő­szak­ba bár­mi­lyen ext­ra érze­lem­mel zavar­ják meg őket, mint amit a fej­lő­dés­lé­lek­ta­ni sajá­tos­sá­gok indo­kol­nak, azzal ugyan­csak bizony­ta­lan­sá­got vált­hat­nak ki a gyerekekből.

A Káro­li Gás­pár Refor­má­tus Egye­tem Pszi­cho­ló­gi­ai Inté­ze­té­nek tan­szék­ve­ze­tő­je sze­rint az az állás­fog­la­lás, ame­lyet a Pszi­cho­ló­gi­ai Tár­sa­ság LMBTQ-szek­ci­ó­ja kez­de­mé­nye­zett, és amely­hez több mint ezer pszi­cho­ló­gus az alá­írá­sá­val csat­la­ko­zott, nem kri­ti­kát fogal­maz meg, hiszen szak­mai érve­ket nem vonul­tat­nak fel, ame­lyek­kel vitat­koz­ni lehet­ne. Dr. F. Föl­di Rita sze­rint a táma­dás csak minő­sít, szak­mai szem­pon­tok­ról viszont nem szól.

Idő­köz­ben csak­nem 25 ezren írták alá azt a petí­ci­ót, ame­lyet az inter­ne­ten indí­tott a Bagdy Emő­két ért táma­dá­so­kat köve­tő­en egy szol­no­ki civil. (A petí­ció IDE kat­tint­va tölt­he­tő ki – a szerk.) Pocsai Tamás evan­gé­li­kus pres­bi­ter rádi­ónk­nak azt mond­ta: csak azt sze­ret­te vol­na elér­ni, hogy a pszi­cho­ló­gus lás­sa, mennyi­en áll­nak ki mel­let­te, és mennyi­en uta­sít­ják el az őt ért táma­dá­so­kat. A petí­ció kez­de­mé­nye­ző­je azt is hoz­zá­tet­te: ren­ge­teg szak­em­ber csat­la­ko­zott a kez­de­mé­nye­zé­sé­hez, és álta­lá­nos­ság­ban azt szűr­te le a véle­mé­nyek­ből, hogy az alá­írók nem az elté­rő nemi iden­ti­tá­sú embe­re­ket uta­sít­ják el vagy rekesz­tik ki, hanem azt, hogy a mese­könyv­vel a gyer­me­kek gon­dol­ko­dá­sát akar­ják befolyásolni.

For­rás: Magyar Nemzet