Hírek Elszakított területi hirek Til­ta­koz­nak a kár­pát­al­jai magyar érdek­vé­del­mi szer­ve­ze­tek is

Til­ta­koz­nak a kár­pát­al­jai magyar érdek­vé­del­mi szer­ve­ze­tek is

Nyi­lat­ko­zat­ban til­ta­ko­zik a mun­ká­csi Turul-emlék­mű eltá­vo­lí­tá­sa miatt a Kár­pát­al­jai Magyar Kul­tu­rá­lis Szö­vet­ség (KMKSZ) és az Ukraj­nai Magyar Demok­ra­ta Szövetség.

A KMKSZ meg­döb­be­nés­sel érte­sült a Mun­ká­csi Váro­si Tanács Vég­re­haj­tó Bizott­sá­gá­nak „állí­tó­la­gos hatá­ro­za­tá­ról, mely alap­ján eltá­vo­lí­tot­ták a mun­ká­csi vár bás­tyá­ján fel­ál­lí­tott Turul-emlék­mű­vet” – áll a szer­ve­zet MTI-hez eljut­ta­tott nyi­lat­ko­za­tá­ban. A dön­tést azért is fur­csá­nak tart­ja a szö­vet­ség, mert a Mun­kács egyik jel­ké­pé­nek szá­mí­tó turul­szo­bor a város veze­té­sé­nek kez­de­mé­nye­zé­sé­re került vissza ere­de­ti helyé­re még 2008-ban, „a közös tör­té­nel­mi múlt és a nem­ze­ti­sé­gek békés egy­más mel­lett élé­sé­nek jegyé­ben” – emlé­kez­tet a KMKSZ nyilatkozata.

Az UMDSZ elnök­sé­ge nyi­lat­ko­za­tá­ban rámu­tat, hogy a füg­get­len Ukraj­na évti­ze­dei alatt elő­ször for­dul elő, hogy „egy kár­pát­al­jai önkor­mány­zat nem arról dönt, hogy a magyar­ság kul­tú­rá­já­val, tör­té­nel­mé­vel kap­cso­la­tos emlék­mű fel­ál­lí­tá­sát, netán hely­re­ál­lí­tá­sát enge­dé­lye­zi”, hanem éppen ellen­ke­ző­leg, elren­de­li annak lerom­bo­lá­sát. A szö­vet­ség „hatá­ro­zott til­ta­ko­zá­sát feje­zi ki a dön­tés­sel kap­cso­lat­ban”, és a hatá­ro­zat vissza­vo­ná­sá­ra szó­lí­tot­ta fel a Mun­ká­csi Váro­si Tanács Vég­re­haj­tó Bizott­sá­gá­nak tagjait.

A közös­sé­gi olda­la­kon fotók­kal alá­tá­maszt­va töb­ben is jelez­ték, hogy csü­tör­tö­kön az emlék­mű­vet már el is távo­lí­tot­ták a mun­ká­csi vár bás­tyá­já­ról, aho­vá a ter­vek sze­rint az ukrán állam kis­cí­me­re, az úgy­ne­ve­zett tri­zub kerül majd.

For­rás: demok​ra​ta​.hu