Hírek Amerikai hirek Tizen­nyolc év a Capi­to­li­um ostromáért

Tizen­nyolc év a Capi­to­li­um ostromáért

A bíró­ság 18 év bör­tön­re ítél­te csü­tör­tö­kön a 2021. janu­ár 6‑i, az ame­ri­kai tör­vény­ho­zás ost­ro­má­val vég­ző­dő zavar­gá­sok egyik szer­ve­ző­jé­nek tar­tott Stewart Rhodes‑t.

Az Oath Keepers, szél­ső­jobb­ol­da­li szer­ve­zet ala­pí­tó­ját tavaly novem­ber végén az esküdt­szék bűnös­nek talál­ta állam­el­le­nes szer­vez­ke­dés vád­já­ban, és annak nyo­mán az ügy­ben eljá­ró bíró most mond­ta ki az íté­le­tet Washingtonban.

Az ügyész­ség 25 év bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát kér­te, de a 18 év így is az eddi­gi leg­sú­lyo­sabb bün­te­tés a 2021. janu­ár 6‑i ese­mé­nyek miatt indult büntetőperekben.

Stewart Rho­des egy­ben az első, aki­re a bíró kimond­ta az íté­le­tet, azok közül, aki­ket a rend­kí­vül rit­kán alkal­ma­zott össze­es­kü­vés vád­já­ban bűnös­nek talált az esküdt­szék, ami­ért elő­re elter­ve­zett módon meg akar­ták aka­dá­lyoz­ni az elnö­ki hata­lom­át­adást, és Joe Biden válasz­tá­si győ­zel­mé­nek kong­resszu­si jóvá­ha­gyá­sát. Szin­tén elő­ször a janu­ár 6‑i ügyek közül a bíró helyt adott annak az ügyé­szi indít­vány­nak, hogy ter­ro­riz­mus bűn­cse­lek­ménnyé minő­sít­se Rho­des tet­tét, ami a bün­te­tés kisza­bá­sa­kor súlyos­bí­tó ténye­ző volt.

Az 58 éves Stewart Rho­des az íté­let­hir­de­tés előtt magát poli­ti­kai bebör­tön­zött­nek nevez­te, és úgy fogal­ma­zott, hogy „egyet­len bűne – ahogy Donald Trump­nak is -, hogy ellen­áll azok­nak, akik az ország elpusz­tí­tá­sá­ra törnek”.

A bíró az íté­let­hir­de­tés előtt úgy jel­le­mez­te Stewart Rhodes‑t, hogy olyan ember­ről van szó, aki „ebben az ország­ban a demok­rá­ci­át erő­szak­ká akar­ja ala­kí­ta­ni”, és amint kisza­ba­dul a bör­tön­ből ismét készen áll majd fegy­vert ragad­ni a kor­má­nya ellen.

A Stewart Rho­des-szal együtt tavaly novem­ber végén bűnös­nek talált továb­bi négy Oath Keepers-tag ese­té­ben csü­tör­tök este és pén­te­ken hir­det íté­le­tet a bíró.

A janu­ár 6‑i perek­ben az esküdt­szék május ele­jén négy továb­bi embert mon­dott ki bűnös­nek, ugyan­csak az össze­es­kü­vés vád­já­ban. Egy másik szél­ső­sé­ges szer­ve­zet, a Pro­ud Boys ala­pí­tó­ját, Enri­que Tar­ri­ót és három tár­sát szin­tén a janu­ár 6‑i ese­mé­nyek szer­ve­ző­je­ként és elő­ké­szí­tő­je­ként állí­tot­ták bíró­ság elé. Ügyük­ben vár­ha­tó­an augusz­tus­ban hir­det­nek ítéletet.

A 2021. janu­ár 6‑i zavar­gá­sok nyo­mán mint­egy ezer embert állí­tot­tak bíró­ság elé az Egye­sült Államokban.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu