Hírek Sport hirek Tizen­hat érem­mel zárt a magyar para­o­lim­pi­ai csapat

Tizen­hat érem­mel zárt a magyar para­o­lim­pi­ai csapat

Tizen­hat érem­mel fejez­te be sze­rep­lé­sét a magyar csa­pat a toki­ói para­lim­pi­án, miu­tán a koráb­ban meg­szer­zett tizen­öt­höz szom­ba­ton még egyet tett hozzá.

A kaja­ko­sok és kenu­sok dél­előt­ti prog­ram­já­ban Var­ga Kata­lin har­ma­dik lett K1 200 méte­ren a KL2-es kate­gó­ri­á­ban. Ezzel ő az első magyar női para­lim­pi­ai érmes ebben a sport­ág­ban. Juhász Tamás (VL2) ugyan­csak dön­tő­be jutott a kenu­sok között, és a nyol­ca­dik helyen vég­zett, míg a leg­ko­mo­lyabb sérül­te­ket fel­vo­nul­ta­tó KL1-es kate­gó­ri­á­ban a kaja­kos Pulai Eri­ka 11. lett.

Este az Olim­pi­ai Sta­di­on­ban Ekler Luca (T38) világ­csúcs­tar­tó­ként 400 méte­ren futott. A sza­ka­dó eső­ben ren­de­zett ver­seny­ben a magyar atlé­ta ötö­dik­ként vég­zett úgy, hogy hár­man is az érvé­nyes rekor­don belül értek cél­ba. Ekler koráb­ban negye­dik volt 100 méte­ren és világ­csúccsal győ­zött távolugrásban.

Az Asza­ka Lőté­ren egyik magyar sem jutott dön­tő­be a sza­bad­pisz­toly vegyes szám­ban: Dávid Krisz­ti­na 525 körös tel­je­sít­ménnyel 12., Guri­sat­ti Gyu­la pedig 511-gyel 24. lett az alap­ver­seny­ben, amely­ben hat­van lövést kel­lett lead­ni 50 méter­re. A nyol­cas dön­tő­höz 532 kör­re lett vol­na szük­ség. A 34 fős mezőny­ben a fér­fi­ak és a nők együtt versenyeztek.

ARANY

Veres Ama­ril­la – kere­kes­szé­kes vívás (pár­baj­tőr, A)

Pálos Péter – asz­ta­li­te­nisz (S11)

Illés Fan­ni – úszás (100 m mell, S4)

Ekler Luca – atlé­ti­ka (távol­ug­rás, T38)

Kon­koly Zsó­fia – úszás (100 m pil­lan­gó, S9)

Pap Bian­ka – úszás (100 m hát, S10)

Kiss Péter Pál – kajak-kenu (K1 200 m, KL1)

EZÜST

Kon­koly Zsó­fia – úszás (400 m gyors, S9)

Osváth Richárd – kere­kes­szé­kes vívás (tőr, A)

Pap Bian­ka – úszás (400 m gyors, S10)

Kon­koly Zsó­fia – úszás (200 m vegyes, S9)

Pap Bian­ka – úszás (200 m vegyes, S10)

BRONZ

Szvi­tacs Ale­xa – asz­ta­li­te­nisz (egyes, S9)

Haj­má­si Éva, Kraj­nyák Zsu­zsan­na, Mada­rász­né Mező Bog­lár­ka, Dani Gyön­gyi – vívás (tőr, csapat)

Dávid Krisz­ti­na – sport­lö­vé­szet (lég­pisz­toly, P2)

Var­ga Kata­lin – kajak-kenu (K1 200 m, KL2)

For­rás: Demok​ra​ta​.hu