Hírek Külföldi hirek Tizen­hat euró­pai párt közös nyi­lat­ko­za­tot írt alá Euró­pa jövőjéről

Tizen­hat euró­pai párt közös nyi­lat­ko­za­tot írt alá Euró­pa jövőjéről

Az Euró­pai Unió (EU) tag­or­szá­ga­i­nak tizen­hat párt­ja, köz­tük a Fidesz és a len­gyel Jog és Igaz­sá­gos­ság (PiS) veze­tői pén­te­ken fővá­ro­sa­ik­ban egy idő­ben Euró­pa jövő­jé­ről írtak alá közös nyi­lat­ko­za­tot, amely­ben kiáll­nak az EU esz­mé­je mel­lett, de eluta­sít­ják az euró­pai szu­per­ál­la­mot – közöl­te Jaros­law Kaczyns­ki, a PiS elnö­ke Varsóban.

Kaczynski: Tizenhat európai párt közös nyilatkozatot írt alá Európa jövőjéről

Kaczyns­ki: Tíz euró­pai párt közös nyi­lat­ko­za­tot írt alá Euró­pa jövő­jé­rő lFo­tó: MH

A doku­men­tu­mot azért fogal­maz­ták meg, mert meg­kez­dő­dött az Euró­pa jövő­jé­ről szó­ló kon­fe­ren­cia – mond­ta Kaczyns­ki, hoz­zá­té­ve, hogy „ennek cél­jai és struk­tú­rái nem vilá­go­sak”. „Fel­té­te­lez­he­tő, hogy olyan folya­ma­tok elmé­lyí­té­sé­ről van szó, ame­lyek nem az EU fej­lesz­té­sét szol­gál­ják, hanem mély, tar­tós vál­sá­got idéz­nek elő, olyan jelen­sé­ge­ket, ame­lyek­nek sem­mi közük az ala­pí­tó atyák elgon­do­lá­sá­hoz és a közös­ség első éve­i­nek gya­kor­la­tá­hoz, egy szu­per­ál­lam­hoz, cent­ra­li­zá­ci­ó­hoz, kul­tu­rá­lis for­ra­da­lom­hoz vezet­nek, mely­nek cél­ja az eddi­gi tár­sa­dal­mi struk­tú­rák lerom­bo­lá­sa” – mond­ta Kaczynski. 

„Ilyen for­ra­dal­ma­kat mi nem aka­runk” – jelen­tet­te ki, pár­hu­za­mot von­va az EU-ban jelen­leg ész­lel­he­tő ten­den­ci­ák, vala­mint „az euró­pai és a világ­tör­té­ne­lem­ből ismert elkép­ze­lé­sek” között, ame­lyek követ­kez­mé­nye csu­pán „sok baj és a sza­bad­ság radi­ká­lis kor­lá­to­zá­sa” lett.

A közös nyi­lat­ko­zat­ban rög­zí­tett kez­de­mé­nye­zés támo­ga­tást jelent mind­azok szá­má­ra, akik meg akar­ják őriz­ni az euró­pai hagyo­mányt, az euró­pai nem­ze­te­ket, ezek sok­szí­nű­sé­gét, gaz­dag­sá­gát, és foly­tat­ni akar­ják az eddi­gi együtt­mű­kö­dést, meg­őriz­ni a sza­bad moz­gást, a gaz­da­sá­gi sza­bad­sá­got, de az egyé­ni sza­bad­sá­go­kat és jogo­kat, a demok­rá­cia jogát is – indo­kol­ta meg a közös fel­lé­pést a PiS elnöke.

