Hírek Amerikai hirek Texas válasz­tá­si csa­lás miatt bepe­rel­te Penn­syl­va­ni­át, Michi­gant, Geor­gi­át és Wisconsint

Texas válasz­tá­si csa­lás miatt bepe­rel­te Penn­syl­va­ni­át, Michi­gant, Geor­gi­át és Wisconsint

Texas kor­má­nya azt kéri a Leg­fel­sőbb Bíró­ság­tól, hogy érvény­te­le­nít­se a sza­va­zás ered­mé­nyét ezek­ben a tag­ál­la­mok­ban a válasz­tá­si csa­lás, és az alkot­má­nyos rend elle­ni táma­dás miatt.

Min­den szem a Leg­fel­sőbb Bíróságon

Két külön­bö­ző hely­ről – Geor­giá­ból és Penn­syl­va­ni­á­ból – is elju­tott koráb­ban a Leg­fel­sőbb Bíró­sá­gig a direkt válasz­tá­si csa­lás, a válasz­tá­si rend­szer kis­ka­pu­i­val való vissza­élés, vala­mint a válasz­tá­si rend­szer ille­gi­tim módo­sí­tá­sá­nak vád­ja fel­leb­be­zé­sek útján, de most egy har­ma­dik hely­ről is meg­erő­sí­tést kapott Trump tábora:Texas állam ma haj­nal­ban – magyar idő sze­rint kora dél­után – vádat nyúj­tott be a Leg­fel­sőbb Bíró­ság­nak, mely­ben válasz­tá­si csa­lás­sal vádol­ják a négy fel­so­rolt tagállamot.

Ez azért jelen­tős fej­le­mény, mert a Repub­li­ká­nus Párt máso­dik leg­na­gyobb plat­form­já­nak veze­tő­je Ted Cruz texa­si sze­ná­tor, a követ­ke­ző elnök­vá­lasz­tás torony­ma­gas esé­lye­se – akár­ki is nye­ri a Trump-Biden pár­har­cot. Vagy­is vél­he­tő­en ő lesz a kon­zer­va­tív tábor új arca.

Elem­zők sze­rint penn­syl­va­ni­ai eset biz­tos győ­ze­lem lehet Trump­nak, de ahhoz, hogy meg­kezd­hes­se máso­dik cik­lu­sát, két másik tag­ál­lam­ban is győz­ni kell jogi úton.

A Leg­fel­sőbb Bíró­sá­gon jelen­leg 6:3 arány­ban vezet­nek a repub­li­ká­nus elnö­kök által kine­ve­zett bírók, de egyi­kük már rég­óta a átállt a másik oldal­ra, négy­ről pedig szin­te biz­to­san tud­ni, Trump olda­lán áll­nak, úgy­hogy a követ­ke­ző elnök kilé­te, egy magyar-len­gyel maj­dan esé­lye és egy eset­le­ges pol­gár­há­bo­rú kirob­ba­ná­sa lénye­gé­ben való­szí­nű­leg egyet­len bíró véle­mé­nyén múlik majd.

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu