Hírek Külföldi hirek Til­ta­ko­zá­si hul­lám Kana­dá­ban, több tíz­ezer kami­o­nos indult a fővárosba

Til­ta­ko­zá­si hul­lám Kana­dá­ban, több tíz­ezer kami­o­nos indult a fővárosba

Több ezren til­ta­koz­tak a jár­vány­ügyi kor­lá­to­zá­sok ellen a kana­dai fővá­ros­ban. A til­ta­ko­zá­si hul­lám azután rob­bant ki, hogy janu­ár köze­pén élebe lépett az a sza­bály, amely 14 nap­ra karan­tén­ra köte­le­zi azo­kat a kana­dai fuva­ro­zó­kat, akik nem vet­ték fel a koro­na­ví­rus elle­ni védő­ol­tást. Kana­dá­ban egyéb­ként magas az átol­tott­ság, a lakos­ság 80 szá­za­lé­ka szer­zett tel­jes védett­sé­get, 40 szá­za­lé­kuk pedig már a har­ma­dik oltást is fel­vet­te – hang­zott el az M1 Híradóban.

Han­gos duda­szó­tól vissz­hang­zott a kana­dai fővá­ros szom­ba­ton, ahol rend­kí­vü­li, mínusz 21 fokos  hideg elle­né­re több  ezren til­ta­koz­tak a jár­vány­ügyi kor­lá­to­zá­sok ellen az otta­wai Par­la­ment dombján.

A tün­te­tés azután rob­bant ki, hogy janu­ár 15-én élet­be lépett a kana­dai kor­mány ren­del­ke­zé­se, amely védő­ol­tás hiá­nyá­ban 14 napos karan­tén­ra  köte­le­zi az Egye­sült Álla­mok­ból érke­ző kamionosokat.

„Ez egy­sze­rű­en ellen­ke­zik min­den­nel, amit eddig  demok­ra­ti­kus­ként ismer­tünk. Még soha nem szem­be­sül­tünk ilyen kor­lá­to­zá­sok­kal” – mond­ta az egyik demonstráló.

Mát napok­kal koráb­ban több tíz­ezer kami­o­nos indult el Kana­da szin­te min­den szeg­le­té­ből a fővá­ros­ba, hogy a karan­tén­sza­bá­lyok ellen tün­tes­sen. A közös­sé­gi olda­la­kon meg­osz­tott fel­vé­te­le­ken teher­au­tók és kami­o­nok vége­lát­ha­tat­lan sorok­ban kígyóz­tak az autópályákon.

Eköz­ben az út szé­lén és a felül­já­ró­kon az embe­rek kana­dai zász­ló­kat len­get­tek és a kor­mány­el­le­nes táb­lá­kat emel­tek a magas­ba. Idő­köz­ben újabb demonst­rá­lók csat­la­koz­tak a kon­voj­hoz, de már nem­csak a köte­le­ző karan­tén vissza­vo­ná­sát, hanem a jár­vány­ügyi kor­lá­to­zá­sok eltör­lé­sét és a kor­mány lemon­dá­sát is követelték.

A rend­őr­ség sze­rint mint­egy 10 ezren tün­tet­tek Otta­wá­ban,  s bár a meg­moz­du­lás han­gos volt, béké­sen zaj­lott. Ugyan­ak­kor fel­ké­szül­tek a lehet­sé­ges ellen­tün­te­té­sek­re, ezért emel­ték a jár­őrök szá­mát, és fel­szó­lí­tot­ták a helyi­e­ket, hogy kerül­jék a belvárost.

Kami­o­no­sok és a Fre­e­dom Con­voy 2022 nevű kon­voj részt­ve­vői lezár­ják az utat a Par­la­ment-domb előtt a kana­dai Otta­wá­ban 2022. janu­ár 29-én. Fotó: EPA/ANDRE PICHETTE

Jus­tin Tru­deau minisz­ter­el­nök elítél­te a meg­moz­du­lást, sze­rin­te egy elenyé­sző kisebb­ség til­ta­ko­zik, mivel a kana­dai kami­o­no­sok több­sé­ge, mint­egy 90 szá­za­lé­ka be van oltva.

A Kana­dai Fuva­ro­zá­si Szö­vet­ség sem értett egyet a meg­moz­du­lás­sal, ugyan­ak­kor attól is tar­ta­nak, hogy az intéz­ke­dés miatt sofőr­hi­ány ala­kul­hat ki az ágazatban.

Kana­dá­ban egyéb­ként magas az átol­tott­ság, a lakos­ság 80 szá­za­lé­ka szer­zett tel­jes védett­sé­get, 40 szá­za­lé­kuk pedig már a har­ma­dik oltást is fel­vet­te. Eddig mint­egy 3 mil­li­ó­an fer­tő­ződ­tek meg a koro­na­ví­rus­sal, és több mint 36 ezren hal­tak meg a szö­vőd­mé­nyek miatt.

For­rás: hira​do​.hu