Eddig a közös nyi­lat­ko­za­tot tizen­hat párt írta alá. A füg­get­len Fidesz mel­lett csat­la­ko­zott hoz­zá az Euró­pai Kon­zer­va­tí­vok és Refor­mis­ták (ECR) párt­csa­lád sora­i­ból a Bol­gár Nem­ze­ti Moz­ga­lom (IMRO), a Dán Nép­párt (DF), a Görög Meg­ol­dás (EL), az Olasz Test­vé­rek (FdI), a hol­land Helyes Válasz 21 (JA21), a Lit­vá­ni­ai Len­gye­lek Válasz­tá­si Akci­ó­ja (LLRA), a román Keresz­tény­de­mok­ra­ta Nem­ze­ti Paraszt­párt (PNT-CD), a Jog és Igaz­sá­gos­ság (PiS) és a spa­nyol VOX, az Iden­ti­tás és Demok­rá­cia (ID) szö­vet­ség­ből pedig az Észt Kon­zer­va­tív Nép­párt (EKRE), az Oszt­rák Sza­bad­ság­párt (FPÖ), az olasz Liga, a Fin­nek Párt­ja (PS), a fran­cia Nem­ze­ti Tömö­rü­lés (RN), vala­mint a Fla­mand Érdek (VB).

A PiS az Euró­pai Kon­zer­va­tí­vok és Refor­me­rek (ECR) frak­ció tag­ja az Euró­pai Par­la­ment­ben. Az ECR pén­te­ki  köz­le­mé­nye sze­rint a doku­men­tu­mot a Kaczyns­ki által emlí­tett pár­tok mel­lett több jobb­kö­zép irá­nyult­sá­gú párt is alá­ír­ta Auszt­ri­á­ból, Bul­gá­ri­á­ból, Dáni­á­ból, Észt­or­szág­ból, Finn­or­szág­ból, Görög­or­szág­ból, Hol­lan­di­á­ból, Lit­vá­ni­á­ból és Romániából. 

Az ECR ismer­te­té­se sze­rint az alá­írók arra figyel­mez­tet­nek, hogy a tag­ál­la­mok lakos­sá­ga köré­ben csök­ken az unió irán­ti biza­lom, ami sze­rin­tük annak követ­kez­mé­nye, hogy az uni­ós alap­szer­ző­dé­sek tar­tal­má­nak „újra­ér­tel­me­zé­se” van folyamatban.

A ten­den­cia vissza­for­dí­tá­sa érde­ké­ben a hatás­kör átru­há­zá­sá­nak már léte­ző uni­ós alap­el­ve mel­lett össze kell állí­ta­ni a sért­he­tet­len tag­ál­la­mi hatás­kö­rök lis­tá­ját, vala­mint a nem­ze­ti alkot­mány­bí­ró­sá­gok bekap­cso­lá­sá­val kiala­kí­ta­ni egy meg­fe­le­lő mecha­niz­must is ezek védel­mé­re – idé­zik a köz­le­mény­ben a nyilatkozatot.

Mint írják, káoszt  terem­te­nek  az olyan pró­bál­ko­zá­sok, ame­lyek arra irá­nyul­nak, hogy az uni­ós szer­ve­ket a nem­ze­ti alkot­má­nyos intéz­mé­nyek fölé ren­del­jék, Ez alá­ás­sa az alap­szer­ző­dé­sek értel­mét, és két­ség­be von­ja a tag­ál­la­mok alkot­má­nya­i­nak alap­ve­tő sze­re­pét – foly­ta­tó­dik a nyilatkozat.

Az így kelet­ke­zett hatás­kö­ri vitá­kat vég­ered­mény­ben úgy old­ják meg, hogy „a poli­ti­ka­i­lag erő­sebb egy­sé­gek bru­tá­lis módon  rákény­sze­rí­tik aka­ra­tu­kat a gyen­gébb egy­sé­gek­re” – foly­ta­tó­dik az idé­zet. „Ez lerom­bol­ja a sza­bad nem­ze­tek közös­sé­ge­ként fel­fo­gott euró­pai közös­ség műkö­dé­sé­nek alap­ja­it” – teszik hoz­zá. Fon­tos kihí­vás­ként jelö­lik meg a  nyi­lat­ko­zat­ban a nega­tív demog­rá­fi­ai ten­den­ci­ák meg­ál­lí­tá­sát, és a csa­lá­dot a nem­ze­tek alap­sejt­jé­nek nevezik.

Az ECR közöl­te: a kez­de­mé­nye­zés foly­ta­tá­sa­ként szep­tem­ber­ben a nyi­lat­ko­za­tot jegy­ző pár­tok prog­ram­kon­fe­ren­ci­át szer­vez­nek Varsóban.

For­rás: Magyar Hírlap