Hírek Morzsák Tév­hit, hogy fér­fi­ura­lom van, mond­ja Bedő Imre

Tév­hit, hogy fér­fi­ura­lom van, mond­ja Bedő Imre

Fon­tos, hogy a fér­fi­ak és nők meg­erő­sít­sék a szö­vet­sé­gü­ket, ahe­lyett, hogy ver­sen­ge­né­nek egy­más­sal – erről beszélt Bedő Imre, a Fér­fi­ak Klub­ja ala­pí­tó­ja leg­újabb vide­ó­já­ban. Sze­rin­te sem­mi nem igaz azok­ból a nar­ra­tí­vák­ból, ame­lyek­kel a fér­fi­a­kat és nőket egy­más­nak akar­ják ugrasztani.

Az a vád éri a fér­fi­a­kat, hogy évez­re­dek óta kisa­já­tít­ják a veze­tést, még a ráter­mett nőket sem enge­dik oda – vetet­te fel a témát Bedő Imre a leg­újabb vide­ó­já­ban. Épp ezért min­den veze­té­si hibá­ért, min­den vesz­te­sé­gért, ami a csa­lá­do­kat, a tár­sa­dal­mat érte, min­den hábo­rú­ért a fér­fi­a­kat okol­ják. Bedő Imre sze­rint óri­á­si fél­re­ma­gya­rá­zás az, hogy a fér­fi­ak ural­kod­nak. Való­já­ban a fér­fi­ak leg­fel­jebb 1 szá­za­lé­ka jut el a fel­ső veze­tés szint­jé­re. Akik ide fel­küz­dik magu­kat, azok meg is akar­ják tar­ta­ni ezt a pozí­ci­ót – de nem­csak a nők, hanem min­den­ki ellenében.

„Lát­ni kell, hogy a cégek vezér­igaz­ga­tá­sá­ba, a poli­ti­ká­ba, a médi­á­ba, a kul­tu­rá­lis élet menedzs­ment­jé­be is beke­rül­het­nek nők, ha haj­lan­dók meg­vív­ni az ezek­hez a pozí­ci­ók­hoz veze­tő hatal­mas csa­tá­kat. Ha vala­ki ilyen magas­ra akar jut­ni, akkor ezen az úton kell végig­men­ni” 

– fogal­ma­zott Bedő.

Az orosz-ukrán konf­lik­tus­ra kitér­ve elmond­ta, hogy a fel­ső veze­tők okoz­ták a hábo­rút, és nem­csak a nők, hanem a fér­fi­ak több­sé­ge is elszen­ve­dő­je ennek.

„Ami­óta világ a világ, a veze­tők csa­lád­jai sok­kal nagyobb ter­het visel­nek el, amel­lett, hogy per­sze több lehe­tő­sé­gük is van

– hang­sú­lyoz­ta. Ha vala­ki azt gon­dol­ja, hogy a fel­ső szin­te­ken lévők­nek arany­éle­te van, annak tud­nia kell, hogy a veze­tők még több kihí­vás­sal néz­nek szem­be és hihe­tet­len erő­fe­szí­té­se­ket kell ten­ni­ük, hogy tud­ja­nak időt szán­ni a csa­lád­juk­ra is.

A sta­tisz­ti­kák azt mutat­ják, hogy ezer ember­ből nagy­já­ból tíz fér­fi és két nő lesz vezető.

 „Gon­dol­junk bele, hogy ezer fér­fi­ből 990-en és ezer nőből 998-an nem veze­tők, hanem átlag­éle­tet élnek: egy csó­nak­ban eve­zünk!” 

– hang­sú­lyoz­ta a Fér­fi­ak Klub­ja alapítója.

Ne higgyünk azok­nak a pro­pa­gan­dák­nak, ame­lyek a fér­fi­a­kat kol­lek­tí­ven akar­ják hibáz­tat­ni és egy­más ellen uszí­ta­ni a két nemet!

A tel­jes vide­ót meg­néz­he­ted itt:

For­rás: 777b​log​.hu