Hírek Elszakított területi hirek Tize­dik alka­lom­mal futott be a Bol­dog­asszony Zarán­dok­vo­nat Marosvásárhelyre

Tize­dik alka­lom­mal futott be a Bol­dog­asszony Zarán­dok­vo­nat Marosvásárhelyre

Az össze­tar­to­zás jegyé­ben, min­den évben több szá­zan vár­ják az erdé­lyi állo­má­so­kon a csík­som­lyói búcsú­ra tar­tó zarán­dok­vo­na­tot. Nem volt ez más­képp idén sem. A csü­tör­tök haj­nal­ban Buda­pest­ről indult sze­rel­vény, a Bol­dog­asszony Zarán­dok­vo­nat hagyo­má­nya­i­hoz híven a maros­vá­sár­he­lyi nagy­ál­lo­má­son is meg­állt egy 45 per­ces találkozásra.

A Magyar Álla­mi Vas­út­tár­sa­ság (MÁV) külön­vo­na­tán közel 900 zarán­dok uta­zott Nagy­vá­ra­don, Kolozs­vá­ron, Maros­vá­sár­he­lyen és Gyer­gyó­szent­mik­ló­son át egé­szen Csík­sze­re­dá­ig. Az uta­sok között a Rákó­czi Szö­vet­ség meg­hí­vá­sá­ra 300 közép­is­ko­lás diák is útnak indult a csík­som­lyói pün­kös­di búcsúra.

A maros­vá­sár­he­lyi vonat­ál­lo­más­ra közel egy óra késés­sel futott be a sze­rel­vény, ennek elle­né­re jelen­tős tömeg türel­me­sen és öröm­mel vár­ta a zarán­dok­vo­nat érke­zé­sét. A vára­ko­zás ide­je alatt a mező­csá­vá­si fúvós­ze­ne­kar tet­te a han­gu­la­tot ünnepélyessé.

Péter Art­hur, maros­vá­sár­he­lyi főes­pe­res köszön­tő beszé­dé­ben rámu­ta­tott, az idei pün­kös­di búcsú mot­tó­ja egy 800 éves idé­zet, ami Assi­si Szent Ferenc atyá­tól szár­ma­zik, azaz „Üdvöz­légy, ki szűz lévén temp­lom­má let­tél!” „Nagy­vá­rad és Kolozs­vár után Maros­vá­sár­hely is nagy sze­re­tet­tel üdvöz­li a zarán­do­ko­kat. Mind­ezt tesszük azért, hogy a magyar nem­zet a csík­som­lyói nye­reg­ben talál­koz­has­son nem­zet­test­vé­re­i­vel és meg­fo­gad­has­sa ott a szent hegyen, hogy Isten népé­nek közös­sé­ge akar len­ni” – mond­ta Péter Arthur.

Maros­vá­sár­hely nevé­ben Soós Zol­tán pol­gár­mes­ter köszön­töt­te a zarán­do­ko­kat. „Isten hoz­ta önö­ket Maros­vá­sár­hely­re, Szé­kely­föld kapu­já­ba, egy­ko­ri király­vá­ro­sunk­ba. Köszön­jük, hogy eljöt­tek hoz­zánk Erdély­be a zarán­do­kok. Meg­ha­tó, hogy együtt tud­juk ünne­pel­ni ezt a fon­tos ünne­pet, hogy együtt lehe­tünk Kár­pát meden­ce min­den tájá­ról és együtt tud­juk kép­vi­sel­ni a keresz­tény érté­ke­ket, ame­lye­ket át tudunk adni a követ­ke­ző nem­ze­dék­nek. Ez leg­fon­to­sabb örök­sé­günk az elmúlt 1000 év Kár­pát meden­cé­jé­ben” – fogal­ma­zott a városvezető.

Az RMDSZ Maros­vá­sár­he­lyi Szer­ve­zet részé­ről Kovács Mihály Leven­te elnök köszön­töt­te a zarán­do­ko­kat. „Hogy miért fon­tos egy ilyen talál­ko­zás? Emlé­kez­tet arra, hogy egy­más­hoz tar­to­zunk, hogy elvá­laszt­hat ugyan távol­ság, ország­ha­tár, s talán még a hét­köz­na­pi prob­lé­má­ink is, de egy­azon nyel­ven imád­ko­zunk, éne­ke­lünk, és mind­annyi­an Isten gyer­me­kei vagyunk fele­ke­ze­ti hova­tar­to­zás­tól füg­get­le­nül” – fogal­maz­ta meg a jelen­lét fon­tos­sá­gát Kovács Mihály Levente.

A pihe­nőt köve­tő­en a Bol­dog­asszony Zarán­dok­vo­nat tovább indult Csík­sze­re­da irányába.

For­rás: maszol​.ro