Hírek Magyarországi hírek Téma volt az Orbán ‑Zelensz­kij talál­ko­zó is

Téma volt az Orbán ‑Zelensz­kij talál­ko­zó is

Történ­tek biz­ta­tó lépé­sek a bizal­mi lég­kör hely­re­ál­lí­tá­sa felé Magyar­or­szág és Ukraj­na között, azon­ban hosszú még az út odá­ig, és sok mun­ká­ra lesz szük­ség, ami­re hazánk készen áll – közöl­te Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter hét­főn Ungváron.Dmitro Kule­ba közös érdek­nek nevez­te a jószom­szé­di viszony helyreállítását. 

Elmond­ta, hogy a leg­töb­bet a nem­ze­ti kisebb­sé­gek hely­ze­té­ről beszél­tek a hét­fői tár­gya­lá­sok során. Hoz­zá­tet­te, hogy lét­re­hoz­nak egy ope­ra­tív mun­ka­cso­por­tot, amely­nek tíz nap­ja lesz arra, hogy meg­ol­dá­so­kat talál­jon a kisebb­sé­gi kér­dé­sek vég­le­ges meg­ol­dá­sá­ra – írta meg a Kár­pá­ti Igaz Szó.

And­rij Jer­mak, az elnö­ki iro­da veze­tő­je elmond­ta, hogy a tár­gya­lá­so­kon téma volt az Orbán – Zelensz­kij-talál­ko­zó is, és köze­led­tek a felek álláspontjai. 

A magyar kor­mány, Magyar­or­szág állás­pont­ja követ­ke­ze­tes: kiál­lunk Ukraj­na szu­ve­re­ni­tá­sa és terü­le­ti integ­ri­tá­sa mel­lett, jelen­tet­te ki Szij­jár­tó Péter magyar kül­gaz­da­sá­gi és külügyminiszter.

Elítél­jük a hábo­rút és azt sze­ret­nénk, hogy minél előbb béke len­ne. Ma dél­előtt jár­tam az ung­vá­ri teme­tő­ben, ahol lerót­tam a kegye­le­te­met az áldo­za­tok előtt. Meg kell sok­szo­roz­ni az erő­fe­szí­té­se­ket, ugyan­is az ember­éle­tek meg­men­té­se csak­is kizá­ró­lag béké­vel lehet­sé­ges– tet­te hoz­zá Szij­jár­tó Péter.Emlékeztetett, Magyar­or­szág több mint egy­mil­lió mene­kül­tet foga­dott be Ukraj­ná­ból. Több mint ötezer ukrán gyer­mek jár magyar isko­lá­ba. Ukraj­ná­ban pedig fél­mil­lió csa­lád­nak tudott segí­te­ni Magyar­or­szág külön­bö­ző huma­ni­tá­ri­us segé­lyek­kel – fog­lal­ta össze a Kár­pá­ti Igaz Szó.Szijjártó kitért arra, hogy 2015 óta lépés­ről lépés­re szü­let­tek olyan jog­sza­bá­lyok, ame­lyek a magyar kisebb­ség joga­it csor­bí­tot­ták. Tavaly az ukrán par­la­ment elfo­ga­dott egy kisebb­sé­gi keret­tör­vényt, amely ezt a ten­den­ci­át meg­ál­lí­tot­ta – tet­te hozzá.De nekünk van egy elvá­rá­sunk, ez pedig az, hogy a magyar kisebb­ség vissza­kap­ja a 2015 előt­ti jogo­kat, nem kérünk sokat. Tizen­egy pont­ban fog­lal­tuk eze­ket össze. Köz­tük az isko­lai jog­ál­lást, a magyar nyel­ven tett érett­sé­gi lehe­tő­sé­gét, a magyar nyelv hasz­ná­la­tát a kul­tú­ra, a fel­ső­ok­ta­tás területén

– jelen­tet­te ki Szij­jár­tó Péter, majd hozzátette:

Ennek meg­fe­le­lő­en a mai napon tizen­egy pont­ban össze­gez­tük a magyar kéré­se­ket, köz­tük pél­dá­ul a nem­ze­ti­sé­gi isko­lai jog­ál­lás hely­re­ál­lí­tá­sát, a magyar nyel­ven tett érett­sé­gi lehe­tő­sé­gé­nek ismé­telt meg­te­rem­té­sét és a magyar nyelv kor­lá­to­zás­men­tes hasz­ná­la­tát a fel­ső­ok­ta­tás­ban, a kul­tú­rá­ban, a köz­igaz­ga­tás­ban és a közös­sé­gi élet terében.Azt is beje­len­tet­te, hogy két­ol­da­lú kor­mány­kö­zi bizott­sá­got bíz­tak meg, hogy konk­rét, szö­veg­sze­rű javas­la­tok­ban pró­bál­ja­nak meg­ál­la­pod­ni minél előb­bi, és eze­ket tár­ják a két kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um elé. Mi azzal a cél­lal érkez­tünk ide, hogy újra tud­juk épí­te­ni a bizal­mi lég­kört a két­ol­da­lú kap­cso­la­ta­ink­ban. Azt gon­do­lom, egyet­ért­he­tünk abban, hogy tet­tünk biz­ta­tó lépé­se­ket ebbe az irány­ba. Hosszú út áll még előt­tünk, sok mun­kát kell elvé­gez­nünk, de mi a magyar olda­lon készek vagyunk ennek a mun­ká­nak az elvégzésére

– mond­ta a talál­ko­zó után a tárcavezető.

Szij­jár­tó Péter kiemel­te a hatá­ron átnyú­ló inf­ra­struk­tú­ra fej­lesz­té­sét is, amely­ről sze­rin­te ered­mé­nyes meg­be­szé­lést foly­tat­tak. Rámu­ta­tott, hogy Magyar­or­szá­gon 120 mil­lió eurós beru­há­zás­sal nagy logisz­ti­kai köz­pont jött lét­re Ukraj­na hatá­rán, vala­mint kar­nyúj­tás­ra van egy újabb határ­át­ke­lő átadá­sa, Nagy­hó­dos és Nagy­pa­lád között. Meg­egyez­tek a köz­úti és vas­úti átke­lé­si lehe­tő­sé­gek bőví­té­sé­ben Bereg­su­rány­nál és Záhony­nál, illet­ve azon közös cél­ki­tű­zés­ről is, amely egy új Tisza-híd épí­té­sé­re vonat­ko­zik – tájékoztatott.

Továb­bá elmond­ta, hogy az eddi­gi meg­bíz­ha­tó kőolaj­szál­lí­tá­si útvo­nal fenn­tar­tá­sát kér­te ukrán hiva­ta­li part­ne­ré­től, és azt, hogy biz­to­sít­sa­nak kor­rekt műkö­dé­si körül­mé­nye­ket a magyar vál­la­la­tok számára. 

A minisz­ter végül köszö­ne­tet mon­dott Vik­tor Miki­ta kár­pát­al­jai kor­mány­zó­nak, ami­ért ott a magyar és az ukrán lakos­ság máig béké­sen tud egy­más mel­lett élni, mint­hogy sza­vai sze­rint nél­kü­le nem lehe­tett vol­na kezel­ni a mes­ter­sé­ges feszült­ség­kel­té­si kísérleteket.Magyarország állás­pont­já­nak fél­re­ér­tel­me­zé­se és elfer­dí­tett bemu­ta­tá­sa (.) a nem­zet­kö­zi média egy bizo­nyos sze­le­té­nek ked­velt sport­ága. És ez a tevé­keny­ség a min­den­na­pi élet terü­le­tén is, nem csak a poli­ti­ká­ban képes feszült­sé­ge­ket kel­te­ni– közölte.

Fel­idéz­te, hogy a hábo­rú kirob­ba­ná­sa után néhány nap­pal biz­to­sí­tot­ta Miki­tát arról, hogy min­den, álta­la beter­jesz­tett segít­ség­ké­rést kész a kor­mány azon­nal meg­fon­tol­ni, s a lehe­tő leg­in­kább teljesíteni.

For­rás: man​di​ner​.hu